Curriculum

Tom Malfait behaalde in 1999 het diploma van licentiaat (master) in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens deze opleiding volgde hij bij prof. dr. Kurt Deketelaere onder meer de keuzevakken 'European Environmental Law' (grote onderscheiding) en 'Milieurecht in België' (grootste onderscheiding) en behaalde hij met succes het getuigschrift voor het facultatief praktijkcollege 'Milieu en Bedrijfsleven' bij de heer André Roef.

In 2002 behaalde hij als deeltijds werkstudent de master in het milieurecht (postuniversitaire opleiding milieurecht-GGS) aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Aan de Universiteit Antwerpen volgde hij in het academiejaar 2003-2004 de lessencyclus 'Vogel- en habitatrichtlijngebieden in Vlaanderen', waarvoor hij ook het getuigschrift verkreeg.

In het academiejaar 2007-2008 volgde hij met succes de lessencyclus 'Comparative Environmental Liability Law' van prof. Valerie Fogleman (Cardiff University) aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent.

Na zijn studies ging hij in 1999 aan de slag als juridisch adviseur bij de afdeling European and Business Law van Deloitte. Van 15 mei 2000 tot 14 januari 2005 was hij werkzaam in de afdeling Environmental and Safety Services van Deloitte, waar hij zich voornamelijk specialiseerde in alle mogelijke milieugerelateerde regelgeving.

In 2000 was hij (de eerste en enige Belgische) laureaat van de driejaarlijkse Rachel Carson Milieuprijs, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Milieukundigen, de Universiteit van Leiden en Boom Juridische Uitgevers.

Ook daarna volgt hij regelmatig studiedagen in verband met milieurecht, als deelnemer of als spreker, en werkt hij mee aan verschillende publicaties over milieu en ruimtelijke ordening, voor onder meer Larcier, Kluwer, die Keure en Vanden Broele. Zo was hij vast redactielid van het 'Juridisch Milieucompendium/Actuele Voorinformatie' en van de 'Milieukrant', waarvoor hij telkens de Europese milieuregelgeving besprak. Ook maakt hij deel uit van de Stuurgroep Milieu van Amelior (waarvoor hij ook regelmatig optreedt als spreker) en is hij lid van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR).

Sinds 17 januari 2005 is hij als advocaat in het omgevingsrecht actief bij LDR. Hij behandelt de meest uiteenlopende dossiers binnen de ruime materie van het milieurecht en staat cliënten bij met advies, begeleidt hun projecten en verdedigt hen in procedures. Hij ontwikkelde dan ook een topspecialisatie in de materies van afvalstoffen/materialen, bodem, grondverzet, afvalwaterheffingen, milieuaansprakelijkheid, milieuhandhaving en windturbines. Zijn publicaties en voordrachten over deze thema’s zijn talrijk.

Sinds begin 2008 is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de Universiteit Gent, onder leiding van prof. dr. Luc Lavrysen. Hij werkte er onder meer aan wetgevingsprojecten met betrekking tot afvalwaterheffingen en afvalstoffen/materialen.

Van 1 oktober 2008 tot 1 oktober 2011 was hij ook praktijkassistent bij de vakgroep Publiek Recht van de Katholieke Universiteit Leuven, afdeling Kortrijk (KULAK).  Hij verzorgde onder meer praktijkcolleges en monitoraten over het publiek recht.

Sinds begin 2010 is hij bovendien verbonden aan het Instituut voor permanente vorming van de Universiteit Gent (UGain), waar hij docent is voor de thema's 'afval' en ‘milieuhandhavingsrecht’ (strafrechtelijk luik).

Sinds 2010 maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur van LDR en staat hij mee in voor de dagdagelijkse leiding van het milieuteam.  Hij is ook bestuurder in een aantal verenigingen en coöperaties.

Vanaf 2012 is hij lesgever in de opleiding ‘Onze Omgeving’ voor het onderdeel ‘Afval, materialen en bodem’.  Ook in het onderdeel 'Water' van deze opleiding doceert hij, voornamelijk over de afvalwaterheffing.

Sinds december 2016 is hij het aanspreekpunt in het kader van het NILS-netwerk.

In 2016 trad hij ook toe tot de redactieraad van TOO (Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid van uitgeverij Vanden Broele) en in 2019 tot de redactieraad van STORM (Tijdschrift voor Stedenbouw, Omgeving, Ruimtelijke ordening en Milieu van uitgeverij die Keure), waarvoor hij al verschillende bijdragen leverde.

 

Publicaties

 • Bijdragen in boeken

  • LARMUSEAU, I., SCHOUKENS, H., DE SMEDT, P., SLABBINCK, R., DU GARDEIN, L., DEFOORT, P.J., BEKE, K., DE MAESSCHALCK, S., HOUTHUYS, A., STRUBBE, M., VANDAMME, S., MALFAIT, T., PONCHAUT, C., DE WITTE, E., THYSSEN, W., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.
    
  • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P., ROELANDTS, B., SLABBINCK, R., MALFAIT, T., SCHOUKENS, H. en VANDAMME, S., Vlaams omgevingsrecht, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2012, 204 p.
    
  • DE WITTE, E., MALFAIT, T., VANDAMME, S. en SCHOUKENS, H., 'De bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu’, in DUJARDIN, J. en SOMERS, W. (eds.) College van burgemeester en schepenen. Bevoegdheden, Brugge, die Keure, 2011, 111-258, 519 p.
    
  • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en ROELANDTS, B. (ed.), Vlaams omgevingsrecht, Groningen, Europa Law Publishing, 2010, 184 p.
    
  • DE SMEDT, P., LARMUSEAU, I., MALFAIT, T. en VANDAMME, S., 'Bodem Vlarebo e.a.', in Bibliotheek Milieurecht en Ruimtelijke Ordening Larcier, Gent, Larcier, 2009, 107 p.
    
  • DE BEIR, C., DE SMEDT, P., LAVRYSEN, L., MALFAIT, T. en SLABBINCK, R., Van bodemsaneringsdecreet naar bodemdecreet. Toelichting bij het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en het bodembeheer. Met een blik over de gewestgrenzen, Brugge, die Keure, 2008, 173 p.
    
  • LAVRYSEN, L., MALFAIT, T. en VAN LANDEGHEM, H., ‘Het begrip "afvalstof" ontsluierd’, Bibliotheek Milieurecht, Gent, Larcier, 2008, 176 p.
    
  • MALFAIT, T. en DE SMEDT, P., ‘Bedrijfsafvalwater in het Vlaamse Gewest’, Dossiers Milieuwetgeving, Mechelen, Kluwer, 2007, 188 p.
    
  • DE SMEDT, P., GONSAELES, G., HEYMAN, J. en MALFAIT, T., ‘Milieu en administratief recht - sectoraal milieurecht – Water’, in DEKETELAERE, K. (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, die Keure, 2006, 759-823.
    
  • LARMUSEAU, I. en MALFAIT, T., ‘De aanstelling en erkenning van de milieucoördinator’, VMC cahiers, 24 februari 2005, nr. 2005/1, 14 p.
    
  • MALFAIT, T., ‘Afvalstoffen. Juridisch kader Brussels Hoofdstedelijk Gewest.’, Bijdrage in Praktijkboek Milieu & Bedrijf, Mechelen, Kluwer, 2005, 29 p.
    
  • MALFAIT, T., ‘Aspects de droit de l’environnement’, in X., Réorganisations juridiques de sociétés: fusion, scission, scission partielle, apport de branche d’activités ou d’universalité de biens, Brussel, Kluwer, 2002, 786 p.
    
  • MALFAIT, T. en MERCKX, K., ‘Afvalstoffen. Juridisch kader Brussels Hoofdstedelijk Gewest.’, bijdrage in Praktrijkboek Milieu & Bedrijf, Diegem, Kluwer, 15 april 2002, 9/1-9/16.
    
 • Bijdragen in tijdschriften en losbladige werken

  • MALFAIT, T., Windturbines struikelen over project-MER-drempel, STORM, 2020/3, 22-25.
    
  • MALFAIT, T., Geen milieustakingsvordering namens de gemeente na de gemeente, STORM, 2020/2, 23-25.
    
  • MALFAIT, T., Windturbines: niet in bufferzone, wel van algemeen belang, geen beperkte ruimtelijke impact, STORM, 2020/1, 28-32.
    
  • MALFAIT, T., Definitie ‘afgedankte voertuigen’: verwijzing naar Europese richtlijn niet strijdig met legaliteitsbeginsel in strafzaken, STORM, 2019/4, 28-30.
    
  • MALFAIT, T., Italië verbrandt dit keer zijn vingers niet aan afvalrichtlijn… maar wel aan MER-plicht, STORM, 2019/3, 19-22.
    
  • MALFAIT, T., Vlaamse sectorale voorwaarden voor windturbines: d’Oultremont of autrement, STORM, 2019/2, 31-33.
    
  • MALFAIT, T., Rechter legt Recytyre aan banden, STORM, 2019/1, 11-12.
    
  • MALFAIT, T., De januskop van artikel 30bis § 1 Vlarem I, TOO, 2018/4, 451-452.
    
  • MALFAIT, T., Sectorale voorwaarden voor windturbines en plan-MER-plicht: de soep…, TOO, 2018/1, 154-157.
    
  • MALFAIT, T., Windturbines: ook voor de RvVb is worstcase voortaan het ergste, TOO, 2017/4, 558-559.
    
  • MALFAIT, T. en DE BACKER, T., Uitgegraven bodem. What’s in a name?, MER, 2017/4, 245-259.
    
  • MALFAIT, T., Nomen est omen, ook in de milieuhandhaving, TOO, 2017/3, 344-346.
    
  • MALFAIT, T., Windturbines à volonté. Kan het nog erger dan een worst case scenario? TOO, 2017/2, 280-281.
    
  • MALFAIT, T., Hoe groter het bedrijf, hoe hoger de geldboetes?, website RECYCLEPRO (www.recyclepro.be), 19 oktober 2017.
    
  • MALFAIT, T., Windturbines niet onderling (af)splitsbaar. Of toch wel?, TMR 2017/2, 171-173 (noot onder RvVb/A/1516/1179).
    
  • MALFAIT, T., Nieuw uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, RECYCLEPRO, 2017, nr. 1, 68-69.
    
  • MALFAIT, T., Afvaldiefstal, een contradictio in terminis?, TOO, 2017/1, 77-79.
    
  • MALFAIT, T., De watertoets, ja natuurlijk!, TOO, 2016/4, 570-572.
    
  • MALFAIT, T., Opgepast, val niet over de vervalregeling, TOO, 2016, 454-456.
    
  • MALFAIT, T., Afval of niet? Nog steeds de hamvraag voor de recyclagesector, RECYCLEPRO, 2016, nr. 2, 51.
    
