Lebensüberblick

Peter De Smedt hat im Jahre 1991 mit höchstem Lob sein Diplom als Lizentiat der Rechte gemacht. Im Jahre 2001 absolvierte er – wiederum mit höchstem Lob – sein Master-after-Master-Studium Umweltrecht an der Universität Gent. Er promovierte mit einer preisgekrönten Dissertation 'Aansprakelijkstelling voor en herstel van schade door aantasting van het mariene leefmilieu' (Haftbarmachung und Ersatz für Schäden infolge Schädigung der Meeresumwelt), die auch in der Zeitschrift Tijdschrift voor Privaatrecht veröffentlicht wurde.

Seit 1991 ist er Rechtsanwalt an der Rechtsanwaltschaft von Gent. 1997 gründete er mit Isabelle Larmuseau und Bert Roelandts das Büro LDR Umweltanwälte. Als Rechtsanwalt behandelt er zahlreiche umweltbezogene Dossiers, insbesondere im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Wassergesetzen, Naturschutzgesetzen, Umweltschaden- und Umweltschutzrecht.  Viele seiner Publikationen und Vorträge handeln denn auch von diesen Aspekten.

Ab 1993 war er teilzeitbeschäftigt als Assistent bei Prof. H. Bocken am Fachbereich Zivilrecht (Universität Gent), wo sein wissenschaftliches Interesse für die zivilrechtlichen Aspekte des Umweltrechts geweckt wurde und er Erfahrungen auf diesem Gebiet sammelte.

2001 wurde er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Umweltrecht (Universität Gent) angestellt, wo er mitwirkte bei der Erstellung des Vorentwurfs für das Dekret über die Integrale Wasserverwaltung. Als Mitglied des Juristenteams, das für die Vorbereitung dieses Vorentwurfs verantwortlich war, wurde er am 10. Juni 2004 mit dem ersten R. Verheyenprijs geehrt. Er arbeitete auch mit bei der Auswirkungsstudie zur Richtlinie über die Haftung über Umweltschäden (Richtlinie 2004/35/EG)

Von 2005 bis 2006 war er beim Steunpunt Milieubeleidswetenschappen des Maritiem Instituut der Universität Gent tätig und arbeitete er mit bei einem Forschungsprojekt in Bezug auf die Anwendbarkeit vom System der verhandelbaren Emissionsrechte für Betriebe, die Abwasser in Oberflächenwasser ableiten. Seit Januar 2007 ist er wieder am Zentrum für Umwelt- und Energierecht der Universität Gent angestellt.

Ab dem 1. Mai 2013 unterstützt Peter die Forschungsgruppe Wasser und Umwelt der Universität Utrecht unter der Leitung von Prof.mr. H.F.M. van Ryswick.

Peter ist Dozent für den Ausbildungsgang 'Umweltkoordinator A/B durch Fernstudium', organisiert vom Instituut voor Permanente Vorming (IVPV) - Fakultät Ingenieurswissenschaften und Fakultät Bio-Ingenieurswissenschaften der Universität Gent.

Er ist Mitglied des Beratungssauschusses der Zeitschrift Tijdschrift voor ruimtelijke ordening und Mitglied des Verwaltungsrats der Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR, www.omgevingsrecht.be).

Schließlich nimmt er im Namen des Minaraad (Umwelt- und Naturrats Flanderns) an den Sitzungen des Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving (flämischen Hohen Rats für Umweltschutz) teil.
 

Publikationen

 • DE SMEDT, P., 'Raad van State toetst uitoefening wettelijke voorkooprechten', DJK, 2020, nr. 410, 6-7.

 • DE SMEDT, P. en STRUBBE, M., 'Grondwettelijk Hof clasht met het Europees Hof van Justitie over de inhoud van het begrippenpaar "plannen en programma’s"', TROS, 2019/95, 211-228.

 • DE SMEDT, P., 'Raad van State roept halt toe aan overeenkomsten over opmaak bestemmingsplannen', DJK, 2019, nr. 396, 6-7.

 • DE SMEDT, P., 'Hof van Justitie fluit verlenging Doel 1 en 2 terug', DJK, 2019, nr. 393, 2-3.

 • DE SMEDT, P., 'Grondwettelijk Hof scherpt vergunningsplicht voor verkavelen terug aan', DJK, 2019, nr. 391, 4.

 • DE SMEDT, P., 'Watergevoelige openruimtegebieden: hoogwaterbeleid zonder kater?', TOO, 2019/1, 6-17.

 • DE SMEDT, P., 'Van Signaalgebied naar watergevoelig openruimtegebied', VMx, 17 september 2018. (http://www.vmx.be/node/35397)

 • DE SMEDT, P., 'Historisch permanente graslanden: waar de boer zijn broek aan scheurt?', TOO, 2018/3, 370-375.

 • DE SMEDT, P., 'Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid', in DE WAELE, T., HUBEAU, B., VENHEUSDEN, B. en VAN HOORICK, G. (eds.), Omgevingsrecht, die Keure, Brugge, 2018, 873-912.

 • DE SMEDT, P. en PONCHAUT, C., 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen', in DE WAELE, T., HUBEAU, B., VENHEUSDEN, B. en VAN HOORICK, G. (eds.), Omgevingsrecht, die Keure, Brugge, 2018, 734-786.

 • DE SMEDT, P., 'Watergevoelige openruimtegebieden: nieuwe dimensie voor de adviespraktijk en informatieplicht van de notaris', T. Not., 2018, 395-412.

 • DE SMEDT, P. en STRUBBE, M., 'Naar een algemene milieubeoordelingsplicht van wetgeving?' (noot onder HvJ 27 oktober 2016, C-290/15 en RvS 16 november 2017, nr. 239.886), TROS, 2018, 175-184.

 • DE SMEDT, P. en STRUBBE, M., 'Het decreet van 1 juli 2016: op naar een (begin van) geïntegreerde omgevingsplanning?', TMR, 2018, 4-24.

 • DE SMEDT, P., 'Codextrein vereenvoudigt en actualiseert ruimtelijk beleid (deel I)', De Juristenkrant, nr. 362, 2018, 3.

 • DE SMEDT, P., 'Raad van State vernietigt andermaal ruimtelijk uitvoeringsplan Uplace', De Juristenkrant, nr. 361, 2018, 4.

 • DE SMEDT, P., 'Ziet praktijk van bestemmingsplannen er straks helemaal anders uit?', De Juristenkrant, nr. 355, 2017, 10.

 • DE SMEDT, P., 'Legal Instruments in Spatial Planning to Ban Building in Flood Zones: From Water Test to Planological Protection via “Water Sensitive Open-air Areas”',  JEEPL, 2017, 346-360.

 • DE SMEDT, P., 'Recht op toegang tot milieu-informatie zet geheimhoudingsplicht onder druk', De Juristenkrant, nr. 357, 1 maart 2017, 8.

 • DE SMEDT, P., 'Ziet de praktijk van bestemmingsplannen er straks helemaal anders uit?',  De Juristenkrant, nr. 355, 11 februari 2017, 10.

 • DE SMEDT, P., 'Megaprojecten lopen meer en meer vast op mobiliteitsprobleem', De Juristenkrant,  nr. 354, 27 september 2017, 6.

