Deze website is eigendom van:
LDR ADVOCATEN
Kasteellaan 141
9000 GENT
Tel. +32 9 234 29 16
Fax +32 9 234 29 17
info@LDR.be
www.LDR.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan LDR ADVOCATEN of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

LDR ADVOCATEN levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal LDR ADVOCATEN de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

LDR ADVOCATEN kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. LDR ADVOCATEN geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
LDR ADVOCATEN kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
LDR ADVOCATEN verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacy policy

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1.De website beschikbaar op het adres https://ldr.be/nl invullen (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van BV CVBA LDR ADVOCATEN, 0466.236.04 met zetel te 9000 GENT, Kasteellaan 141 (hierna: “LDR”, “wij” of “ons”).

1.2.Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door LDR, onder meer op of via de Website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden (bv. ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van LDR) noch van ;andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen.

LDR raadt u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.3.Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van LDR die toegang hebben tot uw persoonsgegevens alsook verwerkers die wij inschakelen, hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.4.Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘omschrijving’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@ldr.be. LDR zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. 

1.5.    LDR behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op september 2018.

2. Wij zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

Rechtsvorm: BV CVBA

Vennootschapsnaam: “LDR Advocaten”

Handelsnaam: “LDR”

Maatschappelijke zetel: Kasteellaan 141, 9000 Gent

Ondernemingsnummer: 0466.236.042

Telefoonnummer: +32 9 234 29 16

E-mail: info@ldr.be

Hyperlink Website: https://ldr.be/nl

3. Hoe kunt u onze Data Protection Officer contacteren?

Niet van toepassing

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

4.1.LDR verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • Om in contact te treden met u en u de nodige inlichtingen te verschaffen over onze diensten
  • Het verzorgen van een optimale werking van de Website

4.2.Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketing.

4.3.De verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming”, waaronder profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

5. Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

5.1.Wij verwerken uw persoonsgegevens indien

u uw toestemming hiervoor hebt gegeven (door bv. ondertekening van een verklaring met onze privacy policy of het aanvinken/aanklikken van een checkbox op de Website)

5.2.In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy – door het ondertekenen van een schriftelijke verklaring met onze privacy policy of aanvinken/aanklikken van een checkbox op de Website - geeft u LDR de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

6.Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u (voor zover u deze verstrekt): naam, e-mailadres

7. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast LDR)?

  • de IT provider(s) van LDR in het kader van beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de website en IT infrastructuur

8. Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen?

Deze gegevens worden niet gedeeld tenzij u daar toestemming voor geeft (bijvoorbeeld in het kader van een nieuwsbrief).

9. Waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

9.1.Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van Combell en/of Level27 die zich bevindt in België.

9.2.Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken.

10. Wat zijn uw rechten?

10.1.U hebt het recht om ons te verzoeken om:

  • inzage van uw persoonsgegevens;
  • verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

10.2.U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

10.3.U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

10.4.Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

10.5.U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

10.6.;De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

10.7.Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan LDR op info@ldr.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

11. Wat zijn onze verplichtingen?

11.1.Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van LDR.

11.2.Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

11.3.Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).

11.4.Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u LDR contacteren op info@ldr.be.

11.5.Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Vragen? Contacteer ons gerust: info@ldr.be.

Cookie policy

1. Algemeen – waarvoor dient deze cookie policy?

1.1.De website beschikbaar op het adres https://ldr.be/nl (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van BV CVBA LDR ADVOCATEN, 0466.236.04 met zetel te 9000 GENT, Kasteellaan 141 (hierna: “LDR”, “wij” of “ons”).

LDR is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u de Website bezoekt (bv. uw IP-adres). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy.

1.2.Deze cookie policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Cookie Policy’ op de Website. Wij behouden ons het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen. Deze cookie policy werd het laatst gewijzigd in september 2018.

2. Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?

2.1.Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt.

2.2.Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

3. De cookies op de Website

3.1.LDR maakt gebruik van verschillende soorten cookies op de Website:

i. Sessiecookies: dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bijhouden, maar verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit.

ii. Permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op uw toestel, in ieder geval tot hun duurtijd verloopt.

iii. Puur technische cookies: deze cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de Website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d.

iv. Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de Website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics).


3.2.Hieronder vindt u een meer gedetailleerde opsomming en beschrijving van de analytische cookies op de Website:

Naam cookie: Google Analytics cookie
Functie / doel: Om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers deze gebruiken.
Gegevens die worden verzameld en bewaard: Informatie over uw gebruik van de Website, met inbegrip van uw IP-adres.
Eigen cookie of cookie van een derde partij: Cookie van een derde partij

Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie: http://www.google.be/intl/nl/analytics/

Naam cookie: Twitter cookies
Functie / doel: Om Twitter te kunnen weergeven op de website
Gegevens die worden verzameld en bewaard: Inzicht krijgen in hoe mensen Twitter services gebruiken en om de services beter te laten werken
Eigen cookie of cookie van een derde partij: Cookie van een derde partij

4. Cookies beheren of verwijderen

4.1.Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de instellingen van uw webbrowser).

Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links: Internet Explorer, Edge, Google Chrome, FireFox, Safari.

4.2.Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de Website minder goed zullen functioneren.

Vragen? Contacteer ons gerust: info@ldr.be.