Milieu

Binnen het omgevingsteam/partim milieurecht worden in het bijzonder dossiers behandeld die raakvlakken vertonen met onder meer de volgende 'deelmateries'

 

Afval

Binnen de materie van de afvalstoffenwetgeving staat de milieuvergunningsplichtige rubriek ‘afval’ centraal, alsook de interpretatie van begrippen als onder meer ‘afvalstof’, ‘bijproduct’, ‘end-of-waste’. Verder behoren de juridische aspecten van onder meer stortplaatsbeheer en in-, uit- en doorvoer van afval tot de expertise van het kantoor.
 

Bodem en grondverzet

Een belangrijke praktijkervaring is door de jaren heen opgebouwd op het vlak van begeleiding van overdrachten van grond, en heel specifiek op het vlak van de verdediging van het statuut onschuldig eigenaar/bezitter en/of afwezigheid van saneringsplicht. Indien nodig, worden specifieke contractuele clausules opgemaakt naar aanleiding van overdrachten van grond, of wordt gekeken om tot een versnelde overdracht te kunnen overgaan. Daarnaast worden ook aanvragen bij BOFAS voorbereid en brownfieldprojecten en vrijwillige saneringen begeleid. De curatoren kunnen voor ondersteuning ook op de wetenschappelijke en praktijkervaring van het kantoor rekenen. Verder worden aannemers geholpen bij het grondverzet en bij besprekingen in dit verband met de Grondbank.
 

Milieuvergunning/Omgevingsvergunning

Mede ingevolge wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de milieuvergunningenwetgeving, heeft het kantoor een specifieke expertise met betrekking tot alles wat te maken heeft met de milieuvergunningsaanvraag, wijziging van milieuvergunningsvoorwaarden, administratieve beroepsprocedure, toetsing van de verenigbaarheid met de IPPC-en IED-Richtlijn en vrijstelling van de milieuvergunningsplicht via het stelsel van de integrale milieuvoorwaarden. Via het lanceren van het begrip omgevingsrecht in het Vlaamse Gewest staat het kantoor mee aan de wieg van de toekomstige omgevingsvergunning. Het kantoor werkte ook mee aan het uitwerken van een specifieke vergunningenregelgeving voor complexe projecten.
 

Milieueffecten- en veiligheidsrapportering

Wie van milieuvergunning spreekt, heeft het, ingeval van grote projecten, ook over milieueffecten- en veiligheidsrapportering. Het kantoor heeft specifieke ervaring op het vlak van het begeleiden van MER- en VR-plichtige ondernemingen/projecten en voerde in opdracht van de dienst MER en de dienst VR reeds diverse beleidsondersteunde subsidies uit over deze instrumenten van effectenbeoordeling.
 

Lucht

Binnen de aandacht voor het milieucompartiment ‘lucht’, neemt het leerstuk van de verhandelbare emissierechten een belangrijke plaats in. Daarnaast gaat veel aandacht naar de problematiek van fijn stof en de toepassing van de NEC-richtlijn.
 

Geluid

Onder de door het kantoor behandelde geluidsproblemen, vormt de praktijkervaring opgedaan in onder meer luchthaven- en horecadossiers een meerwaarde.
 

Integraal waterbeleid

Reeds vóór de integrale waterwetgeving (mede via inbreng vanuit het kantoor) tot stand kwam, werden diverse watergerelateerde dossiers behandeld. De noties ‘afvalwater’ en ‘lozing’ spelen bij dit alles een grote rol. Dankzij het optreden in een aantal ‘cruciale’ dossiers, is een belangrijke expertise ontstaan op het vlak van de afkoppeling (van afvalwater en hemelwater). Vermeldenswaard is tevens de know-how op het vlak van de redactie van contracten voor het gezamenlijk gebruik van waterzuiveringsinstallaties. Het kantoor was tenslotte betrokken bij een project tot het uitwerken van concrete richtlijnen voor de watertoets.
 