 • DE SMEDT, P. en STRUBBE, M., 'In loopPAS naar een programmatische aanpak stikstof' in SCHOUKENS, H., LARMUSEAU, I. e.a., De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), Brugge, Vandenbroele, 2017, 177-221.

 • DE SMEDT, P. en HOUTHUYS, A. 'Over de te hanteren referentietoets bij Plan-M.E.R.-screening: hinkstappen naar de ultieme synthese' (noot onder RvS 11 oktober 2016, nr. 236.049, vzw Buurtopbouwwerk Winterslag), TROS, 2017, 30-35.

 • DE SMEDT, P., 'EU-Hof zet deur open voor beoordelingsplicht milieueffecten van wetgeving', De Juristenkrant, nr. 340, 21 december 2016, 6.

 • DE SMEDT, P., 'Van Weser tot Swarze Sulm of hoe rivieren bijdragen tot de uitlegging van het Europese waterbeleid' (noot onder HvJ 4 mei 2014, C-346/14), TMR, 2016/6, 659-661.

 • DE SMEDT, P., 'Grondwettelijk hof eist inspraakgarantie bij natuurmaatregelen', De Juristenkrant, nr. 332, 29 juni 2016, 7.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • DE SMEDT, P., 'Brusselse versoepling stralingsnormen doorstaat toets aan voorzorgsbeginsel', De Juristenkrant, nr. 325, 9 maart 2016.

 • DE SMEDT, P., 'Retributie bij kostenverhaal voor ambtshalve sanering: smeltkroes van juridische twistpunten' (noot onder Antwerpen 6 november 2014), TMR, 2016, 125-126.

 • DE SMEDT, P., 'Voor een correcte vergoeding van ecologische schade', Mens & Vogel, 2015/4, 70-74.

 • DE SMEDT, P., 'Probleemverhelpend handhaven in een versnipperd handhavingslandschap', in BILLIET, C. en LAVRYSEN, L. (eds.), In de roos: doeltreffende sanctionering van omgevingsrecht, Brugge, Die Keure, 2015, 183-276.

 • DE SMEDT, P., 'Nullozerstatuut nu ook voor lozing van niet verontreinigd water' (noot onder Cass. 3 april 2014), TRNI, 2015, 213-214.

 • DE SMEDT, P., ‘Rode bosmieren nopen tot een soortentoets bij ruimtelijke planning (noot onder RvS 21 januari 2014, nr. 226.148, Hermans en Weygers), TROS, 2015, 169-178.

 • DE SMEDT, P. en VANDAMME, S., Milieuaspecten van het faillissement, in Reeks Recht & Praktijk, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 170 p.

 • DE SMEDT, P. en VANDAMME, S., “Gevolgen van het Bodemdecreet voor de curator en de vereffenaar”, in Faillissement & Reorganisatie, Afl. 52, band 7, 1-134.

 • DE SMEDT, P.,  FAURE, M. en STAS, A. (eds.), Environmental Enforcements Networks. Concepts, Implementation and Efectiveness, Cheltenam (UK) / Northampton (USA), Edward Elgar Publishing, 2015, 556 pag.

 • DE SMEDT, P., ‘Paradigmaverschuiving in de Vlaamse stedenbouwhandhaving. Het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning’, in  WYLLEMAN, A. (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 26, Faculteit Rechtsgeleerdheid. Instituut Notarieel Recht, Universiteit Gent, Brugge, die Keure 2015,2-35.

 • DE SMEDT, P.,  LINDHOUT, P.E., CARETTE, A., Kostenterugwinning van waterdiensten in woelig water: bedenkingen bij het arrest C-525/12 van het Hof van Justitie beschouwd in Nederlands en Vlaams perspectief’, Milieu & Recht, 2015, 137-148.

 • DE SMEDT, P., DE WITTE, E., SLABBINCK, R. en VANDAMME, S., 'Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest', in DAMBRE M., HUBEAU B. en STIJNS S. (eds.), Brugge, die Keure 2015, 145-212.

 • DE SMEDT, P. en VAN RYSWICK, H.F.M., ‘Nature conservation and water management: one battle?’, in The Habitats Directive in its EU Environmental Law Context: European Nature’s Best Hope?, C-H. Born, CLIQUET, A., SCHOUKENS, H., MISONNE, D. en VAN HOORICK, G. (eds.), London/New York, Routledge, 2015, 417-433.

 • DE SMEDT, P., LINDTHOUT, P.E. en CARETTE, A., Kostenterugwinning van waterdiensten in woelig water: bedenkingen bij het arrest C-525/12 van het Hof van Justitie bezien in rechtsvergelijkend perspectief, TMR, 2015, 4-21.

 • DE SMEDT, P., Vlaamse stedenbouwhandhaving. Eerste beschouwingen bij het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning –deel 1, NjW, 2015, 130-143.

 • DE SMEDT, P., Vlaamse stedenbouwhandhaving. Eerste beschouwingen bij het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning –deel 2, NjW, 2015, 178-192.

 • DE SMEDT, P., VAN LAER, T., RONSSE, F., RUYSSCHAERT, G., BOECKX, P., VERSTRAETE, W., BUYSSE, J. en LAVRYSEN, L., Legal constraints and opportunities for biochar: a case analysis of EU law, 2015, GLOBAL CHANGE BIOLOGY BIOENERGY. 7(1). p.14-24.

 • DE SMEDT, P., 'Nieuw decreet vereenvoudigt bescherming onroerend erfgoed', De Juristenkrant, nr. 302, 28 januari 2015, p. 4-5.

 • DE SMEDT, P., 'Copernicaanse omwenteling in Vlaamse stedenbouwhandhaving', De Juristenkrant, nr. 299, 3 december 2014, 6.

 • DE SMEDT, P., 'Omgevingsvergunning is (bijna) een feit', De Juristenkrant, nr. 298, 19 november 2014, 2-3.

 • DE SMEDT, P., ‘Doorwerking van milieukwaliteitsnormen in de Vlaamse ruimtelijke planning: een onbestemde processie van Echternach?’, in De Omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden, KROT, B. en UYLENBURG, R. (eds.), Groningen, Europa Law Publishing, 2014, 87-106.

 • DE SMEDT, P., 'Vlaams Gewest aansprakelijk voor niet uitvoeren van aankoopplicht', De Juristenkrant, nr. 292, 25 juni 2014, 2.

 • DE SMEDT, P., Towards a New Policy for Climate Adaptive Water Management in Flanders: The Concept of Signal Areas, Utrecht law Review 2014, 107-125, www.utrechtlawreview.org

 • DE SMEDT, P., 'Antwerpse havenuitbreiding op losse schroeven', De Juristenkrant, nr. 283,12 februari 2014, 4-5.

 • DE SMEDT, P., Towards a New Policy for Climate Adaptive Water Management in Flanders: The Concept of Signal Areas, Utrecht law Review 2014, 107-125, www.utrechtlawreview.org

 • CARETTE, A., DE SMEDT, P., 'Het vernieuwde decreet integraal waterbeleid: sneller en beter? TMR, 2014, 576-602.

 • DE SMEDT, P., SCHOUKENS, H., 'Soortenbescherming en ruimtelijke projecten', NjW, 29 januari 2014, Nr. 295.

