Curriculum

Stijn Vandamme obtained a Licentiate degree in Law and a Master’s degree in Environmental Law with great distinction at Ghent University in 2006 and 2007 respectively. In his master’s thesis he examined the legal possibilities of protecting marine mammals from by-catch on an international, European and national level.

Since 1 October 2007 he has worked as a lawyer at LDR. He focuses particularly on files and projects in connection with the issues of soil, environmental permits, environmental damage and environmental taxes.

In academic years 2008-2010 he taught ‘administrative law' at the department of Commercial Sciences and Public Administration of the Centre for Formal Adult Education “Het Perspectief” (PCVO) in Ghent. He is also a guest lecturer at the Institute for Environmental and Sustainable Development at Antwerp University.
 

Publications

 • VANDAMME, S., “23. Huur en bodemverontreiniging”, in VAN BAEVEGHEM, B., VANDROMME, T., VAN LOON, M. en VERMEIR, D. (eds.), Duiding Huur, Brussel, Lefebvre Sarrut Belgium, 2022, 1045-1082.

 • MCCLELLAND, V., en VANDAMME, S., 'Verdwijnt de aansprakelijkheid als ook de bewaarder van de verontreinigde grond verdwijnt?', TOO, 2019/1, 93-97.

 • VANDAMME, S. en VERBEKE, R., 'Deel 2: De Openbare Diensten', in CLEYMAET, I., VANDAMME, S., LOBELLE, F., VERBEKE, R. en HUBEAU, B. (ed.), Praktisch administratief recht - editie 2018, Antwerpen, Uitgeverij Van In, 2018, 89-142.

 • VANDAMME, S. “Bodemsanering en -bescherming”, in DAMBRE, M., VERSCHELDEN, G. en VUYE, H. (eds.), Burgerlijk Recht – Bijzondere wetgeving geannoteerd 2018, Brugge, die Keure, 2018, 339-456 (1272 p.).

 • VANDAMME, S., ' Compromis onder opschortende voorwaarde van bodemattest: Cassatie laat voer voor discussie’, TOO, 2018/3, 342-345.

 • VANDAMME, S., 'Nieuwe wijziging in Bodemdecreet', nieuwsbrief VMx, juni 2018.

 • VANDAMME, S., 'Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming', in DE WAELE, T., HUBEAU, B., VENHEUSDEN, B. en VAN HOORICK, G. (eds.), VANDAMME, S., e.a., Omgevingsrecht geannoteerd 2018, die Keure, Brugge, 2018, 947-1064 (1248 p.).

 • VANDAMME, S. en BATAILLIE, C. (eds.), m.m.v. DEDECKER, L., Geluid in Vlaanderen. Van Stilte tot lawaai. Een technisch-juridische benadering, Brugge, Vanden Broele, 2017, 475 blz.

 • VANDAMME, S. en LOBELLE, F., 'Deel 4: Omgevingsrecht', in CLEYMAET, I., VANDAMME, S., LOBELLE, F. en HUBEAU, B. (ed.), Praktisch administratief recht - editie 2017, Antwerpen, Uitgeverij Van In, 2017, 239-389.

 • VANDAMME, S., 'Deel 2: De Openbare Diensten', in CLEYMAET, I., VANDAMME, S., LOBELLE, F. en HUBEAU, B. (ed.), Praktisch administratief recht - editie 2017, Antwerpen, Uitgeverij Van In, 2017, 89-142.

 • DAMBRE, M., VERSCHELDEN, G. en VUYE, H. (eds.), VANDAMME, S. e.a., Burgerlijk Recht – Bijzondere wetgeving geannoteerd 2016, Brugge, die Keure, 2016, 1119 p.

 • CLEYMAET, I., VANDAMME, S., VANDERSCHOT, K., HUBEAU, B., Praktisch administratief recht - editie 2016, Antwerpen, De Boeck, 2016, 542 p.

 • VEROUGSTRAETE, I. en FORRIER, E. (eds.), VANDAMME, S., e.a., De Larcier Wetboeken editie 2016 - Deel VII: Milieurecht, Gent, Larcier, 2016.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • VANDAMME, S., 'Overdracht zonder voorafgaand bodemattest is risky business voor verkoper', TOO, 2015/4, 520-524.