  • MALFAIT, T. en DE BACKER, T., ‘De inplanting van windturbines in Vlaanderen en Wallonië: vergelijkend overzicht van voorwaarden. Deel 2. Situatie in het Vlaamse Gewest’, TMR, Kluwer, 2015/4, 372-393.
    
  • MALFAIT, T., ‘Hoe zit het nu met de koppeling, de schorsing en het verval van de milieu- en de stedenbouwkundige vergunning: een status quaestionis én een requiem’, TMR, Kluwer, 2015/2, 193-199.
    
  • MALFAIT, T. en ANNAERT, W., 'Over het beheer van afvalstoffen of hoe de ene bus de andere niet is', TOO, 2013, 337-340.
    
  • MALFAIT, T. en KERKSTOEL, L., 'Ook de vergunningverlenende overheid moet voldoende afstand houden conform artikel 12 van de Seveso II-richtlijn', noot bij EHJ, Zaak nr. C-53/10 van 15 september 2011, TROS, 2012, 26-39.
    
  • MALFAIT, T., 'Capita selecta afvalstoffenrecht: over vijf bijproducten bij het Materialendecreet', TMR, Kluwer, 2012/2, 124-132.
    
  • MALFAIT, T., ‘Napels zien en vooral niet sterven’, TOO, 2012,  40-41.
    
  • DE SMEDT, P., MALFAIT, T. en PONCHAUT, C., ‘Bodemsanering’, in DIETENS M. en LANGASKENS H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 1-34.
    
  • LARMUSEAU, I., MALFAIT, T. en VAN LAER, T., ‘Milieubeleid’, in DIETENS M. en LANGASKENS H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 35-46.
    
  • LARMUSEAU, I., MALFAIT, T. en PONCHAUT, C., ‘Regeling grondverzet’, in DIETENS M. en LANGASKENS H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 83-94.
    
  • DE SMEDT, P., MALFAIT, T. en VAN LAER, T., ‘Water’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 95-110.
    
  • LARMUSEAU, I., MALFAIT, T. en VAN LAER, T., ‘Procedure Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 111-123.
    
  • MALFAIT, T. en KERKSTOEL, L., 'Nietigheid van de verkoopovereenkomst wegens ontbrekend bodemattest: mind the gap!', noot bij Cass. 24 juni 2010, RABG, 2010/17, 1130.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese Commissie ziet toe op publieke afvalcontracten', FEBEM focus, 2010, p. 39.
    
  • MALFAIT, T., 'L'entreposage séparé des déchets doit intervenir conformément aux dispostions nationales', FEGE Focus, 2009, nr. 15, 31.
    
  • MALFAIT, T., 'Nietige koopovereenkomst wegens ontbrekend bodemattest', NJW, 2009, nr. 202, 387.
    
  • MALFAIT, T., ‘De IPPC-richtlijn werd gecodificeerd’, Milieu & Bedrijf, 2008, p 1-4.
    
  • DE BEIR, C., DE SMEDT, P., LAVRYSEN, L., MALFAIT, T. en SLABBINCK, R., ‘Het nieuwe bodemdecreet. Too much, too little?', TMR, 2007, 290-324.
    
  • MALFAIT, T. en DE SMEDT, P., ‘Bedrijfsafvalwater in het Vlaams Gewest’, Info Milieubescherming, Mechelen, Kluwer, 2007, 188.
    
  • MALFAIT, T. en DE SMEDT, P., ‘Bedrijfsafvalwater in het Vlaams Gewest’, Info Arbeidsbescherming, Mechelen, Kluwer, 2007, 188.
    
  • MALFAIT, T. en DE SMEDT, P., ‘Water’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2007.
    
  • MALFAIT, T., ‘Gevaarlijk afval voortaan ook toegepast in meldingsplichtige inrichtingen’, FEBEM Focus, Nieuwsbrief FEBEM, Brussel, 2007.
    
  • MALFAIT, T., ‘Regering maakt verdere opsplitsing tussen afvalstoffen en bodemsaneringsdecreet’, FEBEM Focus, Nieuwsbrief FEBEM, Brussel, 2007.
    
  • MALFAIT, T., ‘REACH gepubliceerd!’, Nieuwsbrief Arbeidsveiligheid, Kluwer, week 3 (2007), nr. 2, 2-3.
    
  • MALFAIT, T. en LARMUSEAU, I. ‘Procedure Raad van State’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2006, 63-69.
    
  • MALFAIT, T., DE SMEDT, P. en LARMUSEAU, I. ‘Grondverzet’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2006, 55-62.
    
  • MALFAIT, T. en LARMUSEAU, I. ‘Milieubeleid’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2006, 43-54.
    
  • MALFAIT, T., DE SMEDT, P. en LARMUSEAU, I. ‘Bodemsanering’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2006, 1-42.
    
  • MALFAIT, T., ‘Recente evoluties in het afvalstoffenrecht’, Nieuwsbrief BVDA, jaargang 16, juni 2005, nr. 1, 23-24.
    
  • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en MALFAIT, T., ‘Bodemsanerings- en grondverzetregelgeving in het Vlaamse Gewest’, tekst opgemaakt ten behoeve van de Grondige Opleiding Milieurecht 2005 - Opleiding Rechterlijke Orde, onuitgegeven.
    