 • CARETTE, A., DE SMEDT, P., 'Het vernieuwde decreet integraal waterbeleid: sneller en beter? TMR, 2013, 576-602.

 • DE SMEDT, P., 'Raad van State vernietigt plan voor Limburgse noord-zuidverbinding', De Juristenkrant, nr. 268, 24 april 2013, 4-5.

 • DE SMEDT, P., 'Heikele toepassingsvragen bij de Kaderrichtlijn Water, in relatie tot de Habitatrichtlijn, naar aanleiding van een omstreden Griekse rivieromleiding' (noot onder HvJ 11 september 2012, C-43/10), TMR, 2013, 153-169.

 • DE SMEDT, P., 'Dwangsombevoegdheid van Hoge Raad voor Handhavingsbeleid aan banden gelegd', De Juristenkrant, nr. 266, 27 maart 2013, 2.

 • DE SMEDT, P., 'Rode bosmier blokkeert uitbreiding van recreatiezone', De Juristenkrant, nr. 264, 27 februari 2013, 7.

 • DE SMEDT, P., ‘De Vlaamse Wooncode anno 2013: Naar een (nog meer) integrale en slagkrachtige woonkwaliteitsbewaking?', in HUBEAU B. en VANDROMME T. (eds.), Vijftien jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Brugge, die Keure, 2013, 41-90.

 • DE SMEDT, P., SCHOUKENS, H., LAVRYSEN, L. (ed.), Natuur, water en ondernemen. Kwelling of uitdaging?, Brugge, die Keure, 2012, 156 p.

 • DE SMEDT, P., SCHOUKENS, H., VAN LAER, T., 'Greening the Constitution. The principle of sustainable development anchored in the Belgian Constitution', Environmental Law Network International, 2012/2, p. 74-82.

 • DE SMEDT, P., ‘De Vlaamse Wooncode' in Burgerlijk Recht - Bijzondere wetgeving, Brugge, die Keure, 2012-13, 735-792.

 • DE SMEDT, P., ‘Kwaliteitsbewaking' in Burgerlijk Recht - Bijzondere wetgeving, Brugge, die Keure, 2012-13, 843-866.

 • DE SMEDT, P., 'Integraal waterbeleid', Lexicon - 50 jaar Stedenbouwwet, Brugge, die Keure, 2012, 40-45.

 • DE SMEDT, P., 'De Watertoets: omzien in (toenemende) verwondering?' (noot onder RvS 19 mei 2011, nr.213.338 en RvS 28 juni 2011, nr. 214.211), TROS 2012, 11-18.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P., ROELANDTS, B., SLABBINCK, R., MALFAIT, T., SCHOUKENS, H. en VANDAMME, S., Vlaams omgevingsrecht, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2012, 204 p.

 • DE SMEDT, P., ‘Right to water in the Flemish Region’, in SMETS, H. (ed.), Le droit à l’eau potable et à l’assainissement en Europe/Implementing the right to drinking water and sanitation in 17 European countries, Parijs, Editions Johanet, 2012, 217-224.

 • DE SMEDT, P., MALFAIT, T. en PONCHAUT, C., ‘Bodemsanering’, in DIETENS M. en LANGASKENS H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 1-34.

 • DE SMEDT, P., MALFAIT, T. en VAN LAER, T., ‘Water’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 95-110.

 • DE SMEDT, P., DE ROO, K., SCHOUKENS, H., Handboek Natuurbehoudsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 724 p.

 • DE SMEDT, P., ‘Landschappelijk waardevol agrarisch gebied vogelvrij?’, De Juristenkrant, 26 oktober 2011, 4-5.

 • DE SMEDT, P., ‘De biologische waarderingskaart: een juridische splijtzwam?’ (Noot onder Milieuhandhavingscollege 15 december 2010), TMR, 2010-2011, 268-275.

 • BOUMAL, C., DE SMEDT, P., TIMMERMANS, W., VANDAMME, S., WEYTJENS, J., Bodem in de drie gewesten, Larcier Thema Wetboeken, 2011, 385 p.

 • DE SMEDT, P., 'Archeologisch erfgoed en vastgoedontwikkeling', De Juristenkrant, 25 mei 2011, 6.

 • DE SMEDT, P ., Legal tools to encourage citizen participation in environmental enforcement in the Flemish region (Belgium), INECE Conference Paper, 9th International conference on Environmental Compliance & Enforcement, 2011, 11 p.

 • DE SMEDT, P., ‘Raad voor vergunningsbetwistingen overleeft bevoegdheidstoets’, De Juristenkrant, 9 maart 2011, 225, 1.

 • DE SMEDT, P., ‘Waterwetgeving en ruimtelijke ordening’, in HUBEAU B., VANDEVYVERE W. en DEBERSAQUES G., Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Deel I, Brugge, die Keure, 2010, 1219-1263.

 • DE SMEDT P., ‘Wonen en ruimtelijke ordening’, in HUBEAU B., VANDEVYVERE W. en DEBERSAQUES G., Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Deel I, Brugge, die Keure, 2010, 1307-1343.

 • DE SMEDT P., ‘Watertoets’, De Juristenkrant, 2010, 218, 17.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en ROELANDTS, B., Vlaams omgevingsrecht, Groningen, Europa Law Publishing, 2010, 184 p.

 • DE SMEDT, P., ‘Duurzame ontwikkeling als beleidsdoelstelling verankerd in de Grondwet. Op zoek naar de maakbare samenleving?’, in X., Liber amicorum Hubert Bocken. Dare la luce, Brugge, die Keure, 2010, 301-332.

 • DE SMEDT, P., ‘Natuur en onderneming: juridische gids voor uw dagelijkse praktijk’, Het Onroerend Goed in de Praktijk, XV.T., 186 p.

 • DE SMEDT, P., ‘Water-Related Tools for Climate Change Adaptation in the Flemish Region: The Art of Linking Water Quality Standards to Spatial Planning’, JEEPL, 2010, 290-301.

 • DE SMEDT, P., ‘Grondwettelijk Hof houdt nucleaire afroomtaks overeind’, De Juristenkrant, 2010, nr. 217, 16.

 • SCHOUKENS, H., CLIQUET, A. en DE SMEDT, P., ‘Temporary Nature with European Nature Conservation Law', European Energy and Environmental Law review, juni 2010, nr. 3, 106.

 • DE SMEDT, P., ‘Proactief en reparatoir handhaven van milieurecht’, in LAVRYSEN L. (ed.), Het milieuhandhavingsdecreet in de praktijk. Een jaar nieuwe milieuhandhavingspraktijk onder de loep, Brugge, die Keure, 2010, 17-81.

 • DE SMEDT, P., HOLEMANS, D. en WACKENIER, L., ‘Hoe stuurt het nieuwe mobiliteitsrecht ruimtelijke ordening? Overzicht en evaluatie van de relatie tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit in het licht van een vernieuwde mobiliteitsregelgeving’, TROS, 2010, 5-26.

 • DE SMEDT, P., ‘The right to sanitation in the Flemish Region’, in SMETS H. (ed.), L'accès à l'assainissement, un droit fondamental - The right to sanitation in national laws, Paris, Éditions Johanet, 2010, 139-151.

