LDR Advocaten: specialisten in omgevingsrecht

LDR is Vlaanderens grootste advocatenkantoor actief in de materie van het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht, samen het omgevingsrecht. LDR kenmerkt zich door een specifieke combinatie van praktijkgerichte en wetenschappelijke benadering van de meest uiteenlopende milieujuridische thema’s. Het kantoor kreeg van bij haar opstart in 1997 bekendheid door haar pragmatische aanpak in het kader van diverse gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, maar ook door haar wetenschappelijke activiteiten, en dit via de band met meerdere universitaire instellingen, via haar wetenschappelijke publicaties, wetgevingsprojecten en beleidsondersteunende studies. LDR ontving door de jaren heen tal van awards als bekroning voor baanbrekend pionierswerk in de materie van het omgevingsrecht.

 


 

Studiedagen in de kijker
 

Op woensdag 6 december 2023 spreekt Pieter-Jan Defoort op de LDR-Opleiding Decreet Woonreservegebieden, het Instrumentendecreet en juridische instrumenten voor leefbare stads- en dorpskernen.

De bouwshift bestaat uit twee componenten: enerzijds het rechtstreeks beschermen van de open ruimte en anderzijds verdichten en verweven in de bestaande stads- en dorpskernen. Het eerste deel van de opleiding gaat over het openruimtebeleid van de Vlaamse overheid, met name het decreet over de Woonreservegebieden en het daarmee verbonden Instrumentendecreet. Het tweede deel gaat over welke maatregelen gemeentelijke overheden kunnen nemen om de stads- en dorpskernen niet alleen levendig, maar tegelijk ook leefbaar te houden.
Meer info en inschrijven voor deze opleiding vindt u via deze link.