Curriculum

Peter De Smedt behaalde in 1991 met grote onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten. In 2001 behaalde hij, andermaal met grote onderscheiding, de master na master in het milieurecht aan de Universiteit Gent.  Hij promoveerde met een bekroonde verhandeling 'Aansprakelijkstelling voor en herstel van schade door aantasting van het mariene leefmilieu', die ook werd gepubliceerd in het Tijdschrift voor Privaatrecht.

Sinds 1991 is hij advocaat aan de balie van Gent. In 1997 richtte hij samen met Isabelle Larmuseau en Bert Roelandts het milieuadvocatenkantoor LDR op.  Als advocaat behandelt hij een ruim aantal milieugerelateerde dossiers, meer specifiek deze die verband houden met nationale en internationale waterwetgeving, natuurbeschermingsregelgeving, milieuschade- en milieuhandhavingsrecht.  Een belangrijk deel van zijn publicaties en voordrachten gaan dan ook in op die aspecten.

Vanaf 1993 was hij deeltijds assistent bij prof. dr. Hubert Bocken in de vakgroep burgerlijk recht (UGent), waar zijn wetenschappelijke interesse en expertise voor de privaatrechtelijke aspecten van het milieurecht ontstond.

Met ingang van 2001 trad hij als wetenschappelijk medewerker toe tot het Centrum voor Milieurecht (UGent), waar hij was betrokken bij de realisatie van het voorontwerp van het decreet betreffende het integraal waterbeleid.  Als lid van het juridisch team dat instond voor de voorbereiding van dit voorontwerp, werd hij op 10 juni 2004 laureaat van de eerste R. Verheyenprijs. Hij werkte ook aan de impactstudie Richtlijn Milieuschade (Richtlijn 2004/35/EG). Bij het Maritiem Instituut UGent was hij in de periode 2005-2006 werkzaam bij het steunpunt milieubeleidswetenschappen, in een onderzoeksproject met betrekking tot de inzetbaarheid van het instrument van de verhandelbare emissierechten voor oppervlaktewaterlozers. Sinds januari 2007 is hij opnieuw verbonden aan het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de Universiteit Gent.

Met ingang van 1 mei 2013 ondersteunt Peter de onderzoeksgroep Water en Duurzaamheid van de Universiteit te Utrecht, dit onder leiding van Prof.mr. H.F.M. van Ryswick.

Peter is docent bij de opleiding 'Milieucoördinator A/B via afstandsleren' georganiseerd door het Instituut voor Permanente Vorming (IVPV) - Faculteit Ingenieurswetenschappen en Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent.

Hij is lid van het adviescomité van het tijdschrift voor ruimtelijke ordening, redactielid van het tijdschrift voor milieurecht en lid van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR).

Hij zetelt namens de Minaraad in de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu.

Hij is lid van het OESO/OECD Water Governance Initiative.
 

Publicaties

 • DE SMEDT, P., 'Historisch permanente graslanden: waar de boer zijn broek aan scheurt?', TOO, 2018/3, 370-375.

 • DE SMEDT, P., 'Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid', in DE WAELE, T., HUBEAU, B., VENHEUSDEN, B. en VAN HOORICK, G. (eds.), Omgevingsrecht, die Keure, Brugge, 2018, 873-912.

 • DE SMEDT, P. en PONCHAUT, C., 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen', in DE WAELE, T., HUBEAU, B., VENHEUSDEN, B. en VAN HOORICK, G. (eds.), Omgevingsrecht, die Keure, Brugge, 2018, 734-786.

 • DE SMEDT, P., Watergevoelige openruimtegebieden: nieuwe dimensie voor de adviespraktijk en informatieplicht van de notaris, T. Not. 2018, 395-412.

 • DE SMEDT, P. en STRUBBE, M., Naar een algemene milieubeoordelingsplicht van wetgeving? (noot onder HvJ 27 oktober 2016, C-290/15 en RvS 16 november 2017, nr. 239.886), TROS, 2018, 175-184.

 • DE SMEDT, P. en STRUBBE, M., Het decreet van 1 juli 2016: op naar een (begin van) geïntegreerde omgevingsplanning?, TMR, 2018, 4-24.

 • DE SMEDT, P., 'Codextrein vereenvoudigt en actualiseert ruimtelijk beleid (deel I)', De Juristenkrant, 2018, nr. 362, 3.

 • DE SMEDT, P., 'Raad van State vernietigt andermaal ruimtelijk uitvoeringsplan Uplace', De Juristenkrant, nr. 361, 2018, 4.

 • DE SMEDT, P., 'Ziet praktijk van bestemmingsplannen er straks helemaal anders uit?', De Juristenkrant, nr. 355, 2017, 10.

 • DE SMEDT, P., 'Legal Instruments in Spatial Planning to Ban Building in Flood Zones: From Water Test to Planological Protection via “Water Sensitive Open-air Areas”',  JEEPL, 2017, 346-360.

 • DE SMEDT, P., 'Recht op toegang tot milieu-informatie zet geheimhoudingsplicht onder druk', De Juristenkrant, nr. 357, 1 maart 2017, 8.

 • DE SMEDT, P., 'Ziet de praktijk van bestemmingsplannen er straks helemaal anders uit?',  De Juristenkrant, nr. 355, 11 februari 2017, 10.

 • DE SMEDT, P., 'Megaprojecten lopen meer en meer vast op mobiliteitsprobleem', De Juristenkrant,  nr. 354, 27 september 2017, 6.

 • DE SMEDT, P. en STRUBBE, M., 'In loopPAS naar een programmatische aanpak stikstof' in SCHOUKENS, H., LARMUSEAU, I. e.a., De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), Brugge, Vandenbroele, 2017, 177-221.

 • DE SMEDT, P. en HOUTHUYS, A. 'Over de te hanteren referentietoets bij Plan-M.E.R.-screening: hinkstappen naar de ultieme synthese' (noot onder RvS 11 oktober 2016, nr. 236.049, vzw Buurtopbouwwerk Winterslag), TROS, 2017, 30-35.

 • DE SMEDT, P., 'EU-Hof zet deur open voor beoordelingsplicht milieueffecten van wetgeving', De Juristenkrant, nr. 340, 21 december 2016, 6.

 • DE SMEDT, P., 'Van Weser tot Swarze Sulm of hoe rivieren bijdragen tot de uitlegging van het Europese waterbeleid' (noot onder HvJ 4 mei 2014, C-346/14), TMR, 2016/6, 659-661.

 • DE SMEDT, P., 'Grondwettelijk hof eist inspraakgarantie bij natuurmaatregelen', De Juristenkrant, nr. 332, 29 juni 2016, 7.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • DE SMEDT, P., 'Brusselse versoepling stralingsnormen doorstaat toets aan voorzorgsbeginsel', De Juristenkrant, nr. 325, 9 maart 2016.