 • SCHOUKENS, H., CLIQUET, A. en DE SMEDT, P., ‘Tijdelijke natuur. Overtreft de dynamiek van de natuur die van het natuurbehoudsrecht?’, TMR, 2010, nr. 1, 23 - 55.

 • DE SMEDT, P., ‘Naar een “gezonde” ruimtelijke ordening: elektrosmog als testcase?’, Oikos, 2010, nr. 1, 68-73.

 • DE SMEDT, P., Water quality management, water quality standards and water-related tools for climate change adaptation in the Flemish Region: Laudatio for the water check-up?, s.l., 2010, 8 p.

 • DE SMEDT, P. en SCHOUKENS, H., ‘Natuurzorgplicht. Is er leven na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 mei 2008’, NJW, 2009, nr. 210, 738-758.

 • BILLIET, C.M., DE SMEDT, P. en VAN LANDEGHEM, H., ‘Vlaamse milieuhandhaving nieuwe stijl’, TMR, 2009, 326-374.

 • DE SMEDT, P., ‘Duurzame ontwikkeling in de grondwet: codificatie van een ideaal of een nieuw juridisch wapen’, Oikos, 2009, nr. 3, 40-45.

 • DE SMEDT, P., ‘Vlaanderen redt Vlaams Ecologisch Netwerk’, De Juristenkrant, nr. 192, 24 juni 2009, 7.

 • DE SMEDT, P., ‘Duurzame ontwikkeling in de Grondwet. Codificatie van het maakbaarheidsideaal of juridisch wapen?’, Argus Milieumagazine, 2009, 4-7.

 • DE SMEDT, P., ‘EHRM tikt Raad van State op de vingers’, De Juristenkrant, nr. 187, 8 april 2009, 1-2.

 • DE SMEDT, P., ‘Duurzame Ontwikkeling: ethisch concept of juridische toetsingsgrond?’, in LARMUSEAU, I. (ed), Energie en milieu: een wankel evenwicht, VVOR Verslagboek 2008/2, Gent, 2009, 35-66.

 • DE SMEDT, P., ‘De watertoets getoetst. Juridische leidraad bij de toepassing van de watertoets’, in Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier, Gent, Larcier, 2008, 157 p.

 • DE SMEDT, P., Natuur en onderneming: juridische gids voor uw dagelijkse praktijk, Mechelen, Kluwer, 2008, 146 p.

 • DE SMEDT, P., 'Gevolgen van het bodemsaneringsdecreet voor de curator', in X., Gerechtelijk Akkoord en Faillissement. VII. Milieuaspecten, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, afl. juni 2008, 98 p.

 • DE SMEDT, P. en LAVRYSEN, L. (eds.), Van bodemsaneringsdecreet naar bodemdecreet. Toelichting bij het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en het bodembeheer. Met een blik over de gewestgrenzen, Brugge, die Keure, 2008, 173 p.

 • DE SMEDT, P., ‘Het plichten- en rechtenkader van de exploitant in de implementatiewetgeving van Richtlijn 2004/35. Sluitstuk van het 'vervuiler betaalt'-beginsel?’, in BOCKEN H. en SLABBINCK R. (eds.), Omzetting en uitvoering van de richtlijn milieuschade. Verslagboek van de studienamiddag van de Vakgroep Burgerlijk Recht en het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit Gent, Gandaius Ontmoetingen met recht 9, Mechelen, Kluwer, 2008, 127-180.

 • BILLIET, T., DEGIVES, F., DE SMEDT, P., LAMBOTTE, F., LEPRINCE, S. en SOHIER, J., ‘De vernieuwde Vlaamse Wooncode: woningkwaliteitshandhaving volgens een nieuwe huisstijl’, in Woonnormen: Vlaanderen, Brussel - Normes D'Habitation: Wallonie, Bruxelles, Dossier tijschrift van de vrede- en politierechters, 10, Brugge, die Keure, 2008, 3-41.

 • DE SMEDT, P., ‘Versterking van het instrumentarium voor de handhaving van de Vlaamse woonnormen’, in Departement vorming en opleiding van de orde van advocaten van de balie van Kortrijk (ed.), Het onroerend goed in de verschillende takken van het recht. Vormingsprogramma 2006-2007, Gent, Larcier, 2008, 383-448.

 • DE SMEDT, P. en STEENBRUGGHE, A., ‘Ruimtelijke ordening: strijdperk van de sectoren? De impact van sectorale effectenboordelingen op de ruimtelijke planning en stedenbouwkundige vergunningverlening’, TROS - Ruimte & Planning, Bijzonder nummer 'Over ruimte plannen en uitvoeren', 2007, 16-26.

 • DE SMEDT,  P., ‘Versterking van de kwaliteitsbewaking. In de laatste rechte lijn tegen de huisjesmelkerij?’, in DE SMEDT P., HUBEAU B. en JANSSENS E. (eds.), Omzien in verwondering. Terugblik op tien jaar Vlaamse Wooncode, Brugge, die Keure, 2007, 59-136.

 • DE BEIR, C., DE SMEDT, P., LAVRYSEN, L., MALFAIT, T. en SLABBINCK, R., ‘Het nieuwe bodemdecreet. Too much, too little?’, TMR, 2007, 290-323.

 • DE SMEDT, P. en MALFAIT, T., Bedrijfsafvalwater in het Vlaamse Gewest, Dossier Milieuwetgeving, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2007, 188 p.

 • COLPAERT, R., DE SMEDT, P., SCHOUKENS, H. en WAUTERS, F., Speciale beschermingszones in VlaanderenJuridische aspecten en richtlijnen voor de praktijk, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2007, 228 p.

 • SCHOUKENS, H. en DE SMEDT, P., ‘Bosbeheer/Natuurbehoud’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van aanvang tot eindoplevering. Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2006, 77 p.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en MALFAIT, T., ‘Grondverzet’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van aanvang tot eindoplevering. Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2006, 7 p.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en MALFAIT, T., ‘Bodemsanering’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van aanvang tot eindoplevering. Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2006, 41 p.

 • SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P. en CLIQUET, A., ‘The implementation of the habitats Directive in Belgium (Flanders): back to the Origin of Species?’, JEEPL, 2007, 127-138.

 • DE SMEDT, P. en DE WITTE, E., ‘Huur en aanverwante rechtstakken. Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest’, in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Reeks Huurrecht 1, Brugge, die Keure, 2006, 127-177.

 • DE SMEDT, P., ‘De implicaties van het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet op het beheer en de vereffening van het faillissement: van nu en straks’, TMR, 2006, 529-544.

 • DE SMEDT, P. en MAES, F., Naar een markt voor verhandelbare lozingsrechten? Een verkennend onderzoek naar de juridische inpasbaarheid en de vormingsaspecten van verhandelbare emissierechten of emissiereductie voor oppervlaktewaterlozers als innovatief milieubeleidsinstrument in het Vlaamse Gewest, Steunpunt Milieubeleidswetenschappen, Gent, 2006, 250 p.

 • DE SMEDT, P., Schadevergoedingsperikelen bij negatieve watertoets, De Milieukrant, 2006, nr. 8, 9.