 • VANDAMME, S., 'Wat is de impact van onjuiste of onvolledige informatie in de gemeentelijke inventaris van de risicogronden?', in DEVOS, D. (ed.), 20 jaar Bodemdecreet - 20 prangende vragen, Gent, Larcier, 2015, 88-95.

 • VANDAMME, S., 'Hoe is een overdracht van delen van percelen of heringedeelde percelen best aan te pakken?', in DEVOS, D. (ed.), 20 jaar Bodemdecreet - 20 prangende vragen, Gent, Larcier, 2015, 125-133.

 • VANDAMME, S. en VANDERSCHOT, K. , “De openbare diensten: algemeen – de lokale besturen”, in HUBEAU B. (ed.), VANDAMME S. e.a., Praktisch administratief recht, Reeks Praktisch Recht, Antwerpen, De Boeck, 2015, 87-138 (534 p.)

 • VANDAMME, S., 'Ruimtelijke ordening en milieurecht' in HUBEAU, B. (ed.), VANDAMME S,. e.a., Praktisch administratief recht, Reeks Praktisch Recht, Antwerpen, De Boeck, 2015, 217-365 (534 p.)

 • VEROUGSTRAETE, I. en FORRIER, E. (eds.), VANDAMME, S., e.a., De Larcier Wetboeken editie 2015 - Deel VII: Milieurecht, Gent, Larcier, 2015.

 • VANDAMME, S., 'Het gewijzigde bodemdecreet: veel nieuws onder de grond',  TOO, 2015/2, 185-196.

 • DE SMEDT, P. en VANDAMME, S., Milieuaspecten van het faillissement, in Reeks Recht & Praktijk, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 170 p.

 • DE SMEDT, P. en VANDAMME, S., “Gevolgen van het Bodemdecreet voor de curator en de vereffenaar”, in Faillissement & Reorganisatie, Afl. 52, band 7, 1-134.

 • VANDAMME, S., “Bodemsaneringsdecreet” in afdeling 2 ‘Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest’, in DAMBRE M., HUBEAU B. en STIJNS S., (eds.), Handboek algemeen huurrecht, Brugge, die Keure, 2015,172-194 (874 p.).

 • VANDAMME, S. 'Handhaving van geluidsnormen: overroepen?', TOO, 2014/4, 539-543.

 • VANDAMME, S. en VANDERSCHOT, K. , 'De openbare diensten: algemeen – de lokale besturen', in HUBEAU, B. (ed.), VANDAMME, S. e.a., Praktisch administratief recht, Reeks Praktisch Recht, Antwerpen, De Boeck, 2014, 87-137 (520 p.)

 • VANDAMME, S., 'Ruimtelijke ordening en milieurecht' in HUBEAU, B. (ed.), VANDAMME, S. e.a., Praktisch administratief recht, Reeks Praktisch Recht, Antwerpen, De Boeck, 2014, 213-355 (520 p.)

 • VANDAMME, S., 'Milieuvergunningen', in DE GREVE, K., FOURIER, C. en WYLLEMAN, A. (eds.), Wet & Duiding Erfdienstbaarheden, Larcier, Gent, 2014, 248 p.

 • VANDAMME, S., 'Ruimtelijke ordening en stedenbouw', in DE GREVE, K., FOURIER, C. en WYLLEMAN, A. (eds.), Wet & Duiding Erfdienstbaarheden, Larcier, Gent, 2014, 248 p.

 • VEROUGSTRAETE, I. en FORRIER, E. (eds.), VANDAMME, S., e.a., De Larcier Wetboeken editie 2014 - Deel VII: Milieurecht, Gent, Larcier, 2014.

 • DE GREVE, K., FORRIER, A. en HUBEAU B. (eds)., VANDAMME, S., e.a., Wet en Duiding Huur, Gent, Larcier, 2014, 836 p.

 • HUBEAU, B., (ed.), VANDAMME, S., e.a., Praktisch administratief recht, Reeks Praktisch Recht, Antwerpen, De Boeck, 2013, 504 p.