 • DE SMEDT, P., 'Retributie bij kostenverhaal voor ambtshalve sanering: smeltkroes van juridische twistpunten' (noot onder Antwerpen 6 november 2014), TMR 2016, 125-126.

 • DE SMEDT, P., 'Voor een correcte vergoeding van ecologische schade', Mens & Vogel, 2015/4, 70-74.

 • DE SMEDT, P., 'Probleemverhelpend handhaven in een versnipperd handhavingslandschap', in BILLIET, C. en LAVRYSEN, L. (eds.), In de roos: doeltreffende
  sanctionering van omgevingsrecht,
  Brugge, Die Keure, 2015, 183-276.

 • DE SMEDT, P., 'Nullozerstatuut nu ook voor lozing van niet verontreinigd water' (noot onder Cass. 3 april 2014), TRNI 2015, 213-214.

 • DE SMEDT, P., ‘Rode bosmieren nopen tot een soortentoets bij ruimtelijke planning (noot onder RvS 21 januari 2014, nr. 226.148, Hermans en Weygers), TROS 2015, 169-178.

 • DE SMEDT, P. en VANDAMME, S., Milieuaspecten van het faillissement, in Reeks Recht & Praktijk, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 170 p.

 • DE SMEDT, P. en VANDAMME, S., “Gevolgen van het Bodemdecreet voor de curator en de vereffenaar”, in Faillissement & Reorganisatie, Afl. 52, band 7, 1-134.

 • DE SMEDT, P.,  FAURE, M. en STAS, A. (eds.), Environmental Enforcements Networks. Concepts, Implementation and Efectiveness, Cheltenam (UK) / Northampton (USA), Edward Elgar Publishing, 2015, 556 pag.

 • DE SMEDT, P., ‘Paradigmaverschuiving in de Vlaamse stedenbouwhandhaving. Het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning’, in  WYLLEMAN, A. (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 26, Faculteit Rechtsgeleerdheid. Instituut Notarieel Recht, Universiteit Gent, Brugge, die Keure 2015,2-35.

 • DE SMEDT, P.,  LINDHOUT, P.E., CARETTE, A., Kostenterugwinning van waterdiensten in woelig water: bedenkingen bij het arrest C-525/12 van het Hof van Justitie beschouwd in Nederlands en Vlaams perspectief’, Milieu & Recht 2015, 137-148.

 • DE SMEDT, P., DE WITTE, E., SLABBINCK, R. en VANDAMME, S., 'Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest', in DAMBRE M., HUBEAU B. en STIJNS S. (eds.), Brugge, die Keure 2015, 145-212.

 • DE SMEDT, P. en VAN RYSWICK, H.F.M., ‘Nature conservation and water management: one battle?’, in The Habitats Directive in its EU Environmental Law Context: European Nature’s Best Hope?, C-H. Born, CLIQUET, A., SCHOUKENS, H., MISONNE, D. en VAN HOORICK, G. (eds.), London/New York, Routledge, 2015, 417-433.

 • DE SMEDT, P., LINDTHOUT, P.E. en CARETTE, A., Kostenterugwinning van waterdiensten in woelig water: bedenkingen bij het arrest C-525/12 van het Hof van Justitie bezien in rechtsvergelijkend perspectief, TMR 2015, 4-21.

 • DE SMEDT, P., Vlaamse stedenbouwhandhaving. Eerste beschouwingen bij het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning –deel 1, NjW 2015, 130-143.

 • DE SMEDT, P., Vlaamse stedenbouwhandhaving. Eerste beschouwingen bij het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning –deel 2, NjW 2015, 178-192.

 • DE SMEDT, P., VAN LAER, T., RONSSE, F., RUYSSCHAERT, G., BOECKX, P., VERSTRAETE, W., BUYSSE, J. en LAVRYSEN, L., Legal constraints and opportunities for biochar: a case analysis of EU law, 2015, GLOBAL CHANGE BIOLOGY BIOENERGY. 7(1). p.14-24.

 • DE SMEDT, P., 'Nieuw decreet vereenvoudigt bescherming onroerend erfgoed', De Juristenkrant, nr. 302, 28 januari 2015, p. 4-5.

 • DE SMEDT, P., 'Copernicaanse omwenteling in Vlaamse stedenbouwhandhaving', De Juristenkrant nr. 299, 3 december 2014, 6.

 • DE SMEDT, P., 'Omgevingsvergunning is (bijna) een feit', De Juristenkrant nr. 298, 19 november 2014, 2-3.

 • DE SMEDT, P., ‘Doorwerking van milieukwaliteitsnormen in de Vlaamse ruimtelijke planning: een onbestemde processie van Echternach?’, in De Omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden, KROT, B. en UYLENBURG, R. (eds.), Groningen, Europa Law Publishing 2014, 87-106.

 • DE SMEDT, P., 'Vlaams Gewest aansprakelijk voor niet uitvoeren van aankoopplicht', De Juristenkrant nr. 292, 25 juni 2014, 2.

 • DE SMEDT, P., Towards a New Policy for Climate Adaptive Water Management in Flanders: The Concept of Signal Areas, Utrecht law Review 2014, 107-125, www.utrechtlawreview.org

 • DE SMEDT, P., 'Antwerpse havenuitbreiding op losse schroeven', De Juristenkrant, 12 februari 2014, nr. 283, 4-5.

 • DE SMEDT, P., Towards a New Policy for Climate Adaptive Water Management in Flanders: The Concept of Signal Areas, Utrecht law Review 2014, 107-125, www.utrechtlawreview.org

 • CARETTE, A., DE SMEDT, P., 'Het vernieuwde decreet integraal waterbeleid: sneller en beter? TMR 2014, 576-602.

 • DE SMEDT, P., SCHOUKENS, H., 'Soortenbescherming en ruimtelijke projecten', NjW, 29 januari 2014, Nr. 295.

 • CARETTE, A., DE SMEDT, P., 'Het vernieuwde decreet integraal waterbeleid: sneller en beter? TMR 2013, 576-602.

 • DE SMEDT, P., 'Raad van State vernietigt plan voor Limburgse noord-zuidverbinding', De Juristenkrant, 24 april 2013, Nr. 268, 4-5.

 • DE SMEDT, P., 'Heikele toepassingsvragen bij de Kaderrichtlijn Water, in relatie tot de Habitatrichtlijn, naar aanleiding van een omstreden Griekse rivieromleiding' (noot onder HvJ 11 september 2012, C-43/10), TMR 2013, 153-169.

 • DE SMEDT, P., 'Dwangsombevoegdheid van Hoge Raad voor Handhavingsbeleid aan banden gelegd', De Juristenkrant, 27 maart 2013, nr. 266, 2.