Natuurbehoud

Omdat het kantoor het als haar ‘missie’ ziet milieuproblemen te plaatsen binnen een ruimere maatschappelijke context, werkt zij graag mee aan maatschappelijk belangrijke projecten als het begeleiden van compensatiemaatregelen, en het bijstaan van grondeigenaars en -gebruikers bij gebiedsgerichte natuurmaatregelen (o.m. VEN, SBZ, natuurinrichtingsprojecten). Hendrik Schoukens en Peter De Smedt zijn de auteurs van het absolute standaardwerk over natuurbehoudsrecht. Zij werk(t)en ook mee aan tal van wetgevingsprojecten in deze materie.
 

Europees en internationaal milieurecht

Dat het kantoor aandacht heeft voor wat zich in Europa en de wereld afspeelt, blijkt uit het feit dat zij in haar dagdagelijkse praktijk permanent rekening houdt met de Europese en internationale regelgeving, deze op haar directe werking onderzoekt, en de verenigbaarheid van de interne wetgeving met deze regelgeving onderzoekt.

Aansprakelijkheid voor milieuschade en milieuverzekeringen
Sinds de decreetgever het accent op bodemverontreiniging is gaan leggen, is een belangrijk contentieux ontstaan op het vlak van de aansprakelijkheid voor deze milieuschade. Het aspect milieuverzekering is daarbij nooit veraf.
 

Milieustrafrecht

Een belangrijk onderdeel van de op kantoor behandelde dossiers heeft te maken met de strafrechtelijke handhaving van het milieurecht, en de verdediging van beklaagden voor correctionele rechtbanken en hoven van beroep. Sinds de hervorming van het milieustrafrecht en de verschuiving van een strafrechtelijke naar een bestuurlijke handhaving, is daar ook het verweer bijgekomen voor LNE-Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC).
 

Milieufiscaliteit

Tal van fiscale procedures zijn lopende met betrekking tot onder meer de afvalwaterheffing, de afvalstoffenheffing, de leegstandsheffing en de mestheffing. De verpakkingsheffing werd door het kantoor aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Het kantoor werkte samen met het waterstudiebureau EPAS aan nieuwe regelgeving inzake een regulerende oppervlaktewaterheffing.
 

Mest

Binnen het kantoor bestaat een specifieke expertise op het vlak van het agrarisch milieurecht, die verder onderhouden wordt door de behandeling van dossiers met betrekking tot onder meer nutriëntenhalte, mestafzet en mestverwerkingsplicht.
 

Oppervlaktedelfstoffen

Door het werken voor de zand- en grindwinningssector bestaat een specifieke ervaring op het vlak van alles dat van ver of van dichtbij te maken heeft met oppervlaktedelfstoffen.
 

Klimaat- en energierecht

Het kantoor heeft een specifieke ervaring op het vlak van 'groene energie' in de meest ruime zin van het woord. In dit verband kan worden verwezen naar de op 10 februari 2011 georganiseerde LDR-opleiding over de 'ontgroening van groene energie-vergunningsaanvragen'. In dit verband kan onder meer worden verwezen naar de LDR-opleiding over de 'ontgroening van groene energie-vergunningsaanvragen'.
 

Milieustakingsvordering

Het kantoor was bevoorrechte getuige van de ‘opgang’ van de milieustakingsvordering, was reeds bij tal van dergelijke vorderingen betrokken en bestudeerde de diverse aspecten ervan ook op wetenschappelijk vlak.
 

Milieucoördinator

Het kantoor begeleidt meerdere milieucoördinatoren bij de uitvoering van hun decretale taken. De mede vanuit LDR aangedreven Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR) onderhoudt nauwe contacten met de Vereniging voor Milieucoördinatoren (VMx).
 

Environmental due diligence

Door de zeer ruime ervaring in elk van de deelmateries van het milieurecht, is het kantoor zeer goed geplaatst om binnen het kader van haar specialisatie de overname van ondernemingen te begeleiden.