 • DAMBRE, M., VERSCHELDEN, G. en VUYE, H. (eds.), VANDAMME, S. e.a., Burgerlijk Wetboek – Bijzondere wetgeving geannoteerd 2012-2013, Brugge, die Keure, 2013, 317-381 (1324 p).

 • VANDAMME, S. en TIMMERMANS, W. (eds.), Wet en Duiding Bodem, Gent, Larcier, 2012, 444 p.

 • VANDAMME, S., 'Sanering van saneringskost bij onteigening?' in TOO, 2012/3, 191-193.

 • VANDAMME, S., 'Bodemsanering- en bescherming' in Burgerlijk Recht - Bijzondere wetgeving, Brugge, die Keure, 2012-13, 317-379.

 • VEROUGSTRAETE, I. en FORRIER, E. (eds.), VANDAMME, S,. e.a., De Larcier Wetboeken editie 2012 - Deel VII: Milieurecht, Gent, Larcier, 2012, 1512 p.

 • HUBEAU, B., (ed.), VANDAMME, S., e.a., Praktisch administratief recht, reeks Praktisch Recht, Antwerpen, De Boeck, 2012.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P., ROELANDTS, B., SLABBINCK, R., MALFAIT, T., SCHOUKENS, H. en VANDAMME, S., Vlaams omgevingsrecht, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2012, 204 p.

 • DE WITTE, E., MALFAIT, T., VANDAMME, S. en SCHOUKENS, H., 'De bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu’, in DUJARDIN, J. en W. SOMERS, W. (eds.), College van burgemeester en schepenen. Bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2011, 111-258.

 • BOUMAL, C., DE SMEDT, P., TIMMERMANS, W., VANDAMME, S., WEYTJENS, J., ‘Bodem in de drie gewesten’, Larcier Thema Wetboeken, 2011, 385 p.

 • CLAEYMAET, I., VANDAMME, S., VANDERSCHOT, K. en HUBEAU, B. (ed.), Praktisch administratief recht, reeks Praktisch Recht, Antwerpen, De Boeck, 2011, 461 p.

 • DE SMEDT, P., VANDAMME, S., e.a. 'Bodem Vlarebo e.a.', in Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier, Gent, Larcier, 2011, 420 p.

 • VANDAMME, S. en DE WITTE, E., m.m.v. SCHOUKENS, H., 'De bevoegdheden van de gemeenteraad inzake leefmilieu en ruimtelijke ordening', in DUJARDIN J. en SOMERS W., (eds.) Gemeenteraad. Bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2011, 83-196.

 • CLEYMAET, I., VANDAMME, S., VANDERSCHOT, K. en HUBEAU, B., Praktisch administratief recht, reeks Praktisch Recht, Antwerpen, De Boeck, 2010, 418 p.

 • VANDAMME, S., ‘Milieuhandhaving. Het eerste milieuhandhavingscongres: één jaar nieuwe handhavingspraktijk’, Milieu en Bedrijf, 2010, afl. 16, 3-5.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en ROELANDTS, B., (ed.) VANDAMME, S., e.a., Vlaams omgevingsrecht, Groningen, Europa Law Publishing, 2010, 184 p.

 • VEROUGSTRAETE, I. en FORRIER, E. (eds.), DE SMEDT, P., VANDAMME, S., e.a., De Larcier Wetboeken editie 2010 - Deel VII: Milieurecht, 2010 - Gent, Larcier, 2010, 1440 p.

 • VANDAMME, S., ‘Hinderlijke inrichtingen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ in X, Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, 2009 (losbl.), 12 dln., I.71., 86 p.

 • DE SMEDT, P., LARMUSEAU, I., MALFAIT, T. en VANDAMME, S., 'Bodem Vlarebo e.a.', in Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier, Gent, Larcier, 2009, 107 p.

 • VANDAMME, S., ‘Inwerkingtreding Milieuhandhavingsdecreet: veranderingen voor de gemeenten’, Milieukrant, 2009, 24 juni 2009, nr. 13, 10-12.

 • VANDAMME, S. en CLIQUET, A., ‘De bescherming van zeezoogdieren tegen incidentele vangst: door de mazen van het net geglipt?’, TMR, 2008, 14-35.
   