 • DE SMEDT, P., 'Rode bosmier blokkeert uitbreiding van recreatiezone', De Juristenkrant, 27 februari 2013, nr. 264, 7.

 • DE SMEDT, P., ‘De Vlaamse Wooncode anno 2013: Naar een (nog meer) integrale en slagkrachtige woonkwaliteitsbewaking?', in HUBEAU B. en VANDROMME T. (eds.), Vijftien jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Brugge, die Keure, 2013, p. 41-90.

 • DE SMEDT, P., SCHOUKENS, H., LAVRYSEN, L. (ed.), Natuur, water en ondernemen. Kwelling of uitdaging?, Brugge, die Keure, 2012, 156 p.

 • DE SMEDT, P., SCHOUKENS, H., VAN LAER, T., 'Greening the Constitution. The principle of sustainable development anchored in the Belgian Constitution', Environmental Law Network International, 2012/2, p. 74-82.

 • DE SMEDT, P., ‘De Vlaamse Wooncode' in Burgerlijk Recht - Bijzondere wetgeving, Brugge, die Keure, 2012-13, 735-792.

 • DE SMEDT, P., ‘Kwaliteitsbewaking' in Burgerlijk Recht - Bijzondere wetgeving, Brugge, die Keure, 2012-13, 843-866.

 • DE SMEDT, P., 'Integraal waterbeleid', Lexicon - 50 jaar Stedenbouwwet, Brugge, die Keure, 2012, 40-45.

 • DE SMEDT, P., 'De Watertoets: omzien in (toenemende) verwondering?' (noot onder RvS 19 mei 2011, nr.213.338 en RvS 28 juni 2011, nr. 214.211), TROS 2012, 11-18.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P., ROELANDTS, B., SLABBINCK, R., MALFAIT, T., SCHOUKENS, H. en VANDAMME, S., Vlaams omgevingsrecht, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2012, 204 p.

 • DE SMEDT, P., ‘Right to water in the Flemish Region’, in SMETS, H. (ed.), Le droit à l’eau potable et à l’assainissement en Europe/Implementing the right to drinking water and sanitation in 17 European countries, Parijs, Editions Johanet, 2012, 217-224.

 • DE SMEDT, P., MALFAIT, T. en PONCHAUT, C., ‘Bodemsanering’, in DIETENS M. en LANGASKENS H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 1-34.

 • DE SMEDT, P., MALFAIT, T. en VAN LAER, T., ‘Water’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 95-110.

 • DE SMEDT, P., DE ROO, K., SCHOUKENS, H., Handboek Natuurbehoudsrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 724 p.

 • DE SMEDT, P., ‘Landschappelijk waardevol agrarisch gebied vogelvrij?’, De Juristenkrant, 26 oktober 2011, 4-5.

 • DE SMEDT, P., ‘De biologische waarderingskaart: een juridische splijtzwam?’ (Noot onder Milieuhandhavingscollege 15 december 2010), TMR, 2010-2011, 268-275.

 • BOUMAL, C., DE SMEDT, P., TIMMERMANS, W., VANDAMME, S., WEYTJENS, J., Bodem in de drie gewesten, Larcier Thema Wetboeken, 2011, 385 p.

 • DE SMEDT, P., 'Archeologisch erfgoed en vastgoedontwikkeling', De Juristenkrant, 25 mei 2011, 6.

 • DE SMEDT, P ., Legal tools to encourage citizen participation in environmental enforcement in the Flemish region (Belgium), INECE Conference Paper, 9th International conference on Environmental Compliance & Enforcement, 2011, 11 p.

 • DE SMEDT, P., ‘Raad voor vergunningsbetwistingen overleeft bevoegdheidstoets’, De Juristenkrant, 9 maart 2011, 225, 1.

 • DE SMEDT, P., ‘Waterwetgeving en ruimtelijke ordening’, in HUBEAU B., VANDEVYVERE W. en DEBERSAQUES G., Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Deel I, Brugge, die Keure, 2010, 1219-1263.

 • DE SMEDT P., ‘Wonen en ruimtelijke ordening’, in HUBEAU B., VANDEVYVERE W. en DEBERSAQUES G., Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Deel I, Brugge, die Keure, 2010, 1307-1343.

 • DE SMEDT P., ‘Watertoets’, De Juristenkrant, 2010, 218, 17.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en ROELANDTS, B., Vlaams omgevingsrecht, Groningen, Europa Law Publishing, 2010, 184 p.

 • DE SMEDT, P., ‘Duurzame ontwikkeling als beleidsdoelstelling verankerd in de Grondwet. Op zoek naar de maakbare samenleving?’, in X., Liber amicorum Hubert Bocken. Dare la luce, Brugge, die Keure, 2010, 301-332.

 • DE SMEDT, P., ‘Natuur en onderneming: juridische gids voor uw dagelijkse praktijk’, Het Onroerend Goed in de Praktijk, XV.T., 186 p.

 • DE SMEDT, P., ‘Water-Related Tools for Climate Change Adaptation in the Flemish Region: The Art of Linking Water Quality Standards to Spatial Planning’, JEEPL, 2010, 290-301.

 • DE SMEDT, P., ‘Grondwettelijk Hof houdt nucleaire afroomtaks overeind’, De Juristenkrant, 2010, nr. 217, 16.

 • SCHOUKENS, H., CLIQUET, A. en DE SMEDT, P., ‘Temporary Nature with European Nature Conservation Law', European Energy and Environmental Law review, juni 2010, nr. 3, 106.

 • DE SMEDT, P., ‘Proactief en reparatoir handhaven van milieurecht’, in LAVRYSEN L. (ed.), Het milieuhandhavingsdecreet in de praktijk. Een jaar nieuwe milieuhandhavingspraktijk onder de loep, Brugge, die Keure, 2010, 17-81.

 • DE SMEDT, P., HOLEMANS, D. en WACKENIER, L., ‘Hoe stuurt het nieuwe mobiliteitsrecht ruimtelijke ordening? Overzicht en evaluatie van de relatie tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit in het licht van een vernieuwde mobiliteitsregelgeving’, TROS, 2010, 5-26.

 • DE SMEDT, P., ‘The right to sanitation in the Flemish Region’, in SMETS H. (ed.), L'accès à l'assainissement, un droit fondamental - The right to sanitation in national laws, Paris, Éditions Johanet, 2010, 139-151.

 • SCHOUKENS, H., CLIQUET, A. en DE SMEDT, P., ‘Tijdelijke natuur. Overtreft de dynamiek van de natuur die van het natuurbehoudsrecht?’, TMR, 2010, nr. 1, 23 - 55.