  • MALFAIT, T., ‘Ruimtelijke ordening en leefmilieu in het Vlaamse Regeerakkoord 2004’, Ecotips, Jaargang 9, nr. 4, augustus-september 2004, 3-5.
    
  • MALFAIT, T., ‘Bodemsaneringsdecreet: versoepeling overdrachtsregime voor appartementen’, Ondernemers, maandelijkse uitgave van de Kamer van Koophandel Mechelen, Mechelen, juni 2004, 28.
    
  • MALFAIT, T., ‘Versoepeling overdrachtsregeling bodemsaneringsdecreet voor appartementen’, Nieuwsbrief Notariaat, Diegem, Kluwer, juni 2004, nr. 10, 2-4.
    
  • GEVAERTS, W. en MALFAIT, T., ‘Laatste evolutie in verband met VLAREBO hoofdstuk X: grondverzet’, Milieu & Bedrijf, Diegem, Kluwer, 29 januari 2004, nr. 3, 2-4.
    
  • MALFAIT, T., ‘Nieuw Vlaams programmadecreet bevat belangrijke milieubepalingen’, Milieu & Bedrijf, Diegem, Kluwer, 9 oktober 2003, nr. 18, 1-2.
    
  • MALFAIT, T., ‘De vervuiler betaalt?’, Gent, UG, 17 juni 2002, 30 p.
    
  • MALFAIT, T., ‘Zonevreemde gebouwen in natuur- en bosgebieden’, Gent, UG, 5 mei 2002, 51 p.
    
  • MALFAIT, T., ‘Het Samenwerkingsakkoord bodemsanering tankstations: stand van zaken’, Milieu & Bedrijf, Diegem, Kluwer, 25 april 2002, nr. 8, 6-7.
    
  • MALFAIT, T., ‘Bufferzone en bufferzone is twee’, Milieu & Bedrijf, Diegem, Kluwer, 31 januari 2002, nr. 2, 2-4.
    
  • MALFAIT, T., ‘Natuurbehoudsrecht: ook van belang voor het bedrijfsleven’, Juridisch Milieucompendium, Diegem, Kluwer, 2001, 2-4.
    
  • MALFAIT, T., ‘Overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling (O&O)’, Milieu & Bedrijf, Diegem, Kluwer, 22 november 2001, nr. 21, 1-2.
    
  • MALFAIT, T., ‘Natuurbehoudsrecht: ook van belang voor het bedrijfsleven’, Milieu & bedrijf, Diegem, Kluwer, 17 mei 2001, nr. 10, 6-7.
    
  • MALFAIT, T., ‘De MBO stookolietanks voor de verwarming van gebouwen’, Milieu & bedrijf, Diegem, Kluwer, 25 januari 2001, nr. 2, 1-3.
    
  • MALFAIT, T., ‘Recente ontwikkelingen in het Vlaamse milieurecht (mei 1999-mei 2000)’, Tijdschrift van de Kamer van Koophandel, 2000.
    
  • MALFAIT, T., ‘Hoe omgaan met genetische modificatie? Genetische modificatie, een duivels slimme vriend?’, Tijdschrift voor milieukunde, Amsterdam, Boom, jaargang 15, nr. 4, 198-205. (Rachel Carson Milieuprijs 2000)
    
  • MALFAIT, T., ‘Denk aan het Bodemsaneringsdecreet wanneer u een handelshuurovereenkomst afsluit’, Praktijkgids voor de vennootschap. Actuele voorinformatie, Diegem, Ced. Samson, maart 2000, nr. 37.
    
  • MALFAIT, T., ‘Denk aan het Bodemsaneringsdecreet wanneer u een handelshuurovereenkomst afsluit’, Ondernemingsbibliotheek. Actuele voorinformatie, Diegem, Ced. Samson, februari 2000, nr. 28, 16-26.
    
 • Bijdragen in de Milieukrant

  • MALFAIT, T., 'Problemen bij naleving NEC-richtlijn', Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 18 augustus 2010, nr.15, 12.
    
  • MALFAIT, T., 'Nieuwe ontwerp van verzameldecreet leefmilieu en natuur: voor elk wat wils', Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 23 juni 2010, nr. 13, 3-5.
    
  • MALFAIT, T., 'Milieuhandhavingsdecreet één jaar in werking', Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 23 juni 2010, nr. 13, 5-7.
    
  • MALFAIT, T., 'Bepalingen in Europees klimaat- en energiepakket', Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 5 augustus 2009, nr. 14, 5.
    
  • MALFAIT, T., 'België veroordeeld wegens schending Seveso-richtlijn', Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 13 mei 2009, nr. 10, 12.
    
  • MALFAIT, T., 'Definitieve wetgevende teksten van Europees energie- en klimaatpakket goedgekeurd', Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 13 mei 2009, nr. 10, 11.
    
  • MALFAIT, T., 'Rapport in verband met criteria "end-of-waste"', Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 1 april 2009, nr. 7, 4.
    
  • MALFAIT, T., 'Nu ook emissies N2O opgenomen in monitoring- en rapportagerichtsnoeren voor broeikasgassen', Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 1 april 2009, nr. 7, 4.
    
  • MALFAIT, T., 'Toepassingen en quota voor ozonlaag afbrekende stoffen in beschikking', Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 1 april 2009, nr. 7, 4.
    
  • MALFAIT, T., 'Ontwerprichtlijn in de maak over sancties bij ernstige zeevervuiling', Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 1 april 2009, nr. 7, 4.
    