  Presentations

 • Milieueffectrapportage in Vlaanderen op plan- en projectniveau: opmaak project-MER, vrijstelling, ontheffing en screening – enkele praktijkgerichte casussen, Amelior Opleidingen Milieubeheer, Sint-Niklaas, 31 maart 2022.

 • De bodemregelgeving uitgespit voor advocaten, Lunchcauserie Vlaamse Conferentie der Balie van Gent, Gent, 24 maart 2022.

 • Het Bodemdecreet van A tot Z, Utopix, Sint-Pieters-Leeuw, 18 maart 2022.

 • Milieueffectrapportage in Vlaanderen op plan- en projectniveau: opmaak MER-project, vrijstelling, ontheffing en screening en enkele praktijkvoorbeelden, Amelior Opleidingen Milieubeheer, Webinar 15 juni 2021.

 • Milieueffectrapportage in Vlaanderen op plan- en projectniveau: regelgevend kader en praktische toepassing, Amelior, Opleiding milieucoördinator A + B, Lokeren, 1 april 2021

 • Milieueffectrapportage in Vlaanderen: toelichting over de opmaak van een MER-project, mogelijkheden voor vrijstelling, ontheffing en screening bij milieueffectbeoordeling op projectniveau, Amelior, Opleiding milieubeheer, Lokeren, 20 januari 2021.

 • Milieueffectrapportage in Vlaanderen op projectniveau, planniveau en bij complexe projecten, Amelior, Upgrade Milieucoördinatoren, Sint-Niklaas, 5 maart 2020.

 • Praktische toelichting bij de grondverzetregeling en bemaling: gebruik van uitgegraven bodemmaterialen en technische richtlijn grondwaterhandelingen, Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten (VVLE), 15 december 2020.

 • Webinar beeldbepalende rechtspraak inzake bodemverontreiniging: aansprakelijkheid, overdracht zonder bodemattest, vrijstelling saneringsplicht, minwaarde na restverontreiniging, vergoeding bij onteigening en risico’s voor curatoren, VVOR-Opleiding Onze Omgeving 2020  - Bodem en Grondverzet, Gent, 8 december 2020.

 • Enkele ‘hot topics’ voor landmeters-experten bij overdrachten van verontreinigde gronden: soorten overdrachten, delen van percelen, prekadastratie, aansprakelijkheid en impact op de waarde, Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten (VVLE), 10 september 2020.

 • Overzicht van rechtspraak inzake bodem en grondverzet, VVOR-Opleiding Onze Omgeving 2019 - Bodem en Grondverzet, Gent, 20 juni 2019.

 • Update van het milieugerelateerde omgevingsrecht: recente wijzigingen in het klassieke milieurecht, Prebes PRENNE 52, Edegem, 5 december 2019.

 • Milieueffectrapportage in Vlaanderen: milieueffectbeoordeling op projectniveau, op planniveau en bij complexe projecten, Amelior, Upgrade Milieucoördinatoren, Sint-Niklaas, 6 juni 2019.

 • De bodemregelgeving uitgespit: het bodemonderzoek, bodemsanering, diverse mogelijkheden om risicogronden over te dragen, cofinanciering en hoe om te gaan met restverontreiniging en aansprakelijkheid, VVOR-Opleiding Onze Omgeving 2018 - Bodem en Grondverzet, Gent, 21 juni 2018.

 • Milieueffectrapportage in Vlaanderen: milieueffectbeoordeling op projectniveau, op planniveau en bij complexe projecten, Amelior, Upgrade Milieucoördinatoren, Sint-Niklaas, 31 mei 2018.

 • De geluidsnormering in Vlaanderen, handhaving en mogelijke procedures, VMx opleiding voor milieu- en MER deskundigen geluid en trillingen, Gentbrugge, 1 december 2017.

 • Het bodemdecreet doorgrond: juridische aspecten bij de overdracht van (verontreinigde) gronden, aandachtspunten bij faillissement, aansprakelijkheid voor verontreiniging en begroting van restverontreiniging, Conferentie Jonge Balie Veurne, 23 mei 2017.

 • Water: wetgeving bedrijfsafvalwater, Universiteit Hasselt, 14 oktober 2016.

