Aanpak

Wetenschappelijke aanpak

LDR heeft een nauwe band met meerdere universitaire instellingen. De vennoten en medewerkers van LDR zijn bijna allen verbonden (geweest) aan de Universiteit Gent, Centrum voor Milieu- en Energierecht, als assistent of als wetenschappelijk medewerker. Zij hebben een belangrijk deel van hun know-how te danken aan hun jarenlange samenwerking met Prof. Dr. Hubert Bocken, Prof. Dr. Luc Lavrysen en Prof. Dr. Frank Maes. Zij zijn wetenschappelijk actief via wetenschappelijke publicaties, wetgevingsprojecten en beleidsondersteunende studies.

Interdisciplinaire aanpak

Omdat omgevingsrecht (als optelsom van milieurecht, klimaatrecht, energierecht en ruimtelijke ordeningsrecht) een bij uitstek technische rechtstak is, laat LDR zich permanent bijstaan door deskundigen uit tal van disciplines. Deze samenwerking garandeert dat het omgevingsjuridische en het omgevingstechnische in het kader van probleemoplossing en adviesverlening hand in hand gaan. LDR heeft een ruimtelijke planner in haar eigen team, mr. Pieter-Jan Defoort.

Procedurevermijdende en proactieve aanpak

LDR opteert voor een specifieke aanpak van dossiers, door deze in een ruimere maatschappelijke context te plaatsen, en in samenspraak met de cliënt prioritair te zoeken naar procedurevermijdende alternatieven. Dergelijke aanpak heeft pas kans op slagen dankzij onderhandelingen en besprekingen met de diverse betrokken actoren, heel in het bijzonder met de betrokken overheden. Hoewel deze in het kader van gerechtelijke procedures vaak tegenpartij zijn, heeft LDR een uitstekende relatie, gebaseerd op wederzijds respect, met de diverse ambtenaren, actief in de materie van milieu, energie, klimaat en ruimtelijke ordening.

Aandacht voor omgevingsrecht als functioneel rechtsgebied

LDR speelt in op het besef dat omgevingsrecht een functioneel rechtsgebied is, waarvan de reikwijdte bepaald wordt in relatie tot de milieu-, klimaat-, energie- en ruimtelijke ordeningsproblematiek. Omgevingsrecht onttrekt zich aan de klassieke indelingen van het recht: het is niet alleen administratief recht, maar ook (onder meer) Europees recht, fiscaal recht, burgerlijk recht, strafrecht, consumentenrecht, zakenrecht en economisch recht. LDR behandelt de diverse milieugerelateerde materies dan ook vanuit administratiefrechtelijke invalshoek (administratieve beroepsprocedures bij de overheid, gerechtelijke procedures bij Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen en Grondwettelijk Hof), vanuit burgerrechtelijke en strafrechtelijke invalshoek (gerechtelijke procedures bij burgerlijke en correctionele rechtbanken en bij hoven van beroep), vanuit fiscaalrechtelijke invalshoek (administratieve beroepsprocedures bij de overheid en gerechtelijke procedures bij fiscale kamers van rechtbanken en hoven van beroep) en vanuit Europeesrechtelijke invalshoek (gerechtelijke procedures bij het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens).

Aandacht voor de rol van de advocaat als 'actor van omgevingsbeleid'

Voor de uitbouw van een omgevingsbeleid is een breed draagvlak nodig. De inbreng van praktijkjuristen is daarbij van doorslaggevend belang. LDR stelt haar kennis en expertise ter beschikking op een groot aantal fora, waar de ontwikkeling van milieu-, klimaat-, energie- en ruimtelijke ordeningsbeleid en -regelgeving centraal staan. Zo werd in 2006 door Isabelle Larmuseau de vzw Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR) opgericht, een vereniging die tot doel heeft het debat aan te moedigen over alle recht dat betrekking heeft op de ordening en bescherming van de menselijke leefomgeving (zie www.omgevingsrecht.be).

Aandacht voor Europa en de wereld

LDR beperkt zich niet tot federale en regionale milieumateries, maar heeft permanente aandacht voor wat zich binnen de Europese Unie en op wereldschaal afspeelt op milieu(juridisch) vlak.  Deze kennis van het Europese en internationale milieurecht biedt tevens een meerwaarde bij de afhandeling van lokale milieudossiers.

Aandacht voor permanente kennisopbouw en kennisoverdracht

LDR beschikt over een zelf ontwikkelde digitale databank, die dagelijks geactualiseerd wordt op het vlak van wetgeving, rechtspraak, rechtsleer en milieu-informatie. Deze permanente update van kennis en expertise wordt op dossierniveau ogenblikkelijk geïmplementeerd en aan de betrokkenen gecommuniceerd. LDR deelt de vanuit de praktijk ontwikkelde kennis en expertise met studenten, collega’s, magistraten en rechtszoekenden in het algemeen via lesopdrachten aan diverse universitaire instellingen en hogescholen, en via voordrachten op tal van studiedagen. In 2007 nam LDR Advocaten het initiatief tot LDR Opleidingen. Het betreft een opleidingencyclus waarbij a rato van vijf maal per jaar een update wordt gegeven van de omgevingsrechtelijke topics van het moment.

Aandacht voor kwaliteitsvolle dienstverlening

LDR volgt de dossiers op via minstens twee advocaten, onder wie steeds één advocaat-vennoot. De medebehandelende advocaat wordt aangeduid om het contact met de cliënt te optimaliseren en een tijdige en snelle afhandeling te verzekeren. Afhankelijk van de voor het dossier vereiste specialisatie, gaat de taak van de medebehandelende advocaat van algemeen ondersteunende opvolging tot verregaande inhoudelijke begeleiding.

Aandacht voor deontologie

Zaken worden aan een voorafgaande inhoudelijke screening onderworpen, vooraleer zij voor behandeling door het kantoor worden aanvaard. LDR stippelt een duurzame strategie uit, in volledige samenspraak met de cliënt. LDR hanteert een verantwoord ereloontarief, om het eenieder mogelijk te maken hun milieu-, klimaat-, energie- en ruimtelijke ordeningsbelangen door specialisten te laten verdedigen.