  • MALFAIT, T., ‘Richtlijn milieukwaliteitsnormen oppervlaktewater in werking’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 18 februari 2009, nr. 4, 2.
    
  • MALFAIT, T., ‘Nieuwe richtlijn in verband met de typegoedkeuring van motorvoertuigen’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 4 februari 2009, nr. 3, 4.
    
  • MALFAIT, T., ‘Nu ook luchtvaart mee opgenomen in emissiehandel’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 4 februari 2009, nr. 3, 4.
    
  • MALFAIT, T., ‘Rapportageformulier Seveso vastgesteld’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 4 februari 2009, nr. 3, 4.
    
  • MALFAIT, T., ‘Prioriteiten van het Tsjechisch voorzitterschap van de EU’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 4 februari 2009, nr. 3, 4.
    
  • MALFAIT, T., ‘Overgangsperiode grondverzetregeling beëindigd op 28 november 2008’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 7 januari 2009, nr. 1, 3.
    
  • MALFAIT, T., ‘Richtlijn Milieustrafrecht gepubliceerd’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 7 januari 2009, nr. 1, 1.
    
  • MALFAIT, T., ‘Nieuwe Kaderrichtlijn Afval gepubliceerd’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 7 januari 2009, nr. 1, 1.
    
  • MALFAIT, T., ‘Richtlijn milieustrafrecht vastgesteld door Europees Parlement’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 18 juni 2008, nr. 13, 4.
    
  • MALFAIT, T., ‘Uitbreiding van Natura 2000-netwerk’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 21 mei 2008, nr. 11, 4.
    
  • MALFAIT, T., ‘Definitieve goedkeuring van Richtlijn luchtkwaliteit’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 21 mei 2008, nr. 11, 4.
    
  • MALFAIT, T., ‘Vlaanderen overtreedt Richtlijn fijn stof’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 23 april 2008, nr. 9, 4.
    
  • MALFAIT, T., ‘België veroordeeld door Hof van Justitie wegens schending Richtlijn ozonlaag afbrekende stoffen’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 23 april 2008, nr. 9, 4.
    
  • MALFAIT, T., ‘Communautaire richtsnoeren voor staatssteun voor milieubescherming gepubliceerd’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 23 april 2008, nr. 9, 4.
    
  • MALFAIT, T., ‘Veroordeling naar aanleiding van de ramp met de Erika’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 29 maart 2008, nr. 7, 4.
    
  • MALFAIT, T., ‘IPPC: Richtlijn 96/61 wordt Richtlijn 2008/1’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 29 maart 2008, nr. 7, 4.
    
  • MALFAIT, T., ‘Commissie staat afwijking op Nitraatrichtlijn toe’, Milieukrant, Mechelen, Kluwer, 27 februari 2008, nr. 5, 4.
    
 • Bijdragen in het Juridisch Milieucompendium

  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 2, 5 februari 2014, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 1, 27 januari 2014, 15-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 15, 18 december 2013, 15-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 14, 2 december 2013, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 13, 4 november 2013, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 12, 2 oktober 2013, 15-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11, 16 september 2013, 11-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10, 21 augustus 2013, 10-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 9, 26 juni 2013, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 8, 6 juni 2013, 15-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 7, 23 mei 2013, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 6, 30 april 2013, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 5, 5 april 2013, 10-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 4, 13 maart 2013, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 3, 22 februari 2013, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 2, 15 februari 2013, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 1, 16 januari 2013, 15-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 15, 20 december 2012, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 14, 15 november 2012, 15-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 13, 26 oktober 2012, 15-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 12, 3 oktober 2012, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11, 5 september 2012, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10, 23 augustus 2012, 9-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 9, 27 juni 2012, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 8, 6 juni 2012, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 7, 23 mei 2012, 15-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 6, 7 mei 2012, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 5, 13 april 2012, 15-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 4, 20 maart 2012, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 3, 20 februari 2012, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 2, 30 januari 2012, 15.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr.1, 16 januari 2012, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11140, 21 november 2011, 15-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11130, 2011, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11120, 6 oktober 2011, 16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11110, 13 september 2011, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11100, 23 augustus 2011, 11-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11090, 4 juli 2011, 15-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11080, 13 juni 2011, 10-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11070, 23 mei 2011, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11060, 9 mei 2011, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11050, 18 april 2010, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11040, 31 maart 2011, 11-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11030, 28 februari 2011, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11020, 4 februari 2011, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 11010, 13 januari 2011, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10150, 22 december 2010, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10140, 24 november 2010, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10130, 27 oktober 2010, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10120, 6 oktober 2010, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10110, 15 september 2010, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10100, 25 augustus 2010, 9-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10090, 25 juni 2010, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10080, 9 juni 2010, 11-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10070, 18 mei 2010, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch MIlieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10060, 28 april 2010, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10050, 8 april 2010, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10040, 17 maart 2010, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10030, 1 maart 2010, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 10020, 5 februari 2010, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch MIlieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, KLuwer, nr. 10010, 15 januari 2010, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 9150, 17 december 2009, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 9140, 25 november 2009, 11-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch MIlieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 9130, 28 oktober 2009, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, nr. 9120, 7 oktober 2009, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 16 september 2009, nr. 9110, 15-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 26 augustus 2009, nr. 9100, 11-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 29 juni 2009, nr. 9090, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 10 juni 2009, nr. 9080, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., 'Europese regelgeving', Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 20 mei 2009, nr. 9070, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium – Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 29 april 2009, nr. 9060, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium – Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 8 april 2009, nr. 9050, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium – Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 18 maart 2009, nr. 9040, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium – Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 25 februari 2009, nr. 9030, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium – Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 4 februari 2009, nr. 9020, 11-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 14 januari 2009, nr. 9010, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinfomatie, Mechelen, Kluwer, 19 december 2008, nr. 8150, 8-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 26 november 2008, nr. 8140, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 29 oktober 2008, nr. 8130, 10-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 8 oktober 2008, nr. 8120, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 17 september 2008, nr. 8110, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 27 augustus 2008, nr. 8100, 9-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 25 juni 2008, nr. 8090, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 6 juni 2008, nr. 8080, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 19 mei 2008, nr. 8070, 16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 30 april 2008, nr. 8060, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 11 april 2008, nr. 8050, 11-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 21 maart 2008, nr. 8040, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 27 februari 2008, nr. 8030, 11-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 6 februari 2008, nr. 8020, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 16 januari 2008, nr. 8010, 11-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 11 december 2007, nr. 7150, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 22 november 2007, nr. 7140, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 29 oktober 2007, nr. 7130, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 3 oktober 2007, nr. 7120, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 12 september 2007, nr. 7110, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 29 augustus 2007, nr. 7100, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 27 juni 2007, nr. 7090, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 8 juni 2007, nr. 7080, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 21 mei 2007, nr. 7070, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 26 april 2007, nr. 7060, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 4 april 2007, nr. 7050, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 14 maart 2007, nr. 7040, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 21 februari 2007, nr. 7030, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 5 februari 2007, nr. 7020, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 17 januari 2007, nr. 7010, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 5 december 2006, nr. 6150, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 22 november 2006, nr. 6140, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 27 oktober 2006, nr. 6130, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 2 oktober 2006, nr. 6120, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 11 september 2006, nr. 6110, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 22 augustus 2006, nr. 6100, 7-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 27 juni 2006, nr. 6090, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 6 juni 2006, nr. 6080, 13-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 16 mei 2006, nr. 6070, 11-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 25 april 2006, nr. 6060, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 5 december 2005, nr. 5150, 10-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 15 maart 2006, nr. 6040, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 22 februari 2006, nr. 6030, 14-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 2 februari 2006, nr. 6020, 11-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 11 januari 2006, nr. 6010, 11-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 15 november 2005, nr. 5140, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 25 oktober 2005, nr. 5130, 12-16.
    
