Matthias Strubbe

Curriculum

In 2013, Matthias Strubbe graduated magna cum laude as a Master of Law from the University of Ghent.

During his study, he chose spatial planning law, environmental law, constitutional law, property law and spatial administrative law (with a focus on nature conservation), among others, as his electives.

In 2013 he started work with Stibbe, a firm of lawyers in Brussels, where he specialised in environmental law in the broad sense.

Since 1 March 2016, he has been working as a lawyer at LDR, where he is mainly focusing on spatial planning as the subject matter. In addition to this, he has a thorough knowledge of socio-economic permits and nature legislation.
 

Publications

 • STRUBBE,  M., 'De val van de Vlaamse ‘PAS’ in de rechtbank: the sequel' in SCHOUKENS, H. (ed.), De stikstofcrisis in de Lage Landen nader ontleed: richtlijnen voor een duurzame transitie, Brugge, die Keure, 2023, 165-200.

 • SCHELSTRAETE, B. en STRUBBE, M., '(Ver)nieuw(end)e regelgeving en rechtspraak inzake het omgevingsrecht: een stand van zaken 2022', T.Not, 2023, april, 246-262.

 • STRUBBE, M., 'Stedenbouwkundige vergunning voor rechttrekking van N42 sneuvelt ook in tweede zit', TOO, 2022, 281-286.

 • STRUBBE, M., 'De Vlaamse stikstof-saga: Raad voor Vergunningsbetwistingen lust (blinde) toepassing van (niet-onderbouwde) significantiedrempels niet', Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht (NL), 2022, nr. 2, 6-13.

 • STRUBBE, M., 'RvVb besluit te snel tot een "totaalproject" in het kader van de m.e.r.-regelgeving', TOO, 2022/1, 50-56.

 • STRUBBE, M., 'Kosteloze grondafstand als last bij de vergunningverlening', STORM, 2021/4, 9-16.

 • STRUBBE, M., 'Cumulatieve effecten in de vergunningverlening: zijn ook "toekomstige" projecten relevant?', TROS, 2022/105, 63-78.

 • STRUBBE, M., 'Stikstof en vergunningverlening in het Vlaamse Gewest: aandachtspunten uit de rechtspraak', TOO, 2021/2, 136-153.

 • STRUBBE, M., 'RvS fluit creatieve combinatie plan-MER en plan-m.e.r.-screening terug', STORM, 2021/2, p. 24 e.v.

 • DE SMEDT, P., STRUBBE, M., 'Cumulatieve overschrijding versus cumultatieve effecten in project-milieueffectrapportage: geen broek van hetzelfde laken' (noot onder RvVb 23 juni 2020, nr. RvVb-A-1920-0956), TMR, 2021/2, 101-106.

 • STRUBBE, M., 'Over de (toenemende) invloed van de Dienstenrichtlijn op het omgevingsrecht: aandacht voor het ruime toepassingsgebied', TOO, 2021/1, 8-10.

 • STRUBBE, M., 'De plan-MER-plicht voor stedenbouwkundige verordeningen: de ene stelplicht is de andere niet', TOO, 2021/1, 95-101.

 • STRUBBE, M., 'Impact van de Europese regelgeving op de ruimtelijke planning. Hoeveel 'ruimte' heeft de bevoegde overheid nog?', TROS, 2020/100, 315-322.

 • SCHELSTRAETE, B. en STRUBBE, M., '(Ver)nieuw(end)e regelgeving en rechtspraak inzake ruimtelijke ordening in het Vlaams Gewest: een stand van zaken 2020', T.Not, 2020, afl. 10, 856-877.

 • STRUBBE, M., 'Ook het rooien van één boom kan een ontbossing uitmaken', STORM, 2020/3, bijdrage 19.

 • STRUBBE, M., 'Vlaamse sectorale normen voor windturbines vereisen voorafgaande milieubeoordeling. Geldt dat ook voor de niet-verordenende bepalingen uit een omzendbrief?' TOO, 2020/3, 340-345.

 • SCHOUKENS, H. en STRUBBE, M., 'De habitattoets revisited in het licht van de recente rechtspraakontwikkelingen: de ecologische integriteit als bindend ankerpunt bij ruimtelijke besluitvorming? (Deel 2)', TROS, 2020/98, 77-105.