 • DE SMEDT, P., ‘Naar een “gezonde” ruimtelijke ordening: elektrosmog als testcase?’, Oikos, 2010, nr. 1, 68-73.

 • DE SMEDT, P., Water quality management, water quality standards and water-related tools for climate change adaptation in the Flemish Region: Laudatio for the water check-up?, s.l., 2010, 8 p.

 • DE SMEDT, P. en SCHOUKENS, H., ‘Natuurzorgplicht. Is er leven na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 mei 2008’, NJW, 2009, nr. 210, 738-758.

 • BILLIET, C.M., DE SMEDT, P. en VAN LANDEGHEM, H., ‘Vlaamse milieuhandhaving nieuwe stijl’, TMR, 2009, 326-374.

 • DE SMEDT, P., ‘Duurzame ontwikkeling in de grondwet: codificatie van een ideaal of een nieuw juridisch wapen’, Oikos, 2009, nr. 3, 40-45.

 • DE SMEDT, P., ‘Vlaanderen redt Vlaams Ecologisch Netwerk’, De Juristenkrant, 24 juni 2009, nr. 192, 7.

 • DE SMEDT, P., ‘Duurzame ontwikkeling in de Grondwet. Codificatie van het maakbaarheidsideaal of juridisch wapen?’, Argus Milieumagazine, 2009, 4-7.

 • DE SMEDT, P., ‘EHRM tikt Raad van State op de vingers’, De Juristenkrant, 8 april 2009, nr. 187, 1-2.

 • DE SMEDT, P., ‘Duurzame Ontwikkeling: ethisch concept of juridische toetsingsgrond?’, in LARMUSEAU, I. (ed), Energie en milieu: een wankel evenwicht, VVOR Verslagboek 2008/2, Gent, 2009, 35-66.

 • DE SMEDT, P., ‘De watertoets getoetst. Juridische leidraad bij de toepassing van de watertoets’, in Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier, Gent, Larcier, 2008, 157 p.

 • DE SMEDT, P., Natuur en onderneming: juridische gids voor uw dagelijkse praktijk, Mechelen, Kluwer, 2008, 146 p.

 • DE SMEDT, P., 'Gevolgen van het bodemsaneringsdecreet voor de curator', in X., Gerechtelijk Akkoord en Faillissement. VII. Milieuaspecten, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, afl. juni 2008, 98 p.

 • DE SMEDT, P. en LAVRYSEN, L. (eds.), Van bodemsaneringsdecreet naar bodemdecreet. Toelichting bij het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en het bodembeheer. Met een blik over de gewestgrenzen, Brugge, die Keure, 2008, 173 p.

 • DE SMEDT, P., ‘Het plichten- en rechtenkader van de exploitant in de implementatiewetgeving van Richtlijn 2004/35. Sluitstuk van het 'vervuiler betaalt'-beginsel?’, in BOCKEN H. en SLABBINCK R. (eds.), Omzetting en uitvoering van de richtlijn milieuschade. Verslagboek van de studienamiddag van de Vakgroep Burgerlijk Recht en het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit Gent, Gandaius Ontmoetingen met recht 9, Mechelen, Kluwer, 2008, 127-180.

 • BILLIET, T., DEGIVES, F., DE SMEDT, P., LAMBOTTE, F., LEPRINCE, S. en SOHIER, J., ‘De vernieuwde Vlaamse Wooncode: woningkwaliteitshandhaving volgens een nieuwe huisstijl’, in Woonnormen: Vlaanderen, Brussel - Normes D'Habitation: Wallonie, Bruxelles, Dossier tijschrift van de vrede- en politierechters, 10, Brugge, die Keure, 2008, 3-41.

 • DE SMEDT, P., ‘Versterking van het instrumentarium voor de handhaving van de Vlaamse woonnormen’, in Departement vorming en opleiding van de orde van advocaten van de balie van Kortrijk (ed.), Het onroerend goed in de verschillende takken van het recht. Vormingsprogramma 2006-2007, Gent, Larcier, 2008, 383-448.

 • DE SMEDT, P. en STEENBRUGGHE, A., ‘Ruimtelijke ordening: strijdperk van de sectoren? De impact van sectorale effectenboordelingen op de ruimtelijke planning en stedenbouwkundige vergunningverlening’, TROS - Ruimte & Planning, Bijzonder nummer 'Over ruimte plannen en uitvoeren', 2007, 16-26.

 • DE SMEDT,  P., ‘Versterking van de kwaliteitsbewaking. In de laatste rechte lijn tegen de huisjesmelkerij?’, in DE SMEDT P., HUBEAU B. en JANSSENS E. (eds.), Omzien in verwondering. Terugblik op tien jaar Vlaamse Wooncode, Brugge, die keure, 2007, 59-136.

 • DE BEIR, C., DE SMEDT, P., LAVRYSEN, L., MALFAIT, T. en SLABBINCK, R., ‘Het nieuwe bodemdecreet. Too much, too little?’, TMR, 2007, 290-323.

 • DE SMEDT, P. en MALFAIT, T., Bedrijfsafvalwater in het Vlaamse Gewest, Dossier Milieuwetgeving, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2007, 188 p.

 • COLPAERT, R., DE SMEDT, P., SCHOUKENS, H. en WAUTERS, F., Speciale beschermingszones in VlaanderenJuridische aspecten en richtlijnen voor de praktijk, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2007, 228 p.

 • SCHOUKENS, H. en DE SMEDT, P., ‘Bosbeheer/Natuurbehoud’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van aanvang tot eindoplevering. Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2006, 77 p.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en MALFAIT, T., ‘Grondverzet’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van aanvang tot eindoplevering. Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2006, 7 p.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en MALFAIT, T., ‘Bodemsanering’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van aanvang tot eindoplevering. Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2006, 41 p.

 • SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P. en CLIQUET, A., ‘The implementation of the habitats Directive in Belgium (Flanders): back to the Origin of Species?’, JEEPL, 2007, 127-138.

 • DE SMEDT, P. en DE WITTE, E., ‘Huur en aanverwante rechtstakken. Administratiefrechtelijke aspecten in het Vlaamse Gewest’, in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Reeks Huurrecht 1, Brugge, die Keure, 2006, 127-177.

 • DE SMEDT, P., ‘De implicaties van het Vlaamse Bodemsaneringsdecreet op het beheer en de vereffening van het faillissement: van nu en straks’, TMR, 2006, 529-544.

 • DE SMEDT, P. en MAES, F., Naar een markt voor verhandelbare lozingsrechten? Een verkennend onderzoek naar de juridische inpasbaarheid en de vormingsaspecten van verhandelbare emissierechten of emissiereductie voor oppervlaktewaterlozers als innovatief milieubeleidsinstrument in het Vlaamse Gewest, Steunpunt Milieubeleidswetenschappen, Gent, 2006, 250 p.