  • MALFAIT, T., ‘Europese regelgeving’, Juridisch Milieucompendium - Actuele Voorinformatie, Mechelen, Kluwer, 4 oktober 2005, nr. 5120, 9-16.
    

  Voordrachten

 • Update omgevingsrecht windturbines, incompanytraining LUMINUS, live webinar (MT), 8 februari 2021.

 • Afval en materialen: overzicht van de Europese en Vlaamse rechtspraak, VVOR-Opleiding Onze Omgeving, webinar (MT), 21 december 2020.

 • Milieuhandhaving, Amelior, live webinar (Zoom), 9 december 2020.

 • Update milieuwetgeving, Amelior upgrade milieucoördinatoren, live webinar (MT), 12 november 2020.

 • De afvalwaterheffing, inclusief de bespreking van enkele juridische cases, VVOR-Opleiding Onze Omgeving, webinar (MT), 27 oktober 2020.

 • De omgevingsvergunning voor windturbines, incompanytraining LUMINUS, Gent/Brussel (MT), 7 mei 2020.

 • Update milieuwetgeving, Amelior Upgrade Milieucoördinatoren, Lokeren, 17 december 2019.

 • Afval en materialen: overzicht van de Europese en Vlaamse rechtspraak, VVOR-Opleiding Onze Omgeving, Gent, 12 december 2019.

 • Milieuhandhaving, Amelior, Melle, 27 november 2019.

 • Update milieuwetgeving, Amelior Upgrade Milieucoördinatoren, Lokeren, 11 juni 2019.

 • Sectorale normen voor het lozen van hemelwater, infocafé COBEREC, Gent, 6 juni 2019.

 • De afvalwaterheffing, inclusief de bespreking van enkele juridische cases, VVOR-Opleiding Onze Omgeving, Gent, 23 mei 2019.

 • Bestemmingsneutraliteit en de gevolgen/opportuniteiten daarvan voor wind, incompanytraining ENECO WIND BELGIUM, Mechelen, 21 januari 2019.

 • De afvalwaterheffing, inclusief de bespreking van enkele juridische cases, VVOR-Opleiding Onze Omgeving, Gent, 22 november 2018.

 • Afvalstoffen- en materialen: regelgeving en rechtspraak, VVOR-Opleiding Onze Omgeving, Gent, 25 oktober 2018.

 • Update milieuwetgeving, Amelior Upgrade Milieucoördinatoren, Lokeren, 21 juni 2018.

 • Het gewijzigde bodemdecreet: de gevolgen voor de praktijk, Gronddag EBP, Brussel, 24 mei 2018.

 • Milieuhandhaving, VOKA, Hasselt, 24 januari 2018.

 • De afvalwaterheffing, inclusief bespreking van enkele juridische cases, VVOR-Opleiding Onze Omgeving - Water, Holiday Inn Expo Gent, 23 november 2017.

 • Overzicht van regelgeving en rechtspraak inzake afvalstoffen en materialen: toelichting aan de hand van praktijkcases, Onze Omgeving, Gent, 21 september 2017.