 • STRUBBE, M., 'Planaanpassingen na de ontheffings- of goedkeuringsbeslissing van de dienst Mer: nood aan een actualiteitstoets?', TROS, 2020/98, 127-138.

 • SCHOUKENS, H. en STRUBBE, M., 'De habitattoets revisited in het licht van de recente rechtspraakontwikkelingen: de ecologische integriteit als bindend ankerpunt bij ruimtelijke besluitvorming? (Deel 1)', TROS, 2020/97, 5-41.

 • STRUBBE, M., 'Grondige inventarisatie na­tuurwaarden geen garantie voor zorgvuldige natuurtoets', STORM, 2020/2, p. 31 e.v.

 • STRUBBE, M., 'Planologische attesten in het kader van milieueffectrapportage: mossel noch vis?', TOO, 2020/2, 229-235.

 • STRUBBE, M. en VERBEKE, R., 'Ruimtelijke structuurplannen zijn niet plan-MER-plichtig. Of wel?', TOO, 2020/1, 90-99.

 • DE SMEDT, P. en STRUBBE, M., 'Grondwettelijk Hof clasht met het Europees Hof van Justitie over de inhoud van het begrippenpaar "plannen en programma’s"', TROS, 2019/95, 211-228.

 • STRUBBE, M., 'Een vergunning weigeren op basis van een 'onbe-mer-de' beleidsvisie, kan dat?' STORM, 2019/4, 26 e.v.

 • STRUBBE, M., 'Ruimtelijke uitvoeringsplanning in het licht van de Dienstenrichtlijn: Nederlandse ABRvS valideert, Vlaamse RvVb vernietigt', TOO, 2019/3, 307-312.

 • DRAHMANN, A. en STRUBBE, M., 'De verdeling van schaarse publieke rechten: ook relevant in Vlaanderen', TOO, 2019/3, 232-234.

 • STRUBBE, M., 'Grondwettelijk Hof draait (administratieve) vereenvoudiging inzake de verkavelingsplicht terug', T.Not., 2019/9, 756-767.

 • STRUBBE, M., 'De natuurtoets kent geen drempel(s)', STORM, 2019/2, 28-31.

 • STRUBBE, M.,  'Geen milderende maatregelen bij een voortoets!' (noot onder HvJ 12 april 2018, nr. C323/17, People Over Wind & Sweetman en RvVb 26 februari 2019, nr. RvVb/A/1819/0667), TOO, 2019/2, 201-205.

 • SCHELSTRAETE, B. en STRUBBE, M., '(Ver)nieuw(end)e regelgeving en rechtspraak inzake ruimtelijke ordening: een stand van zaken 2019', T.Not., 2019/5, 387-401.

 • STRUBBE, M., ‘Kan een verbod op ‘toeristenwinkels’ de toets aan de Dienstenrichtlijn doorstaan? Ja, maar…’, TOO, 2019/1, 104-110.

 • STRUBBE, M., ‘De grijze zone tussen stedenbouwkundige verordeningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen: keuzestress voor lokale besturen’, TOO, 2019/1, 71-77.

 • STRUBBE, M., 'Voor elke stedenbouwkundige verordening een plan-MER?' STORM, 2019/1, 17/01-17/05.

 • STRUBBE, M.,  'Ontbossing door de bril van het Hof van Justitie' (noot onder HvJ 7 augustus 2018, nr. C-329/17, Prenninger e.a.), TOO, 2018/4, 472-475.

 • STRUBBE, M., 'Falend Belgisch/Vlaams handelsvestigingsbeleid als verantwoording voor Nederlandse brancheringsregels?' (noot onder ABRvS 20 juni 2018, nr. 201309296/5/R3), TOO, 2018/3, 379-383.

 • STRUBBE, M., 'Klein gebied op lokaal niveau: een kwestie van interpretatie?' (noot onder RvS 30 januari 2018, nr. 240.626, Deboosere e.a.), TOO, 2018/3, 356-359.

 • DE SMEDT, P. en STRUBBE, M., 'Naar een algemene milieubeoordelingsplicht van wetgeving?' (noot onder HvJ 27 oktober 2016, C-290/15 en RvS 16 november 2017, nr. 239.886), TROS, 2018, 175-184.

 • DE SMEDT, P. en STRUBBE, M., 'Het decreet van 1 juli 2016: op naar een (begin van) geïntegreerde omgevingsplanning?', TMR, 2018, 4-24.