 • DE SMEDT, P., Schadevergoedingsperikelen bij negatieve watertoets, De Milieukrant, 2006, nr. 8, 9.

 • BOCKEN, H., LAVRYSEN, L., MAES, F., VAN HOORICK, G., CLIQUET, A., DELODDERE, S., DE SMEDT, P., GOETHALS, L., GONASELES, G., SLABBINCK, R. en VAN NIEUWERBURGH, T., Impactstudie Richtlijn Aansprakelijkheid Milieuschade (I.R.A.M.). Voorbereiding van de omzetting van de EG Richtlijn Milieuschade, UGent, Eindrapport juli 2005, 292 p. + bijlagen. (www.milieuschade.be)

 • DE SMEDT, P. en DE WITTE, E., ‘Federaal huurrecht en Vlaams Bodemsaneringsdecreet. De decretale overdrachtsregeling overleeft de bevoegdheidstoets’, NJW, 2005, 974-984.

 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en MALFAIT, T., ‘Bodemsanerings- en grondverzetregelgeving in het Vlaamse Gewest’, tekst opgemaakt ten behoeve van de Grondige Opleiding Milieurecht 2005 – Opleiding Rechterlijke Orde, onuitgegegeven.

 • DE SMEDT, P., ‘Woonkwaliteitsnormen’, in MEULEMANS, D. (ed.), Een pand bouwen en verbouwen, Leuven, Acco, 2005, 377-383.

 • DE SMEDT, P., ‘De watertoets na twee jaar toepassing’, Milieu & Bedrijf, 2005, nr. 16, 1-3.

 • DE SMEDT, P., ‘De centrale rol van drinkwatermaatschappijen in de hervormde watersector’, Milieu & Bedrijf, 2005, nr. 17, 1-3.

 • DE SMEDT, P., ‘Watertoets getoetst. Een revolutionair instrument van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid’, NjW, 2004, 902-913.

 • DE SMEDT, P., GONSAELES, G., HEYMAN, J., MAES F., VAN BOCKSTAL, P. en VANDERSTRAETEN, F., ‘Integraal waterbeleid in Vlaanderen’, Milieu & Bedrijf, 2004, 234 p.

 • DE SMEDT, P., ‘Water anders ordenen. De impact van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid op het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening’, TROS, 2004, 321-338.

 • DE SMEDT, P., ‘De instrumenten van het Vlaamse decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid: onbekend en onbemind?’, Gandaius juridische actualia, Mechelen, Kluwer, 2004, 64.

 • DE SMEDT, P., ‘Heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H. (eds.), Van aanvang tot eindoplevering. Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2004 (losbl.), 24 p.

 • DE SMEDT, P., ‘De watertoets: breekijzer van de watersector?’, in MICHIELS, F.C.M.A. en LAVRYSEN, L. (eds.), Milieurecht in de lage landen. Rechtvergelijkende studies over de milieuvergunning, emissiehandel, de watertoets, natuurbescherming en bestuurlijke handhaving in Vlaanderen en Nederland, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2004, 179-201.

 • DE SMEDT, P., ‘Oeverzones vormen ankerplaats voor integraal waterbeleid’, De Lloyd, 4 november 2003, 4.

 • DE SMEDT, P., ‘De watertoets breekijzer van watersector’, De Lloyd, 7 oktober 2003, 5.

 • DE SMEDT, P., GONSAELES G., HEYMAN J. en MAES F., ‘Anders omgaan met water. Krachtlijnen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid’, TMR, 2003, 450-484.

 • DE SMEDT, P., ‘Naar een ruimtelijke ordening op waterbasis?’, in LAVRYSEN, L. en MAES, F. (eds.), Integraal Waterbeleid in Vlaanderen en Nederland, Brugge, die Keure, 2003, 358 p.

 • BOULLART, S., DE SMEDT, P. en ROELANDTS, B., ‘Bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu’, in DUJARDIN J., SOMERS W., VAN SUMMEREN L. en VANDENDRIESSCHE A. (eds.), Recht in de gemeente. College van Burgemeester en Schepenen. Bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2003, 85-171.

 • DE SMEDT, P., ‘Bodemsaneringsdecreet en faillissement: grabbelopmerkingen bij een heikel vraagstuk’, (noot onder Kh. Hasselt 31 oktober 2001), TMR, 2003, 158-159.

 • LAVRYSEN, L. en DE SMEDT, P., ‘Over het succes van mobieltjes en de emancipatie van het voorzorgsbeginsel. Een status questionis over de wetgeving en rechtspraak in verband met de exploitatie van GSM-zendmasten’, TMR, 2003, 470-485.

 • CLIQUET, A. en DE SMEDT, P., ‘Over meidoorns en distels: ecologische juweeltjes of doorn in het oog?’, TMR, 2002, 394-406.

 • MAES, F., LAVRYSEN, L., DE SMEDT, P. en GONSAELES, G., Voorontwerp van decreet integraal waterbeleid en bijhorende Memorie van Toelichting, in opdracht van AMINAL, Maritieme Instituut/Centrum voor Milieurecht UGent, Gent, juli 2002.

 • DE SMEDT, P., ‘Aansprakelijkstelling voor en herstel van schade door aantasting van het mariene leefmilieu: beroerde baren van de vergramde Neptunus?’, TPR, 2002, 1067-1185.

 • DE SMEDT, P., ‘Kwaliteitsbewaking in de Vlaamse Wooncode: Juridische knel- en kwelpunten’, in HUBEAU,, B. (ed.), Vijf jaar Vlaamse Wooncode: Het woonbeleid (nog) niet op kruissnelheid, Brugge, die Keure, 2002, 121-161.

 • DE SMEDT, P., ‘De Vlaamse Wooncode: waar huisvesting en stedenbouw elkaar ontmoeten’, TROS, 2002, 171-186.

 • ROELANDTS, B. en DE SMEDT, P., ‘De bevoegdheden van de gemeenteraad inzake leefmilieu en ruimtelijke ordening’, in DUJARDIN, J., SOMERS, W., VAN SUMMEREN, L. en VANDENDRIESSCHE, A. (eds.), Recht in de Gemeente. Gemeenteraad bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2001, 83-159.

 • DE SMEDT, P., ‘Gevolgen van het bodemsaneringsdecreet voor de curator’, in X., Gerechtelijk Akkoord en Faillissement. VII. Milieuaspecten, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, afl. juni 2000, 1-50.

 • DE SMEDT, P., ‘Over GSM-masten, appartementsrecht en het voorzorgsbeginsel. Een gewaagde dans van het privaatrecht met het milieurecht?’, (noot onder Vred. Oostende, 29 juni 2000)’, AJT, 2000, 199-204.