 • BOCKEN, H., LAVRYSEN, L., MAES, F., VAN HOORICK, G., CLIQUET, A., DELODDERE, S., DE SMEDT, P., GOETHALS, L., GONASELES, G., SLABBINCK, R. en VAN NIEUWERBURGH, T., Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade (I.R.A.M.). Voorbereiding van de omzetting van de EG Richtlijn Milieuschade, UGent, Eindrapport juli 2005, 292 p. + bijlagen. (www.milieuschade.be)

 • DE SMEDT, P. en DE WITTE, E., ‘Federaal huurrecht en Vlaams Bodemsaneringsdecreet. De decretale overdrachtsregeling overleeft de bevoegdheidstoets’, NJW, 2005, 974-984.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en MALFAIT, T., ‘Bodemsanerings- en grondverzetregelgeving in het Vlaamse Gewest’, tekst opgemaakt ten behoeve van de Grondige Opleiding Milieurecht 2005 – Opleiding Rechterlijke Orde, onuitgegegeven.

 • DE SMEDT, P., ‘Woonkwaliteitsnormen’, in MEULEMANS, D. (ed.), Een pand bouwen en verbouwen, Leuven, Acco, 2005, 377-383.

 • DE SMEDT, P., ‘De watertoets na twee jaar toepassing’, Milieu & Bedrijf, 2005, nr. 16, 1-3.

 • DE SMEDT, P., ‘De centrale rol van drinkwatermaatschappijen in de hervormde watersector’, Milieu & Bedrijf, 2005, nr. 17, 1-3.

 • DE SMEDT, P., ‘Watertoets getoetst. Een revolutionair instrument van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid’, NjW, 2004, 902-913.

 • DE SMEDT, P., GONSAELES, G., HEYMAN, J., MAES F., VAN BOCKSTAL, P. en VANDERSTRAETEN, F., ‘Integraal waterbeleid in Vlaanderen’, Milieu & Bedrijf, 2004, 234 p.

 • DE SMEDT, P., ‘Water anders ordenen. De impact van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid op het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening’, TROS, 2004, 321-338.

 • DE SMEDT, P., ‘De instrumenten van het Vlaamse decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid: onbekend en onbemind?’, Gandaius juridische actualia, Mechelen, Kluwer, 2004, 64.

 • DE SMEDT, P., ‘Heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H. (eds.), Van aanvang tot eindoplevering. Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2004 (losbl.), 24 p.

 • DE SMEDT, P., ‘De watertoets: breekijzer van de watersector?’, in MICHIELS, F.C.M.A. en LAVRYSEN, L. (eds.), Milieurecht in de lage landen. Rechtvergelijkende studies over de milieuvergunning, emissiehandel, de watertoets, natuurbescherming en bestuurlijke handhaving in Vlaanderen en Nederland, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2004, 179-201.

 • DE SMEDT, P., ‘Oeverzones vormen ankerplaats voor integraal waterbeleid’, De Lloyd, 4 november 2003, 4.

 • DE SMEDT, P., ‘De watertoets breekijzer van watersector’, De Lloyd, 7 oktober 2003, 5.

 • DE SMEDT, P., GONSAELES G., HEYMAN J. en MAES F., ‘Anders omgaan met water. Krachtlijnen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid’, TMR, 2003, 450-484.

 • DE SMEDT, P., ‘Naar een ruimtelijke ordening op waterbasis?’, in LAVRYSEN, L. en MAES, F. (eds.), Integraal Waterbeleid in Vlaanderen en Nederland, Brugge, die Keure, 2003, 358 p.

 • BOULLART, S., DE SMEDT, P. en ROELANDTS, B., ‘Bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu’, in DUJARDIN J., SOMERS W., VAN SUMMEREN L. en VANDENDRIESSCHE A. (eds.), Recht in de gemeente. College van Burgemeester en Schepenen. Bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2003, 85-171.

 • DE SMEDT, P., ‘Bodemsaneringsdecreet en faillissement: grabbelopmerkingen bij een heikel vraagstuk’, (noot onder Kh. Hasselt 31 oktober 2001), TMR, 2003, 158-159.

 • LAVRYSEN, L. en DE SMEDT, P., ‘Over het succes van mobieltjes en de emancipatie van het voorzorgsbeginsel. Een status questionis over de wetgeving en rechtspraak in verband met de exploitatie van GSM-zendmasten’, TMR, 2003, 470-485.

 • CLIQUET, A. en DE SMEDT, P., ‘Over meidoorns en distels: ecologische juweeltjes of doorn in het oog?’, TMR, 2002, 394-406.

 • MAES, F., LAVRYSEN, L., DE SMEDT, P. en GONSAELES, G., Voorontwerp van decreet integraal waterbeleid en bijhorende Memorie van Toelichting, in opdracht van AMINAL, Maritieme Instituut/Centrum voor Milieurecht UGent, Gent, juli 2002.

 • DE SMEDT, P., ‘Aansprakelijkstelling voor en herstel van schade door aantasting van het mariene leefmilieu: beroerde baren van de vergramde Neptunus?’, TPR, 2002, 1067-1185.

 • DE SMEDT, P., ‘Kwaliteitsbewaking in de Vlaamse Wooncode: Juridische knel- en kwelpunten’, in HUBEAU,, B. (ed.), Vijf jaar Vlaamse Wooncode: Het woonbeleid (nog) niet op kruissnelheid, Brugge, die Keure, 2002, 121-161.

 • DE SMEDT, P., ‘De Vlaamse Wooncode: waar huisvesting en stedenbouw elkaar ontmoeten’, TROS, 2002, 171-186.

 • ROELANDTS, B. en DE SMEDT, P., ‘De bevoegdheden van de gemeenteraad inzake leefmilieu en ruimtelijke ordening’, in DUJARDIN, J., SOMERS, W., VAN SUMMEREN, L. en VANDENDRIESSCHE, A. (eds.), Recht in de Gemeente. Gemeenteraad bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2001, 83-159.

 • DE SMEDT, P., ‘Gevolgen van het bodemsaneringsdecreet voor de curator’, in X., Gerechtelijk Akkoord en Faillissement. VII. Milieuaspecten, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, afl. juni 2000, 1-50.

 • DE SMEDT, P., ‘Over GSM-masten, appartementsrecht en het voorzorgsbeginsel. Een gewaagde dans van het privaatrecht met het milieurecht?’, (noot onder Vred. Oostende, 29 juni 2000)’, AJT, 2000, 199-204.

 • DE SMEDT, P., ‘Vlaamse woonnormen en woonattesten: een leidraad bij een hoogtechnische materie. De woningkwaliteitsnormering en conformiteitsattestensysteem in de Vlaamse Wooncode’, Huur, 1999-2000, 176-200.

 • DE SMEDT, P., ‘De sanctie van de ontijdige mededeling van een bodemattest bij de overdracht van grond’, (noot onder Brussel, 27 mei 1998), AJT, 1998-99, 1045-1051.

 • DE SMEDT, P., ‘De woonkwaliteitsregeling in de Vlaamse wooncode’, in HUBEAU B. (ed.), De Vlaamse Wooncode, lokaal woonbeleid en woonkwaliteit, Brugge, die Keure, 1999, 59-141.

 • DE SMEDT, P., ‘Opbouw van een vastgoed-informatiesysteem in het kader van het GIS-Vlaanderen’, RW, 1997-1998, 1504.
   