 • LARMUSEAU, I. en STRUBBE, M., ‘De gevolgen van het arrest ‘Visser Vastgoed’ op de ruimtelijke regulering van kleinhandelsactiviteiten in het Vlaamse Gewest’, TOO, 2018/1, 53-59.

 • SCHELSTRAETE B. en STRUBBE, M., '(Ver)nieuw(end)e regelgeving en rechtspraak inzake ruimtelijke ordening: een stand van zaken', T.Not., 2018/2, 99-116.

 • STRUBBE, M.,  'Een klein gebied op lokaal niveau: wat is dat eigenlijk? Het Hof van Justitie brengt verduidelijking', TROS, 2017/87, 177-185.

 • SCHELSTRAETE, B. en STRUBBE, M., 'De omgevingsvergunning: aandachtspunten voor het notariaat'​, T. Not., 2017/2, 107-149.

 • DE SMEDT, P. en STRUBBE, M., 'In loopPAS naar een programmatische aanpak stikstof' in SCHOUKENS, H., LARMUSEAU, I. e.a., De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), Brugge, Vandenbroele, 2017, 177-221.

 • SCHELSTRAETE, B., en STRUBBE, M., 'Het decreet complexe projecten: aandachtspunten voor het notariaat'​, T.Not., 2016/12, 826-851.

 • SCHELSTRAETE, B. en STRUBBE, M., 'Overzicht van rechtspraak ruimtelijke ordening in kort bestek', T.Not., 2016, 183-189.

 • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.

 • BOUCKAERT, J. en STRUBBE, M., 'Wijzigingen aan het Decreet Natuurbehoud: een overzicht', MER, 2015/4, 287-310.

 • BOUCKAERT, J. en STRUBBE, M., 'Het stedenbouwkundig attest: waardevol of waardeloos?' (noot onder Brussel 28 mei 2013), T.Not. 2014, 745-750.
   

  Presentations

 • Gemeentewegen en omgevingsvergunningen, In house opleiding Tractebel, 22 mei 2023.

 • Impact van natuur op planopmaak en realisatie van ruimtelijke infrastructuurprojecten, VVOR-Opleiding Impact van natuur op planopmaak en projectontwikkeling, Gent, 29 oktober 2022.

 • Over de verschillende ‘omgevingstoetsen’ in de ruimtelijke planning, VVOR-Opleiding Van ruimtelijk beleidsplan over ruimtelijk uitvoeringsplan tot projectontwikkeling, Gent, 23 juni 2022.

 • De val van de Vlaamse PAS in de rechtbank, Studiedag 'Stikstofcrisis in de Lage Landen', Gent, 15 juni 2022.

 • Stikstofdepositie in de Vlaamse en Europese rechtspraak, VVOR-studiedag Vlaanderen en stikstof: niet alles kan overal, 7 mei 2022.

 • Rechtspraakoverzicht milieueffectrapportage, VVOR-Opleiding "Plan- en project-milieueffectrapportage in theorie en praktijk", Gent, 21 april 2022.

 • Materiële en formele motivering bij adviesverlening en besluitvorming, inhouse opleiding ANB, 5 maart 2021.

 • Bouwshift in Vlaanderen. Juridische context en uitdagingen (key note), Werelddag van de Stedenbouw 2020, 19 november 2020.

 • Rechtspraakoverzicht milieueffectrapportage 2019-2020, VVOR-opleiding 'Plan- en projectmilieueffectrapportage van nu en straks', Gent, 24 september 2020.

 • Zijn alle ruimtelijke beleidsplannen plan-m.e.r.-plichtig?, VVOR-Opleiding Ruimtelijke Beleidsplanning, Gent, 3 september 2020.

 • Impact van natuur op ruimtelijke infrastructuurprojecten, VVOR-Opleiding Impact van natuur op planopmaak en projectontwikkeling, Gent, 20 februari 2020.

 • De invloed van het DIHB op de vergunningverlening door de steden en gemeenten, Inhouse opleiding gemeente Knokke-Heist, gemeentehuis Knokke, 16 oktober 2019.

 • Overzicht van rechtspraak over plan-milieueffectrapportage: de theorie, VVOR-Opleiding Plan- en project-milieueffectrapportage: meer is niet altijd beter, Gent, 26 september 2019.