 • DE SMEDT, P., ‘Vlaamse woonnormen en woonattesten: een leidraad bij een hoogtechnische materie. De woningkwaliteitsnormering en conformiteitsattestensysteem in de Vlaamse Wooncode’, Huur, 1999-2000, 176-200.

 • DE SMEDT, P., ‘De sanctie van de ontijdige mededeling van een bodemattest bij de overdracht van grond’, (noot onder Brussel, 27 mei 1998), AJT, 1998-99, 1045-1051.

 • DE SMEDT, P., ‘De woonkwaliteitsregeling in de Vlaamse wooncode’, in HUBEAU B. (ed.), De Vlaamse Wooncode, lokaal woonbeleid en woonkwaliteit, Brugge, die Keure, 1999, 59-141.

 • DE SMEDT, P., ‘Opbouw van een vastgoed-informatiesysteem in het kader van het GIS-Vlaanderen’, RW, 1997-1998, 1504.
   

  Voordrachten

 • Natuur op projectniveau: van omgevingsvergunning tot natuurtoets, LDR-Opleiding Natuurregelgeving on the field. Over de relatie tussen natuur en ruimtelijke ordening, Gentbrugge, 30 mei 2018.

 • Nieuwe regelgeving en rechtspraak inzake water, LDR-Opleiding Omgevingstopics vóór en nà vergunningverlening: van effectenbeoordeling tot handhaving, Gentbrugge, 30 november 2017.

 • De watertoets in theorie en praktijk, inclusief overzicht van de rechtspraak, VVOR-Opleiding Onze Omgeving - Water, Holiday Inn Expo Gent, 23 november 2017.

 • Water, VVOR-Opleiding, Gent, 10 december 2016.

 • Detailstudie van de omgevingshandhavingsregelgeving, LDR-Opleiding Omgevingsvergunning en Omgevingshandhaving, Gent, 1 december 2016.

 • Detailstudie van de omgevingshandhavingsregelgeving, LDR-Opleiding Omgevingsvergunning en Omgevingshandhaving, Gent, 10 november 2016.

 • Het implementatietraject: over vallen en weer opstaan, Congres Waterbeheer in de Lage Landen. Implementatie van de kaderrichtlijn Water: alles in goede toestand?, Universiteit Utrecht - Universiteit Gent in samenwerking met de Vereniging voor Milieurecht en de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht, Raadzaal Pietershof, Utrecht, 4 december 2015.

 • Regularisatiebevel en stopzettingsbevel: probleemverhelpend handhaven in een versnipperd handhavingslandschap, Studiedag In de roos: Doeltreffende sanctionering van omgevingsrecht, die Keure Studipolis, Universiteit Gent, 27 november 2015.

 • Water, Onze Omgeving 2015, VVOR-Opleiding, Holiday Inn Gent Expo, 19 november 2015.

 • Paradigmaverschuiving in de Vlaamse stedenbouwhandhaving. Het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, Rechtskronieken Notariaat, Universiteit Gent, 23 april 2015.

 • Het decreet integraal waterbeleid, Basisintroductie tot de theorie van de waterregelgeving, Onze Omgeving 2014 – Water en Milieufiscaliteit, VVOR-opleiding, Holiday Inn Gent Expo, 25 november 2014.

 • De watertoets: theorie en praktijk, Onze Omgeving 2014 – Water en Milieufiscaliteit, VVOR-opleiding, Holiday Inn Gent Expo, 25 november 2014.

 • Het sluitstuk van het Decreet Handhaving, Overzicht van de allernieuwste milieuwetgeving: bereid u nu voor op 1 januari 2015! LDR-Opleiding, Communicatieloft Gent, 2 oktober 2014.

 • Internationaal en Europees waterrecht en door Vlaams omgevingsrecht, Onze Omgeving: studiedag Internationaal en Europees omgevingsrecht en omgevingsbeleid, VVOR-opleiding, Holiday Inn Gent Expo, 20 mei 2014.

 • Towards a new policy and innovative toolbox for adaptive water management in Flanders: the art of linking water policy to spatial planning Water and Ocean Law in Times of Climate Change, Utrecht University, Utrecht, the Netherlands, 31 October, 1 November 2013.

 • Overzicht van beklijvende omgevingsrechtspraak van het afgelopen jaar, LDR-Opleiding, Communicatieloft Gent, 28 februari 2013.

 • Nieuwe stedenbouwkundige verordening hemelwater en watertoets - wat betekent dit voor de gemeente. Juridische context en risico's, studiedag 'Beleid en overleg' georganiseerd door Vlario, Brussel, 14 februari 2013.

 • Woonkwaliteitsbewaking anno 2013, Studiopolis, Gent, 7 februari 2013.

 • Nature conservation and water management: one battle?, International Conference: 20 years of Habitats Directive: European Wildlife’s Best Hope?, Antwerpen, 13 december 2012.

 • Samenloop van herstelvorderingen: wie eerst komt, eerst maalt?, dagvoorzitter en spreker, LDR-Opleiding Ruimtelijke ordening gehandhaafd, Gent, 6 december 2012.

 • De watertoets: theorie en praktijk. Overzicht van inhoud en concrete toepassingen van de watertoets, studiedag 'Water en milieufiscaliteit', Gent, 9 oktober 2012.

 • Het decreet integraal waterbeleid. Basisintroductie tot de theorie van de waterregelgeving, studiedag 'Water en milieufiscaliteit', Gent, 9 oktober 2012.

 • Panellid, studienamiddag Algemeen belang, collectief belang en particulier belang in de bestuurspraktijk, Vlaamse Juristenvereniging, Gent, 1 december 2011.

 • Hoe groene energie vergund krijgen, Club van Vlaamse Energiedeskundigen, Sint-Niklaas (8 november 2011), Oostende (16 november 2011), Genk (17 december 2011).

 • Intergraal waterbeleid en de watertoets: van lastpost naar hefboom?, studiedag Studipolis 'Natuur, water en ondernemen: kwelling of uitdaging', Gent, 21 oktober 2011.

 • De Watertoets. Hoe kunnen we Vlaanderen beter beschermen tegen wateroverlast?, dagvoorzitter, Mechelen, 10 november 2011.

 • Wat vraagt de Europese Kaderrichtlijn water én Vlaanderen aan de gemeenten?, studiedag 'Gemeenten in een stroomversnelling: Beleids- en berheerscyclus stuwt de gemeenten vooruit! en Gemeentelijke verantwoordelijkheden voor een duurzaam waterbeleid!', Tielt, 25 mei 2011.