 • De bodemregelgeving uitgespit: het bodemonderzoek, bodemsanering, overdrachten en aansprakelijkheid, en de eerste ervaringen met de opdeling van de saneringsplicht en vermengd bodemverontreiniging,  VVOR Basisopleiding, Gent, 23 juni 2016.

 • Debat over knelpunten bodemregelgeving, beleidsontwikkelingen en toekomstvisie van OVAM, de aanpak van bodemsanering en grondverzet, moderator, VVOR Basisopleiding, Gent, 23 juni 2016.

 • De bodemregelgeving in Vlaanderen: aandachtspunten bij bodemonderzoeken, bodemsanering en overdracht van gronden, VOKA, Gent, 12 mei 2016.

 • Een verhelderende kijk op de overdracht van een kadastraal perceel en aansprakelijkheid bij onvolledige informatie in de gemeentelijke inventaris, Studienamiddag 20 jaar Bodemdecreet – 20 prangende vragen, Larcier, Antwerpen, 19 november 2015.

 • Bodem en grondverzet, VVOR Basisopleiding, Gent, 22 oktober 2015.

 • Bodemregelgeving: basisintroductie tot de bodemregelgeving, VVOR Basisopleiding, Gent, 14 oktober 2014.

 • Interactieve bespreking van praktijkcases en besluitvorming door OVAM in zaken van bodem: brownfieldconvenanten, ervaringen met cofinanciering, hoe omgaan met oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, verwachtingen rond bodemsaneringsprojecten en -werken, en de afstemming ervan op bouwprojecten, moderator, VVOR Basisopleiding, Gent, 14 oktober 2014.

 • Impact van de recente wijzigingen aan het Bodemdecreet, LDR-Opleiding, Gent, 2 oktober 2014

 • Juridische aandachtspunten bij schadegevallen met bodemverontreiniging, Workshop Calamiteiten, 4Q Academie, Nazareth, 11 september 2014.

 • Vlaamse implementatie van de Richtlijn Industriële Emissies on the field, LDR-Opleiding, Gent, 15 mei 2014.

 • Update milieuwetgeving, Amelior, Upgrade Milieucoördinatoren, Lokeren, 12 december 2013.

 • Creative legal solutions to redevelop a complex contaminated site in the Flemish Region, NICOLE network meeting&workshop, Network for Industrially Contaminated Land in Europe (NICOLE), Namur, Cercle de Wallonie, 15 november 2013.

 • De implicaties van het Vlaamse bodemdecreet op het beheer en de vereffening van het faillissement, Opleiding voor curatoren, DLV, Herentals, 10 oktober 2013.

 • Bodemregelgeving: basisintroductie tot de theorie van de bodemregelgeving, VVOR Basisopleiding, Gent, 10 september 2013.

 • Besluitvorming van de overheid in zaken van bodem: interactieve bespreking van praktijkcases: hoe omgaan met oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken; verwachtingen rond bodemsaneringsprojecten en bodemsaneringswerken; wanneer is sprake van onschudig bezit, VVOR Basisopleiding, Gent, 10 september 2013.

 • Water: wetgeving bedrijfsafvalwater, Universiteit Antwerpen, Antwerpen, 1 maart 2013.

 • Basisintroductie tot de theorie van de bodemregelgeving, met toelichting bij een aantal concrete aandachtspunten, Onze Omgeving 2012, Gent, 4 september 2012.

 • Update Milieuwetgeving, Amelior, Upgrade Milieucoördinatoren, Lokeren, 12 juni 2012.

 • Energie in de Vlaamse milieuhygiëneregelgeving: relevante wijzigingen voor de decentrale energieproductie in de VLAREM-actualisatietrein, gekoppeld aan invloeden uit het omgevingsrecht (o.a. nieuwe voorwaarden windturbines en biogasinstallaties), LDR-opleidingen, Gent, 16 februari 2012.

 • Aandacht voor milieuzorgplichten - Aansprakelijkheid van exploitant bij hinder, Alken-Maes, Alken, 8 februari 2012.

 • Basisprincipes milieuhandhaving, Alken-Maes, Alken, 8 februari 2012.

 • De milieuvergunning: toekomstperspectief van de omgevingsvergunning en gevolgen implementatie van de Richtlijn industriële Emissies, Alken-Maes, Alken, 9 december 2011.