 • Overzicht van rechtspraak over project-milieueffectrapportage: de theorie, VVOR-Opleiding Plan- en project-milieueffectrapportage: meer is niet altijd beter, Gent, 26 september 2019.

 • Inhouse opleiding Infrabel, Opleiding omgevingsrecht: vergunningverlening bij infrastructuurprojecten, Gent, 17 juni 2019 en 19 juni 2019.

 • Milieueffectrapportage in Vlaanderen: milieueffectbeoordeling op projectniveau, op planniveau en bij complexe projecten, Amelior, Upgrade Milieucoördinatoren, Sint-Niklaas, 6 juni 2019.

 • Impact van natuur op planopmaak en realisatie van ruimtelijke infrastructuurprojecten, VVOR-Opleiding Impact van natuur op planopmaak en projectontwikkeling, Gent, 21 februari 2019.

 • Is het nog mogelijk om kleinhandel te reguleren via ruimtelijke plannen en stedenbouwkundige verordeningen? Impact van het HvJ-arrest Appingedam/Visser Vastgoed voor Vlaanderen, LDR-Opleiding Kleinhandel, Gentbrugge, 28 november 2018.

 • Milieueffectrapportage op planniveau - (R)evoluties in de rechtspraak, Hoorzitting over de milieueffectbeoordelingsplicht bij stedenbouwkundige regelgeving, Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, Vlaams Parlement, 23 oktober 2018.

 • Natuur op planniveau: van proactieve compensatie tot soortentoets, LDR-Opleiding Natuurregelgeving on the field. Over de relatie tussen natuur en ruimtelijke ordening, Gentbrugge, 30 mei 2018.

 • Milieueffectrapportage in Vlaanderen: milieueffectbeoordeling op projectniveau, op planniveau en bij complexe projecten, Amelior, Upgrade Milieucoördinatoren, Sint-Niklaas, 31 mei 2018.

 • Ruimtelijke regulering van kleinhandel in het Vlaamse gewest – Gevolgen van het arrest ‘Visser Vastgoed’, Platform Centrummanagement - Inspiratie voor een kernversterkend winkelbeleid, Brussel, 16 maart 2018.

 • (R)evoluties in het omgevingsrecht: de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning en de vernieuwingen in de Codextrein, In house opleiding WVI, Brugge, 22 februari 2018.

 • De ruimtelijke regulering van kleinhandel in het Vlaamse gewest – Gevolgen van het HvJ-arrest van 30 januari 2018, Symposium naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 30 januari 2018 (C-31/16), Universiteit Utrecht, 16 februari 2018.

 • De invloed van de omgevingsvergunning op de vergunningverlening door steden en gemeenten, In house opleiding stad Oostende, Oostende, 12 december 2017.

 • Nieuwe regelgeving en rechtspraak inzake milieueffectrapportage en passende beoordeling, LDR-Opleiding Omgevingstopics vóór en nà vergunningverlening: van effectenbeoordeling tot handhaving, Gentbrugge, 30 november 2017.

 • Milieueffectrapportage in Vlaanderen​, Opleiding milieucoördinatoren, Sint-Niklaas, 21 september 2017.

 • Motivering bij adviesverlening, Inhouse opleiding Agentschap voor Natuur en Bos, Leuven, 5 oktober 2017.

 • Procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen: recente ontwikkelingen en aandachtspunten, Confocus Rechtsdagen, Edegem, 29 augustus 2017.

 • De invloed van de omgevingsvergunning op het verkavelen van gronden, voordracht Koninklijke Vereniging van landmeters-experten Oost-Vlaanderen, De Pinte, 16 mei 2017.

 • De invloed van de omgevingsvergunning op de vergunningverlening in Vlaanderen, In house opleiding ALDI, Erpe-Mere, 15 maart 2017.

 • De invloed van de omgevingsvergunning op projectontwikkeling in Vlaanderen, In house opleiding Matexi, Grimbergen, 20 februari 2017.

 • De invloed van de omgevingsvergunning op projectontwikkeling in Vlaanderen, In house opleiding Matexi, Waregem, 17 februari 2017.

 • Milieueffectrapportage in Vlaanderen​, Update milieucoördinatoren, Sint-Niklaas, 19 december 2016.

 • De regelgeving inzake ontbossen en het archeologisch vooronderzoek - Duiding & praktijkvoorbeelden, Inhouse opleiding Global Estate Group, ​Oostkamp, 2 december 2016.