 • Kleine vormen van geuroverlast: Juridische mogelijkheden voor gemeenten/burgerlijk recht, studiedag 'Geurhinder voor lokale vergunningsverleners en handhavers', 28 januari 2011 (Leuven), 28 februari 2011 (Gent).

 • Ontgroening van ‘groene energie’-vergunningen. Interactieve workshop met analyse van casestudies, LDR-Opleiding, Gent, 10 februari 2011.

 • De Watertoets Leeft?, Gemeenschappelijke Commissies Leefmilieu - Openbare Werken, 20 januari 2011.

 • Kan de nieuwe handhavingsregelgeving zich handhaven? Terugblik op het voorbije werkingsjaar in de materie van de milieuhandhaving, LDR-Opleiding, Gent, 7 oktober 2010.

 • Aansprakelijkheid voor milieuschade: hoofdlijnen en enkele aandachtspunten voor de KMO, VOKA, Leuven, 14 oktober 2010.

 • Bestuurlijke maatregelen, Eerste milieuhandhavingscongres, Gent, 4 juni 2010.

 • Geurhinderprobleem: de juridische consequenties, studiedag K VIV: Geurhinder: trends en ontwikkelingen, Antwerpen, 30 maart 2010.

 • Juridische krachtlijnen van de nieuwe handhavingsregeling, VMC Studiedag: Milieuhandhaving: streng maar rechtvaardig?, Gent, 4 maart 2010.

 • Interactieve workshop met analyse van tien casestudies rond contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid in milieu-, energie-, ruimtelijke ordenings- en mobiliteitsrecht, LDR-Opleiding, Gent, 4 februari 2010.

 • Water quality management, studiedag European water governance: challenges for spatial planning, law and economics, the Science Shop of Law, Economics and Governance, Utrecht University en the Rijkswaterstraat Centre for Water Management, Utrecht, 28 januari 2010.

 • Handhaving binnen milieu en ruimtelijke ordening met elkaar vergeleken, studiedag Handhaving: is kruisbestuiving tussen sectoren mogelijk?, VVSG, Leuven, 10 december 2009.

 • Recht op duurzaamheid, colloquium Recht en duurzaamheid, VJV, UHasselt, Diepenbeek, 7 december 2009.

 • Handhaving of het gebrek eraan, 2de Vlaams Bodemcongres, Naar een dynamisch en duurzaam bodembeleid, Mechelen, 25 november 2009.

 • Eerste ervaringen met milieuhandhaving nieuwe stijl, LDR-Opleiding, Gent, 13 oktober 2009.

 • Milieueffectenrapporten: anders bekeken, Bond Beter Leefmilieu, Brussel, 26 september 2009.

 • Voorstelling en rol van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, Brussel, 16 september 2009.

 • Spanningsveld tussen de hernieuwbare energiedoelstellingen en het thema van de duurzame ontwikkeling', VVOR, Gent, 25 september 2008.

 • De impact van de nieuwe bodemregelgeving op het onroerend rechtsverkeer, Gent, 20 juni 2008.

 • De versterking van de kwaliteitsbewaking. In de laatste rechte lijn tegen de huisjesmelkerij?, Studiedag 10 jaar Vlaamse Wooncode, Gent, 13 december 2007.

 • Handhaving van de Vlaamse woonnormen van de Vlaamse Wooncode, Opleiding ten behoeve van de magistraten, Brussel, 23 november 2007.

 • Evaluatie van ontwerp van decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade, Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Vlaams Parlement, 19 september 2007.

 • Plichtenkader en verweermogelijkheden voor de exploitant, Studiedag Omzetting en uitvoering van de richtlijn milieuschade in Vlaanderen, Universiteit Gent, Gent, 21 juni 2007.

 • De administratiefrechtelijke, strafrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving van de Vlaamse woonnormen, Lessenreeks 'het onroerend goed in de verschillende takken van het recht', Kortrijk, 8 mei 2007

 • Huur en administratief recht: een quadrille van het privaatrecht met moeilijke danspartners, Studiedag Algemeen Huurrecht, Universiteit Gent, Gent, 28 februari 2007.

 • De juridische inpasbaarheid van een emissiehandel voor waterverontreinigingsrechten in het licht van de EU Kaderrichtlijn Water (2000/60EG), Studiedag Verhandelbare vervuilings- en gebruiksrechten: theorie, praktijk en toekomstverkenningen, georganiseerd door Maritiem Instituut UGent - Steunpunt Milieubeleidswetenschappen, Gent, 7 december 2006.

 • De watertoets juridisch getoetst, Studiedag Watertoets in de praktijk, georganiseerd door KVIV, Technologisch Instituut genootschap Land, Natuur en Water, Antwerpen, 29 november 2006.

 • De invloed van effectbeoordeling in de ruimtelijke planning en/of stedenbouwkundige vergunningverlening, Praktijkdag Ruimtelijke Ordening (Turnhout, De Warande), georganiseerd door VVSG, VRP, die Keure in samenwerking met de stad Turnhout, 16 november 2006.

 • Speciale Beschermingszones: een juridische update, seminarie Speciale Beschermingszones (Natura 2000) georganiseerd door Uitgeverij Vanden Broele, Gent, 24 oktober 2006.

 • Relatie integraal waterbeleid en ruimtelijke planning - De watertoets aan de hand van praktijkvoorbeelden, Studiedag 'De watertoets doorgelicht', georganiseerd door CIW-Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 3 oktober 2006.

 • River basin oriented and municipal water policy ... at daggers drawn?, Introduction Workshop 4: 'Effects of integrated water policy on the organisation and administration of urban water policy', Water in Historic Cities Centres, Task-force meeting and Seminar, Gent, 22 juni 2006.

 • Deelbekkenbeheerwerking: een algemene situering en een eerste evaluatie, Latem, georganiseerd door Milieuraad Sint-Martens-Latem, 16 maart 2006.

 • De watertoets: zegen of gesel, studiedag georganiseerd door VMC Zemst, 23 februari 2006.

 • Faillissement en bodemsanering, Gent, Vormingsavond voor rechters in handelszaken, 1 december 2005.

 • Impact van de watertoets op het stedenbouwkundig statuut van bedrijfsgronden, VIVO, Zwijnaarde, 18 mei 2005.

 • Juridische topics in het Bodemsaneringsdecreet, ECOLAS, Sint-Niklaas, 17 maart 2005.

 • Leegstandsheffingen, georganiseerd door VIVO (Gent, Asse, Kortrijk, Oostende, Sint-Niklaas, Antwerpen), september-oktober 2004.

 • Implicaties van de watertoets voor de vastgoedsector, IFEST vakbeurs voor milieu, energie en arbeidsveiligheid, georganiseerd door BVS en Vlaamse Confederatie Bouw, Gent, 20 oktober 2004.