 • VLAREM-actualisatietrein blijft rijden: nieuwe wijzigingen van VLAREM I en VLAREM II, seminarie 'Actualia voor de milieucoördinator', PHL, Hasselt, 7 december 2011.

 • De omgevingsvergunning in Vlaanderen: een realiteit op korte termijn? Een blik over de land- en gewestgrenzen: permis unique in Waalse Gewest en omgevingsvergunning in Nederland, Studiedag ‘Stedenbouw in Vlaanderen’, International Faculty of Executives, Antwerpen, 5 april 2011.

 • Breekt een nieuw tijdperk aan voor de milieufiscaliteit? Ook buiten het moment van de programmadecreten ondergaat de milieufiscaliteit (onder meer de afvalwaterheffingenregelgeving) verdergaande wijzigingen, LDR-opleiding, Gent, 7 oktober 2010.

 • Aanknopingspunten voor aansprakelijkheid in de sectorale milieu- en energieregelgeving, LDR-Opleiding, Gent, 4 februari 2010.

 • De bodemregelgeving blijft vernieuwen, LDR-Opleiding, Gent, 13 oktober 2009.

 • Overzicht van de project- en plan-m.e.r.-regelgeving, LDR-opleiding, Gent, 23 oktober 2008.

  Projects

 • Study for the preparation of a regulatory tax for companies discharging wastewaters into surface waters, by order of the Flemish Environment Agency, carried out in 2012.

 • Inventarisation research into the use of thermal energy and the respective regulatory framework in relevant foreign legal systems in collaboration with Soresma by order of the Environment, Nature and Energy Department, carried out in 2012.

 • Comparative Research on EU Monitoring Obligations for Nitrates pollution and the Effects of the Nitrates Directive Action programmes: Denmark, England, Flanders and the Netherlands, in collaboration with the Dutch National Institute for Public Health and the Environment & Utrecht University, carried out in 2011.

 • Overview and analysis of the legislation on environmental impact reporting by order of the Environmental, Nature and Energy Policy Division of the Environment, Nature and Energy Department (LNE) of the Flemish Government, carried out in 2010.

 • Research into local measures to reduce emissions caused by inland navigation in collaboration with ARCADIS Belgium and Transport & Mobility Leuven by order of the Air, Nuisance, Risk Management, Environmental and Health Division of the LNE Department of the Flemish Government, carried out in 2010.

 • Legal-technical study into an advisory tool for the management of soil pollution, in collaboration with Soresma, commissioned by OVAM, realized in 2010.

 • Draft of a code of good practice on the prevention and management of odour nuisance caused by exhaust systems from commercial kitchens and restaurants, in collaboration with PRG Odournet, commissioned by the Flemish Government, Department LNE, department LHRMG, realized in 2009-2010.

 • Operationalization of an environmental tax on NOx-emissions in the air with recycling of the gainings, in collaboration with ARCADIS , commissioned by the Environment department of the Ministry of the Flemish Community, realized in 2009.

 • Legal framework of an integrated coastal safety plan, in collaboration with IMDC, Soresma, PWC, VITO, Ecoconsult, Ghent University and Resource Analysis , commissioned by the Administration Maritime Assistance, Division Coast.

 • Development of an implementation strategy for the European Marine Strategy, in collaboration with the Maritime Institute (Ghent University) and Resource Analysis, commissioned by the FOD Public Health, Safety of the Food Chain and the environment, realized in 2009.

 • Development of a regulating environmental tax in the context of the Law on the protection of surface water against pollution, in collaboration with EPAS and the Centre for Environmental Law of the Ghent University, commissioned by the Vlaamse Milieumaatschappij, realized in 2008-2009.

 • Optimizing of the content of the regulatory impact assessment, in collaboration with Prof. Dr. Lode Vereeck, Prof. Dr. Rob Van Gestel and Peter Van Humbeeck, commissioned by the office legal restraint of the Department of Administrative Affairs of the Flemish Region, realized in 2007-2008.

 • Editing of a Royal Decree executing the legal obligation to blend fossil fuels with biofuels, in collaboration with the cabinet of the Federal Minister for the Environment, commissioned by the Belgian Biodiesel Board, realized in 2007-2008.