 • Natuurwetgeving en andere praktijkvragen uit het omgevingsrecht: mix op maat, Opleiding schepenen Vlaams-Brabant, Leuven, 7 juni 2016.

 • Formele en materiële motivering bij adviesverlening en besluitvorming, Inhouse opleiding Agentschap voor Natuur en Bos, Leuven, 28 april 2016.

 • Formele en materiële motivering bij adviesverlening en besluitvorming, Inhouse opleiding Agentschap voor Natuur en Bos, Gent, 17 maart 2016.

 • Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning (onderdeel natuurbehoudsrecht), Studiedag Confocus, Edegem, 26 augustus 2015.

 • Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning (onderdeel natuurbehoudsrecht), Studiedag Confocus, Gent, 25 augustus 2015.

   

  Projects

 • Juridische begeleiding opmaak intergemeentelijk RUP ‘Woonparken’, in opdracht van de gemeente Schilde (2023).

 • Expertenopdracht Juridische analyse over alternatieven in de milieueffectrapportage – opdracht van Departement Omgeving, afdeling GOP, in uitvoering.

 • Expertenadvies M.e.r.-plicht bij ruimtelijke beleidsplannen – opdracht van het Departement Omgeving, Afdeling BJO (2023).

 • Opmaak voorontwerp van decreet tot wijziging van het Gemeentewegendecreet en het Rooilijnendecreet – opdracht van het Departement MOW, uitgevoerd in 2022.

 • Opdracht voor de stad Brugge: Onderzoek naar geschikte instrumenten voor de problematiek van toeristenwinkels in de handelsstraten, in uitvoering.

 • Opdracht voor de provincie Oost-Vlaanderen: ‘Werk maken van ruimtelijke transformaties in de Dendervallei’: Instrumenten en governancemodellen voor grondmobiliteit en sturing woon-en bedrijvenaanbod’ - BRV Proeftuin (in samenwerking met Atelier Romain, en IDEAconsult), in uitvoering.

 • Evaluatie van het toepassingsgebied van de Vlaamse plan-m.e.r.-regelgeving in het licht van rechtspraak en analyse van de impact voor het bestaande m.e.r.-procedurele kader, beleidsvoorbereidend onderzoek in opdracht van het departement Omgeving in samenwerking met KENTER, in uitvoering.

 • Opdracht voor de provincie Antwerpen, begeleiden opmaak van het PRUP Afbakening winkelvrije en winkelarme zones N10 van Lier tot en met Heist-op-den-Berg, 2021.

 • Opdracht voor de provincie Vlaams-Brabant: ‘instrumenten als hefboom voor kernversterking en verdichting binnen HOV-kernen’ - BRV Proeftuin Vlaams-Brabant (in samenwerking met Atelier Romain, Endeavour (ndvr) en IDEAconsult), uitgevoerd in 2018-2019.

 • Opdracht voor provincie Antwerpen: opmaak van een instrumentenset met juridisch-ruimtelijke instrumenten voor het opzetten van een vereveningsmechanisme om kernversterking te realiseren (in samenwerking met REBEL Group, BUUR en UA), uitgevoerd in 2018-2019.

 • Opdracht voor de stad Aalst: juridisch advies omtrent visie op meergezinswoningen in het buitengebied, uitgevoerd in 2018-2019.

 • Uitwerken juridisch kader voor het "nieuw" processchema milieueffectrapportage ruimtelijke uitvoeringsplannen, beleidsvoorbereidend onderzoek in opdracht van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie in samenwerking met SWECO, uitgevoerd in 2017.

 • Onderzoek naar een haalbaar en juridisch sluitende omzetting van de richtlijnen over bufferzones bij UNESCO-werelderfgoed in de Vlaamse beleidscontext, beleidsvoorbereidend onderzoek in opdracht van het Agentschap voor Onroerend Erfgoed in samenwerking met Atelier Romain, uitgevoerd in 2017.

 • Studie naar de haalbaarheid van het gebruik van “strategische landbouwgebieden” en naar een toolset om landbouwgebied te vrijwaren voor de beroepslandbouw, beleidsvoorbereidend onderzoek in opdracht van het departement Landbouw en Visserij in samenwerking met Atelier Romain en het ILVO, uitgevoerd in 2017.