 • Update milieuwetgeving, Amelior Upgrade Milieucoördinatoren, Lokeren, 15 juni 2017.

 • Module Milieuhandhaving, Amelior, Melle, 8 juni 2017.

 • De omgevingsvergunning voor windturbines, incompanytraining Eneco Wind Belgium, Mechelen, 6 maart 2017.

 • Update milieuwetgeving, Amelior, Lokeren, 8 december 2016.

 • Module Milieuhandhaving, Amelior, Sint-Niklaas, 6 december 2016.

 • Handhaving  nieuwe stijl:  van milieu- en stedenbouwhandhaving naar ‘omgevingshandhaving’, Partim strafrechtelijke milieuhandhaving, LDR-Opleidingen, Gent, 1 december 2016.

 • De afvalwaterheffing, inclusief de bespreking van juridische cases, Onze Omgeving, Gent, 24 november 2016.

 • Handhaving  nieuwe stijl:  van milieu- en stedenbouwhandhaving naar ‘omgevingshandhaving’, Partim strafrechtelijke milieuhandhaving, LDR-Opleiding, Gent, 10 november 2016.

 • Afvalstoffen- en materialen: regelgeving en rechtspraak, Onze Omgeving, Gent, 20 oktober 2016.

 • Milieuhandhavingsrecht (strafrechtelijk), IVPV, Zwijnaarde, 15 september 2016.

 • Module Milieuhandhaving, Amelior, Nazareth, 23 juni 2016.

 • Omgevingsvergunning: oude versus nieuwe procedure, Amelior, Lokeren, 21 juni 2016.

 • Update milieuwetgeving, Amelior, Lokeren, 21 juni 2016.

 • Grondverzet: aanpak en voornaamste knelpunten, VOKA, Gent, 12 mei 2016.

 • Omgevingsvergunning: decentralisatie, advisering en procedures, FEBEM, Brussel, 14 april 2016.

 • Update Milieuwetgeving, Amelior Upgrade Milieucoördinatoren, Melle, 10 december 2015.

 • De afvalwaterheffing, inclusief de bespreking van juridische cases, Onze Omgeving, Gent, 19 november 2015.

 • Windturbines en vergunningen, Confocus, R.O. Actueel, Gent, 29 oktober 2015.

 • Module Milieuhandhaving, Amelior, Nazareth, 16 juni 2015.

 • Update van de milieuwetgeving, Amelior, Upgrade Milieucoördinatoren, Sint-Niklaas, 4 juni 2015.

 • Windturbines en vergunningen, Confocus, RO Actueel, Hasselt, 19 mei 2015.

 • De omgevingsvergunning voor windturbines, incompanytraining Eneco Wind Belgium, Mechelen, 11 maart 2015.

 • Module Milieuhandhaving, Amelior, Lokeren, 20 januari 2015.

 • Update van de Milieuwetgeving, Amelior, Upgrade Milieucoördinatoren, Lokeren, 11 december 2014.

 • Informatievergadering aanvraag kippenkwekerij Stekene, Dorpsraad Heikant, Heikant/Hulst (NL), 8 december 2014.

 • Afvalstoffen- en materialenregelgeving, Onze Omgeving, Gent, 14 oktober 2014.

 • Visie van de overheid op afval en materialen, Onze Omgeving, Gent, 14 oktober 2014.

 • De grond is vervuild, wat nu? Overzicht van de meest actuele regelgeving, EBP, Brussel, 26 september 2014.

 • Productaansprakelijkheid en juridische risico’s recyclagebedrijven, Group Casier, Gent, 29 april 2014.

 • Recente rechtspraak inzake water (waterheffingen, watertoets, …), VMx, Berchem, 19 december 2013.

 • Module Milieuhandhaving, Amelior, Lokeren, 16 december 2013.

 • Update Milieuwetgeving, Amelior, Upgrade Milieucoördinatoren, Lokeren, 12 december 2013.

 • Updates Milieuhandhavingsrecht, Confocus, Gent, 22 oktober 2013.

 • Afval, materialen en bodem, Onze Omgeving, Gent, 10 september 2013.

 • Update Milieuwetgeving, Amelior, Upgrade Milieucoördinatoren, Lokeren, 18 juni 2013.

 • Updates Milieuhandhavingsrecht, Confocus, Hasselt, 7 juni 2013.

 • Update Milieuwetgeving, Amelior, Upgrade Milieucoördinatoren, Lokeren, 4 december 2012.

 • Milieuhandhaving, NMBS, Hasselt, 8 november 2012.

 • Milieuhinder, milieuschade en aansprakelijkheid, Enviro+, Sint-Niklaas, 16 oktober 2012.

 • Afvalstoffen- en materialenregelgeving, VVOR-Opleiding Onze Omgeving, Gent, 4 september 2012.

 • Wettelijk kader afval, IVPV, U.Gent, Zwijnaarde, 19 juni 2012.

 • Update Milieuwetgeving, Amelior, Upgrade Milieucoördinatoren, Lokeren, 12 juni 2012.

 • Module Milieuhandhaving, Amelior, Sint-Niklaas, 5 juni 2012.

 • Juridisch kader afvalstoffen, incompanytraining Alken-Maes, Alken, 8 februari 2012. 

 • Milieufiscaliteit van A tot Z, Cevora, Berchem, 9 december 2011.

 • Milieuhinder, milieuschade en aansprakelijkheid, Enviro+, Sint-Niklaas, 13 oktober 2011.