  Vorträge

 • Natuur op projectniveau: van omgevingsvergunning tot natuurtoets, LDR-Opleiding Natuurregelgeving on the field. Over de relatie tussen natuur en ruimtelijke ordening, Gentbrugge, 30 mei 2018.

 • Nieuwe regelgeving en rechtspraak inzake water, LDR-Opleiding Omgevingstopics vóór en nà vergunningverlening: van effectenbeoordeling tot handhaving, Gentbrugge, 30 november 2017.

 • De watertoets in theorie en praktijk, inclusief overzicht van de rechtspraak, VVOR-Opleiding Onze Omgeving - Water, Holiday Inn Expo Gent, 23 november 2017.

 • Water, VVOR-Opleiding, Gent, 10 december 2016.

 • Detailstudie van de omgevingshandhavingsregelgeving, LDR-Opleiding Omgevingsvergunning en Omgevingshandhaving, Gent, 1 december 2016.

 • Detailstudie van de omgevingshandhavingsregelgeving, LDR-Opleiding Omgevingsvergunning en Omgevingshandhaving, Gent, 10 november 2016.

 • Het implementatietraject: over vallen en weer opstaan, Congres Waterbeheer in de Lage Landen. Implementatie van de kaderrichtlijn Water: alles in goede toestand?, Universiteit Utrecht - Universiteit Gent in samenwerking met de Vereniging voor Milieurecht en de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht, Raadzaal Pietershof, Utrecht, 4 december 2015.

 • Regularisatiebevel en stopzettingsbevel: probleemverhelpend handhaven in een versnipperd handhavingslandschap, Studiedag In de roos: Doeltreffende sanctionering van omgevingsrecht, die Keure Studipolis, Universiteit Gent, 27 november 2015.

 • Water, Onze Omgeving 2015, VVOR-Opleiding, Holiday Inn Gent Expo, 19 november 2015.

 • Paradigmaverschuiving in de Vlaamse stedenbouwhandhaving. Het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, Rechtskronieken Notariaat, Universiteit Gent, 23 april 2015.

 • Het decreet integraal waterbeleid, Basisintroductie tot de theorie van de waterregelgeving, Onze Omgeving 2014 – Water en Milieufiscaliteit, VVOR-opleiding, Holiday Inn Gent Expo, 25 november 2014.

 • De watertoets: theorie en praktijk, Onze Omgeving 2014 – Water en Milieufiscaliteit, VVOR-opleiding, Holiday Inn Gent Expo, 25 november 2014.

 • Het sluitstuk van het Decreet Handhaving, Overzicht van de allernieuwste milieuwetgeving: bereid u nu voor op 1 januari 2015! LDR-Opleiding, Communicatieloft Gent, 2 oktober 2014.

 • Internationaal en Europees waterrecht en door Vlaams omgevingsrecht, Onze Omgeving: studiedag Internationaal en Europees omgevingsrecht en omgevingsbeleid, VVOR-opleiding, Holiday Inn Gent Expo, 20 mei 2014.

 • Towards a new policy and innovative toolbox for adaptive water management in Flanders: the art of linking water policy to spatial planning Water and Ocean Law in Times of Climate Change, Utrecht University, Utrecht, the Netherlands, 31 October, 1 November 2013.

 • Overzicht van beklijvende omgevingsrechtspraak van het afgelopen jaar, LDR-Opleiding, Communicatieloft Gent, 28 februari 2013.

 • Nieuwe stedenbouwkundige verordening hemelwater en watertoets - wat betekent dit voor de gemeente. Juridische context en risico's, studiedag 'Beleid en overleg' georganiseerd door Vlario, Brussel, 14 februari 2013.

 • Woonkwaliteitsbewaking anno 2013, Studiopolis, Gent, 7 februari 2013.

 • Nature conservation and water management: one battle?, International Conference: 20 years of Habitats Directive: European Wildlife’s Best Hope?, Antwerpen, 13 december 2012.

 • Samenloop van herstelvorderingen: wie eerst komt, eerst maalt?, dagvoorzitter en spreker, LDR-Opleiding Ruimtelijke ordening gehandhaafd, Gent, 6 december 2012.

 • De watertoets: theorie en praktijk. Overzicht van inhoud en concrete toepassingen van de watertoets, studiedag 'Water en milieufiscaliteit', Gent, 9 oktober 2012.

 • Het decreet integraal waterbeleid. Basisintroductie tot de theorie van de waterregelgeving, studiedag 'Water en milieufiscaliteit', Gent, 9 oktober 2012.

 • Panellid, studienamiddag Algemeen belang, collectief belang en particulier belang in de bestuurspraktijk, Vlaamse Juristenvereniging, Gent, 1 december 2011.

 • Hoe groene energie vergund krijgen, Club van Vlaamse Energiedeskundigen, Sint-Niklaas (8 november 2011), Oostende (16 november 2011), Genk (17 december 2011).

 • Intergraal waterbeleid en de watertoets: van lastpost naar hefboom?, studiedag Studipolis 'Natuur, water en ondernemen: kwelling of uitdaging', Gent, 21 oktober 2011.

 • De Watertoets. Hoe kunnen we Vlaanderen beter beschermen tegen wateroverlast?, dagvoorzitter, Mechelen, 10 november 2011.

 • Wat vraagt de Europese Kaderrichtlijn water én Vlaanderen aan de gemeenten?, studiedag 'Gemeenten in een stroomversnelling: Beleids- en berheerscyclus stuwt de gemeenten vooruit! en Gemeentelijke verantwoordelijkheden voor een duurzaam waterbeleid!', Tielt, 25 mei 2011.

 • Kleine vormen van geuroverlast: Juridische mogelijkheden voor gemeenten/burgerlijk recht, studiedag 'Geurhinder voor lokale vergunningsverleners en handhavers', 28 januari 2011 (Leuven), 28 februari 2011 (Gent).

 • Ontgroening van ‘groene energie’-vergunningen. Interactieve workshop met analyse van casestudies, LDR-Opleiding, Gent, 10 februari 2011.

 • De Watertoets Leeft?, Gemeenschappelijke Commissies Leefmilieu - Openbare Werken, 20 januari 2011.

 • Kan de nieuwe handhavingsregelgeving zich handhaven? Terugblik op het voorbije werkingsjaar in de materie van de milieuhandhaving, LDR-Opleiding, Gent, 7 oktober 2010.

 • Aansprakelijkheid voor milieuschade: hoofdlijnen en enkele aandachtspunten voor de KMO, VOKA, Leuven, 14 oktober 2010.

 • Bestuurlijke maatregelen, Eerste milieuhandhavingscongres, Gent, 4 juni 2010.

 • Geurhinderprobleem: de juridische consequenties, studiedag K VIV: Geurhinder: trends en ontwikkelingen, Antwerpen, 30 maart 2010.

 • Juridische krachtlijnen van de nieuwe handhavingsregeling, VMC Studiedag: Milieuhandhaving: streng maar rechtvaardig?, Gent, 4 maart 2010.

 • Interactieve workshop met analyse van tien casestudies rond contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid in milieu-, energie-, ruimtelijke ordenings- en mobiliteitsrecht, LDR-Opleiding, Gent, 4 februari 2010.

