Ruimtelijke Ordening

Binnen het team ruimtelijke ordening en mobiliteit worden in het bijzonder dossiers behandeld die raakvlakken vertonen met onder meer volgende ‘deelmateries’

 

Ruimtelijke planning

LDR heeft een belangrijke praktijkervaring opgebouwd op het vlak van de juridische begeleiding bij de opmaak van ruimtelijke ordeningsplannen (plannen van aanleg, sectorale BPA’s, ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen). Hiervoor werd een netwerk van preferente relaties met ruimtelijke planners uitgebouwd. Het team ruimtelijke ordening en mobiliteit van LDR telt twee ruimtelijke planners. LDR heeft veel expertise in het opstellen van bezwaarschriften en het instellen van beroep bij de Raad van State in procedures tegen BPA's of ruimtelijke uitvoeringsplannen.

 

Stedenbouwkundige vergunningen - verkavelingsvergunningen

Een groot aantal van de door het team ruimtelijke ordening en mobiliteit behandelde dossiers hebben betrekking op het begeleiden en juridisch ondersteunen van aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, dit zowel voor grote bouwprojecten (o.m. industriebouw, kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, verkavelingen), infrastructuurprojecten (o.m. aanleggen slibdeponiëen, windmolenparken, waterkeringswerken in zee), als voor particuliere woningen. 
Ook het instellen van administratieve beroepsprocedures of het begeleiden van bezwaarschriftprocedures, maken een belangrijk deel uit van de behandelde dossiers.

 

Zonevreemde woningen en bedrijven

De problematiek van de zonevreemde woningen en bedrijven is een van de ‘stokpaardjes’ van het team ruimtelijke ordening en mobiliteit. Vanuit wetenschappelijke invalshoek werd dit thema ruim bestudeerd (zie overzicht van publicaties). Het kantoor kan intussen bogen op een ruime expertise in deze materie. Het team ruimtelijke ordening en mobiliteit van LDR staat onder meer in voor de begeleiding van zonevreemde bedrijven die wensen uit te breiden en voor de opmaak van het aanvraagdossier van een planologisch attest.

 

Stedenbouwstrafrecht

De strafrechtelijke handhaving van stedenbouwmisdrijven treedt de laatste jaren meer en meer op de voorgrond. Ook met betrekking tot het voeren van strafprocedures voor de correctionele rechtbanken en hoven van beroep heeft het kantoor een belangrijke expertise opgebouwd.

 

Onteigeningen

Het kantoor beschikt over een ruime ervaring inzake onteigeningen, dit zowel wat betreft het voeren van onderhandelingen met het oog op een minnelijke regeling als wat betreft het voeren van gerechtelijke onteigeningsprocedures.
 

Planschade en planbaten

Het kantoor begeleidt meerdere procedures inzake de problematiek van planschade en planbaten.

 

Monumenten en landschappen

Het kantoor is actief betrokken bij tal van klasseringsdossiers van beschermde gebouwen (onderhandelingen of bezwaarschriften). Ook bij de afbakening van beschermde landschappen en de aanduiding van ankerplaatsen werd de nodige expertise opgebouwd.

 

Andere domeinen van het milieurecht

Het team ruimtelijke ordening en mobiliteit van LDR werkt tenslotte ook ondersteunend bij de behandeling van milieudossiers, zoals milieuvergunnings- of subsidiedossiers (zie o.m. herlocalisatiesubsidies).