 • De Vlaamse Watertoets, studiedag georganiseerd door Universiteit Utrecht in samenwerking met Universiteit Gent, Utrecht, 23 april 2004.

 • Contouren van het Decreet Integraal Waterbeleid, Latem, georganiseerd door Milieuraad Sint-Martens-Latem, 4 december 2003.

 • Bodemsanering in Vlaanderen: een onmisbare update voor de praktijk, georganiseerd door VIVO (Gent, Asse, Kortrijk, Oostende, Sint-Niklaas), november 2003.

 • Naar een ruimtelijke ordening op waterbasis? Impact van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid op het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening, Studiedag Integraal waterbeleid in Nederland en Vlaanderen, Gent, 31 oktober 2003.

 • Toepassing van voorkooprechten in het domein van het milieubeleid en de impact ervan op de praktijk van de vastgoedmakelaar, Gent, 6 mei 2003.

 • Vijf jaar Vlaamse Wooncode. Woonkwaliteit: juridische knel- en kwelpunten, UIA, 17 december 2002.

 • Beginselen van het faillissement en de bodemsaneringswetgeving, Mechelen, OVAM, 27 november 2002.

 • Elektromagnetische smog: huidige stand van zaken, IFEST vakbeurs voor milieu, energie en arbeidsveiligheid, Gent, 23 oktober 2002.

 • Overzicht van het leefmilieurecht in het Vlaamse Gewest, studiedag milieuaansprakelijkheid en milieuverzekeringen, Brussel, BVVO, 4 juni 2002.

 • Woonkwaliteitsreglementering in de vastgoedpraktijk, georganiseerd door vzw VIVO (Leuven, Asse, Antwerpen, Gent, Oostende, Kortrijk), november 2000.

 • Woonkwaliteitsregelingen, gemeentelijk woonbeleid en de Vlaamse Wooncode, studiedag, UIA, Antwerpen, 29 april 1999.

  Projecten

 • Uitwerken juridisch kader voor het "nieuw" processchema milieueffectrapportage ruimtelijke uitvoeringsplannen, beleidsvoorbereidend onderzoek in opdracht van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie in samenwerking met SWECO, in uitvoering.

 • Studieopdracht ProjectMer - Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, in uitvoering, 2016.

 • Opmaak van het tweede uitvoeringsbesluit van het milieuschadedecreet, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer.

 • Juridische ondersteuning bij het tot stand brengen van juridisch instrumentarium voor het uitvoeren van de instandhoudingsdoelstellingen, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos.

 • Juridische ondersteuning bij de realisatie van natuur, in opdracht van de Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Juridische Dienstverlening.

 • De analyse en ontwikkeling van een digitaal uitwisselplatform voor stedenbouwkundige informatie, in opdracht van het departement ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed, in samenwerking met GIM, uitgevoerd in 2012.

 • Juridische ondersteuning bij de uitwerking van een rivierherstelplan voor de Durmevallei, i.s.m. IMDC en Tritel.

 • Uitwerken technisch- en wetenschappelijk onderbouwde en geïllustreerde teksten voor drie publicaties NTMB, i.s.m. Tritel.

 • Juridische ondersteuning voor de aanwijzing van mariene beschermde gebieden in uitvoering van de Europese en internationale regelgeving in het Belgische deel van de Noordzee, in samenwerking met de vakgroep internationaal publiekrecht van de UGent, in opdracht van de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Directoraat-generaal Leefmilieu), uitgevoerd in 2012.

 • Juridisch advies inzake het Milieuschadedecreet en schadegevallen in het oppervlaktewater, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, uitgevoerd in 2009-2010.

 • Haalbaarheidsstudie voor de opmaak van een digitaal toetsings- en weergaveinstrument externe veiligheid in Vlaanderen, in samenwerking met Sertius en Grontmij, in opdracht van GIM, uitgevoerd.

 • Opmaken van een implementatiestrategie van de Europese Mariene Strategie, i.s.m. Resource Analysis, in opdra cht van het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, uitgevoerd in 2009.

 • Realisatie van het decreet mobiliteitsbeleid, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, uitgevoerd in 2008-2009.

 • Een juridische analyse en omkadering van het concept ‘tijdelijke natuur’ in havengebied, in samenwerking met Vakgroep Internationaal Publiekrecht Universiteit Gent, in opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, uitgevoerd in 2007-2008.

 • Juridische omkadering kustverdedigingsbeleid, in samenwerking met IMDC, Soresma, PWC, VITO, Ecoconsult, Universiteit Gent en Resource Analysis, in opdracht van de Afdeling Kust van de administratie Maritieme Dienstverlening en Kust, uitgevoerd.

 • Diversiteit in vormen en voorkomen van verweving in Vlaanderen, in samenwerking met Universiteit Gent (afdeling mobiliteit en ruimtelijke planning), Technum en Resource Analysis , in opdracht van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Planning, uitgevoerd in 2007.

 • Onderzoek naar innovatief milieubeleid, i.s.m. Resource Analysis, uitgevoerd in 2006-2007.

 • Bijstand en advies voor voorstellen van decreet op het vlak van grondbeleid, uitgevoerd in 2006.

 • Duurzaamheidsaspecten in stedenbouwkundige voorschriften, i.s.m. Resource Analysis en Technum, uitgevoerd in 2005-2006.

 • Juridische ondersteuning van de bouw van de tweede Scheldebrug in Temse/Bornem, i.s.m. Grontmij, uitgevoerd in 2005.

 • Waterwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, i.s.m. Brussels Instituut voor Milieubeheer, uitgevoerd in 2005.

 • Waterwetgeving in het Vlaamse Gewest, uitgevoerd in 2005.

 • Impactstudie Richtlijn Milieuschade, i.s.m. UGent, uitgevoerd in 2005.

 • Doorlichting van de juridische en organisatorische mogelijkheden van een verhoogde integratie van het hinderbeleid in het ruimtelijke ordeningsbeleid, het woonbeleid, energiebeleid en mobiliteitsbeleid, i.s.m. UGent en Resource Analysis, uitgevoerd in 2005.

 • Haalbaarheidsstudie naar het gebruik van verontreinigd grondwater als grijswater, in samenwerking met Arcadis-Gedas, in opdracht van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, uitgevoerd in 2004.

 • Managementconcepten bij bodemverontreiniging, i.s.m. Ecolas, uitgevoerd in 2004.

 • Richtlijnen voor de Watertoets, i.s.m. Resource Analysis en Technum, uitgevoerd in 2004.

 • Waterrecreatiebeleidsplan, i.s.m. Resource Analysis, uitgevoerd in 2003.

 • Wetgevingsproject Integraal Waterbeleid, i.s.m. UGent, uitgevoerd in 2001-2003.