 • Water quality management, studiedag European water governance: challenges for spatial planning, law and economics, the Science Shop of Law, Economics and Governance, Utrecht University en the Rijkswaterstraat Centre for Water Management, Utrecht, 28 januari 2010.

 • Handhaving binnen milieu en ruimtelijke ordening met elkaar vergeleken, studiedag Handhaving: is kruisbestuiving tussen sectoren mogelijk?, VVSG, Leuven, 10 december 2009.

 • Recht op duurzaamheid, colloquium Recht en duurzaamheid, VJV, UHasselt, Diepenbeek, 7 december 2009.

 • Handhaving of het gebrek eraan, 2de Vlaams Bodemcongres, Naar een dynamisch en duurzaam bodembeleid, Mechelen, 25 november 2009.

 • Eerste ervaringen met milieuhandhaving nieuwe stijl, LDR-Opleiding, Gent, 13 oktober 2009.

 • Milieueffectenrapporten: anders bekeken, Bond Beter Leefmilieu, Brussel, 26 september 2009.

 • Voorstelling en rol van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Brussel, 16 september 2009.

 • Spanningsveld tussen de hernieuwbare energiedoelstellingen en het thema van de duurzame ontwikkeling', VVOR, Gent, 25 september 2008.

 • De impact van de nieuwe bodemregelgeving op het onroerend rechtsverkeer, Gent, 20 juni 2008.

 • De versterking van de kwaliteitsbewaking. In de laatste rechte lijn tegen de huisjesmelkerij?, Studiedag 10 jaar Vlaamse Wooncode, Gent, 13 december 2007.

 • Handhaving van de Vlaamse woonnormen van de Vlaamse Wooncode, Opleiding ten behoeve van de magistraten, Brussel, 23 november 2007.

 • Evaluatie van ontwerp van decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade, Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Vlaams Parlement, 19 september 2007.

 • Plichtenkader en verweermogelijkheden voor de exploitant, Studiedag Omzetting en uitvoering van de richtlijn milieuschade in Vlaanderen, Universiteit Gent, Gent, 21 juni 2007.

 • De administratiefrechtelijke, strafrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving van de Vlaamse woonnormen, Lessenreeks 'het onroerend goed in de verschillende takken van het recht', Kortrijk, 8 mei 2007

 • Huur en administratief recht: een quadrille van het privaatrecht met moeilijke danspartners, Studiedag Algemeen Huurrecht, Universiteit Gent, Gent, 28 februari 2007.

 • De juridische inpasbaarheid van een emissiehandel voor waterverontreinigingsrechten in het licht van de EU Kaderrichtlijn Water (2000/60EG), Studiedag Verhandelbare vervuilings- en gebruiksrechten: theorie, praktijk en toekomstverkenningen, georganiseerd door Maritiem Instituut UGent - Steunpunt Milieubeleidswetenschappen, Gent, 7 december 2006.

 • De watertoets juridisch getoetst, Studiedag Watertoets in de praktijk, georganiseerd door KVIV, Technologisch Instituut genootschap Land, Natuur en Water, Antwerpen, 29 november 2006.

 • De invloed van effectbeoordeling in de ruimtelijke planning en/of stedenbouwkundige vergunningverlening, Praktijkdag Ruimtelijke Ordening (Turnhout, De Warande), georganiseerd door VVSG, VRP, die Keure in samenwerking met de stad Turnhout, 16 november 2006.

 • Speciale Beschermingszones: een juridische update, seminarie Speciale Beschermingszones (Natura 2000) georganiseerd door Uitgeverij Vanden Broele, Gent, 24 oktober 2006.

 • Relatie integraal waterbeleid en ruimtelijke planning - De watertoets aan de hand van praktijkvoorbeelden, Studiedag 'De watertoets doorgelicht', georganiseerd door CIW-Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 3 oktober 2006.

 • River basin oriented and municipal water policy ... at daggers drawn?, Introduction Workshop 4: 'Effects of integrated water policy on the organisation and administration of urban water policy', Water in Historic Cities Centres, Task-force meeting and Seminar, Gent, 22 juni 2006.

 • Deelbekkenbeheerwerking: een algemene situering en een eerste evaluatie, Latem, georganiseerd door Milieuraad Sint-Martens-Latem, 16 maart 2006.

 • De watertoets: zegen of gesel, studiedag georganiseerd door VMC Zemst, 23 februari 2006.

 • Faillissement en bodemsanering, Gent, Vormingsavond voor rechters in handelszaken, 1 december 2005.

 • Impact van de watertoets op het stedenbouwkundig statuut van bedrijfsgronden, VIVO, Zwijnaarde, 18 mei 2005.

 • Juridische topics in het Bodemsaneringsdecreet, ECOLAS, Sint-Niklaas, 17 maart 2005.

 • Leegstandsheffingen, georganiseerd door VIVO (Gent, Asse, Kortrijk, Oostende, Sint-Niklaas, Antwerpen), september-oktober 2004.

 • Implicaties van de watertoets voor de vastgoedsector, IFEST vakbeurs voor milieu, energie en arbeidsveiligheid, georganiseerd door BVS en Vlaamse Confederatie Bouw, Gent, 20 oktober 2004.

 • De Vlaamse Watertoets, studiedag georganiseerd door Universiteit Utrecht in samenwerking met Universiteit Gent, Utrecht, 23 april 2004.

 • Contouren van het Decreet Integraal Waterbeleid, Latem, georganiseerd door Milieuraad Sint-Martens-Latem, 4 december 2003.

 • Bodemsanering in Vlaanderen: een onmisbare update voor de praktijk, georganiseerd door VIVO (Gent, Asse, Kortrijk, Oostende, Sint-Niklaas), november 2003.

 • Naar een ruimtelijke ordening op waterbasis? Impact van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid op het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening, Studiedag Integraal waterbeleid in Nederland en Vlaanderen, Gent, 31 oktober 2003.

 • Toepassing van voorkooprechten in het domein van het milieubeleid en de impact ervan op de praktijk van de vastgoedmakelaar, Gent, 6 mei 2003.

 • Vijf jaar Vlaamse Wooncode. Woonkwaliteit: juridische knel- en kwelpunten, UIA, 17 december 2002.

 • Beginselen van het faillissement en de bodemsaneringswetgeving, Mechelen, OVAM, 27 november 2002.

 • Elektromagnetische smog: huidige stand van zaken, IFEST vakbeurs voor milieu, energie en arbeidsveiligheid, Gent, 23 oktober 2002.

 • Overzicht van het leefmilieurecht in het Vlaamse Gewest, studiedag milieuaansprakelijkheid en milieuverzekeringen, Brussel, BVVO, 4 juni 2002.

 • Woonkwaliteitsreglementering in de vastgoedpraktijk, georganiseerd door vzw VIVO (Leuven, Asse, Antwerpen, Gent, Oostende, Kortrijk), november 2000.

 • Woonkwaliteitsregelingen, gemeentelijk woonbeleid en de Vlaamse Wooncode, studiedag, UIA, Antwerpen, 29 april 1999.

  Projekte

 • Studienprojekt ProjectMer im Auftrag der Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen -  Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen (dt. Umbau R4 West und Ost zu primären Straßen), 2016.

 • Entwurf des zweiten Ausführungsbeschlusses des Dekrets über Umweltschäden, im Auftrag der Flämischen Gemeinschaft, Ressort Umwelt, Natur und Energie, Abteilung Umweltschutz und Krisenbewältigung, 2012 ausgeführt.

 • Juristische Unterstützung beim Einsatz juristischer Instrumente für die Ausführung der Instandhaltungszielsetzungen, im Auftrag der Flämischen Gemeinschaft, Agentur für Natur und Wald, 2012 ausgeführt

 • Juristische Unterstützung bei der Aufforstung, im Auftrag der Flämischen Gemeinschaft, Ressort Mobilität und Öffentliche Arbeit, Abteilung Juristische Dienstleistungen, 2012 ausgeführt.

 • Die Analyse und Entwicklung einer digitalen Austauschplattform für städtebauliche Informationen, im Auftrag des Ministeriums für Raumordnung, Wohnpolitik und unbewegliches Kulturerbe, in Zusammenarbeit mit GIM, 2012 ausgeführt.

 • Aktualisierter Sigmaplan – Allgemeine Studie und Forschung – Fluss-Sanierungsplan für das Durme-Tal, in Zusammenarbeit mit Tritel, im Auftrag der NV Waterwegen en Zeekanaal,2012 ausgeführt.

 • Erstellung dreier NTMB-Publikationen im Auftrag der Flämischen Regierung, Departement LNE, Abteilung Umwelt Integration und -subventionen, Dienst NTMB.

 • Juristische Unterstützung für die Ausweisung von Meeresschutzgebieten in Ausführung der europäischen und internationalen Vorschrift im belgischen Teil der Nordsee, in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Internationales Öffentliches Recht UGent, im Auftrag des Dienstes Meeresumwelt des FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt (Generaldirektion Umwelt), 2012 ausgeführt.

 • Juristisch-technische Studie über das Dekret in Bezug auf Umweltschäden und Oberflächenwasserverschmutzung, in Zusammenarbeit mit EPAS, im Auftrag der Vlaamse Milieumaatschappij (Flämischen Umweltbehörde, ausgeführt 2009-2010.

 • Machbarkeitsstudie zur Ausarbeitung eines digitalen Überwachungs- und Anzeigeinstruments der externen Sicherheit in Flandern, in Zusammenarbeit mit Sertius und Grontmij, im Auftrag von GIM.

 • Ausarbeitung einer Strategie für die Umsetzung der Europäischen Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, in Zusammenarbeit mit dem Maritiem Instituut (Universität Gent) und Resource Analysis, im Auftrag der FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt, 2009 ausgeführt.

 • Einführung des Dekrets Mobilitätspolitik, im Auftrag der Flämischen Behörde, Abteilung für Mobilität und Öffentliche Arbeiten, 2008-2009 ausgeführt.

 • Rechtliche Analyse und Festlegung des Konzeptes der 'vorübergehenden Natur' im Hafengebiet, in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich für Internationales Öffentliches Recht der Universität Gent, im Auftrag des Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (Hafens von Antwerpen), 2007-2008 ausgeführt.

 • Gesetzlicher Rahmen des Küstenschutzmanagements, in Zusammenarbeit mit IMDC, Soresma, PWC, VITO, Ecoconsult, der Universität Gent und Resource Analysis, im Auftrag der Abteilung Küste der Agentur für maritime Dienstleistungen und die Küste.

 • "Diversiteit in vormen en voorkomen van verweving in Vlaanderen" (Unterschiedliche Formen und die Existenz von Verknüpfung in Flandern), in Zusammenarbeit mit der Universität Gent (Abteilung für Raum- und Verkehrsplanung), Technum und Resource Analysis, im Auftrag des Ministeriums der Flämischen Gemeinschaft, Abteilung Umwelt und Infrastruktur, Verwaltung der Raumordnung, des Wohnungswesens und der Denkmäler & Landschaften, Abteilung Raumplanung, 2007 ausgeführt.

 • Untersuchung der Hindernisse für Umweltinnovation in Umweltpolitik und Umweltrecht, in Zusammenarbeit mit Resource Analysis, im Auftrag der Generaldirektion von AMINAL (Verwaltung Umwelt, Natur, Land- und Wasserwirtschaft), 2006-2007 ausgeführt.

 • Unterstützung und Empfehlung hinsichtlich der Vorschläge des Dekrets im Bereich der Bodenplanung, durchgeführt in 2006.

 • Integrieren von Nachhaltigkeitsaspekten in städtebauliche Vorschriften, in Zusammenarbeit mit Resource Analysis, im Auftrag von AMINAL (Verwaltung Umwelt, Natur, Land- und Wasserwirtschaft), 2006 ausgeführt.

 • Juristische Unterstützung beim Bau der zweiten Brücke über die Schelde in Temse/Bornem, in Zusammenarbeit mit Grontmij, im Auftrag der nv Waterwegen en Zeekanaal, Abteilung Zeeschelde, 2005 ausgeführt.

 • Einführung der Wasser-Rahmenrichtlinie in die Region Brüssel-Hauptstadt, im Auftrag des Brüsseler Institut für Umweltpolitik (BIM), 2005 ausgeführt.

 • Wassergesetzgebung in der Flämischen Region, durchgeführt in 2005.

 • Mitarbeit bei der Folgenabschätzung zur Richtlinie über die Haftung für Umweltschäden (IRAM), im Auftrag der Universität Gent, 2005-2007 ausgeführt.

 • Durchleuchten der rechtlichen und organisatorischen Möglichkeiten einer besseren Integrierung der Belästigungspolitik in die Raumordnungs-, Wohn-, Energie- und Mobilitätspolitik, in Zusammenarbeit mit Resource Analysis und dem Centrum voor Milieurecht (Zentrum für Umweltrecht) der Universität Gent, im Auftrag von AMINAL (Verwaltung Umwelt, Natur, Land- und Wasserwirtschaft), Abteilung für Umwelt- und Naturpolitik, 2005 ausgeführt.

 • Machbarkeitsstudie über die Nutzung von verschmutztem Grundwasser als Grauwasser, in Zusammenarbeit mit Arcadis-Gedas, im Auftrag des Flämischen Umweltministers, 2004 ausgeführt.

 • Untersuchung von Managementkonzepten bei Bodenverunreinigung, in Zusammenarbeit mit Ecolas, im Auftrag der OVAM (Öffentlichen Flämischen Abfallstoffgesellschaft), 2004 ausgeführt.

 • Ausarbeitung praktischer Richtlinien für die Anwendung des sogenannten ‘Watertoets’ (Wassertest), in Zusammenarbeit mit Resource Analysis, IMDC und Technum, im Auftrag von AMINAL (Verwaltung Umwelt, Natur, Land- und Wasserwirtschaft), Abteilung Wasser, 2004 ausgeführt.

 • Gesamtplan für Freizeit und Erholung am Wasser, in Zusammenarbeit mit Resource Analysis, durchgeführt in 2003.

 • Einführung der Europäischen Wasser-Rahmenrichtlinie über das Dekret Integrale Wasserverwaltung, in Zusammenarbeit mit der Universität Gent, 2001-2003 ausgeführt.