 • Module Milieuhandhaving, Amelior, Lokeren, 7 juni 2011.

 • Moderator ‘End of waste - Einde afval - Einde verhaal…’, Vierde Vlaamse Afval- en Materialencongres, VVSG/FEBEM, Brugge, 6 april 2011.

 • Veilig afvalbeheer. Wat als het toch misgaat voor personeel of omgeving?, Vierde Vlaamse Afval- en Materialencongres, VVSG/FEBEM, Brugge, 6 april 2011.

 • Kan het met minder hinder? Wat met aansprakelijkheid bij hinder?, Infoavond FEBEM, Brussel, 16 maart 2011.

 • De nieuwe erkende milieudeskundigen en milieucoördinatoren: een wereld van verschil voor de interne milieucoördinator?, See-days, VMC, Kortrijk, 24 februari 2011.

 • Ontgroening van ‘groene energie’-vergunningen. Interactieve workshop met analyse van casestudies, LDR-Opleiding, Gent, 10 februari 2011.

 • Module Milieuhandhaving, Amelior, Affligem, 20 december 2010.

 • Juridisch kader van de Europese Kaderrichtlijn Afval, LDR-Opleiding, Gent, 16 december 2010.

 • Toelichting decreet Milieuvergunningenpiek, VMC infosessie, Berchem, 23 november 2010.

 • Internationale conferentie The role of the courts in environmental protection: Belgium as an inspiring example?, Law Faculty Charles University, Praag, 1-2 juli 2010.

 • Juridisch advies inzake het milieuschadedecreet en schadegevallen in oppervlaktewater, VMM, Aalst, 29 juni 2010.

 • Inerte materialen: handhavingsaspecten, Infoavond FEBEM, Strombeek, 21 april 2010.

 • Milieuthemawetgeving - wettelijk kader afval, IVPV, Ugent, Zwijnaarde, 11 februari 2010.

 • Op naar een nieuw afvalstoffenbeleid?, LDR-Opleiding, Gent, 13 oktober 2009.

 • Milieuhandhaving: op welke vlakken werden PV's opgemaakt door milieu-inspectie?, Amelior, Upgrade Milieucoördinatoren, Affligem, 2 juni 2009.

 • Impact van de Vlarem Trein op het werk van de milieucoördinator, VMC infosessie, Antwerpen, 19 mei 2009.

 • Bodemsanering doorgrond. Een praktijkgerichte doorlichting van de nieuwe bodemregelgeving in Vlaanderen. Overzicht recente rechtspraak inzake bodemsanering, Studiedag die Keure, Gent, 20 juni 2008.

 • Het nieuwe Milieuhandhavingsdecreet, Stuurgroep Milieu Amelior, Leuven, 28 mei 2008.

 • Update Vlaams Milieurecht, Prebes National Network Event, Affligem, 11 maart 2008.

 • Integratie van milieu in ruimtelijke ordening, Studiedag Amelior, Upgrade voor milieucoördinatoren, Sint-Niklaas, 18 september 2007.

 • Actuele Milieurechtspraak, studiedag Amelior, Upgrade voor milieucoördinatoren, Gent, 5 juni 2007.

 • Ad Fundum (tot op de bodem) - case studies, Studiedag SGS, Upgrade voor milieucoördinatoren, Antwerpen, 24 mei 2007.

 • Actuele Milieurechtspraak, Stuurgroep Milieu Amelior, Sint-Niklaas, 21 mei 2007.

 • Actuele Milieurechtspraak, Studiedag ARGUS, Antwerpen, 18 januari 2007.

 • Vlaamse Milieuwetgeving, Opleiding ACLVB, Gent, 20 maart 2006.

 • Vlaamse Milieuwetgeving, Opleiding ACLVB, Gent, 8 maart 2006.

 • Vlaamse Milieuwetgeving, Opleiding ACLVB, Gent, 13 februari 2006.

 • Vlaamse Milieuwetgeving, Opleiding ACLVB, Gent, 23 januari 2006.

 • Vlaamse Milieuwetgeving, Opleiding ACLVB, Gent, 5 december 2005.

 • Vlaamse Milieuwetgeving, Opleiding ACLVB, Gent, 14 november 2005.

 • De Europese verordening op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen, VMC Werkgroepvergadering, Affligem, 28 april 2005.

 • Update Vlaams Milieurecht, Studiedag Kluwer Opleidingen, Mechelen, 30 november 2004.

 • Afvalheffingen en verontreinigde bodem in het Vlaams Gewest, Studiedag IFE, Brussel, 25 juni 2002.

 • Ruimtelijke ordening - ruimtelijke uitvoeringsplannen, Opleiding HIVA, Leuven, 26 april 2002.

 • Milieuaansprakelijkheid, Studiedag Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde, Vilvoorde, 28 maart 2002.

 • Voortgezette opleiding SLIM Management 'Overzicht Vlaamse milieuwetgeving', Katholieke Hogeschool Leuven Departement ECHO, Leuven, 13 en 17 december 2001.

 • De evolutie in de milieuwetgeving en de -wetgevingstechnieken op Europees vlak, CKZ Limburg, Milieulogo werkgroep, Hasselt, 15 mei 2001.

 • Genetically Modified Organisms, incompanytraining Deloitte, Diegem, 11 januari 2000.

  Projecten

 • Onderzoek naar de juridische mogelijkheden tot regulering van inzamelformules voor bedrijfsrestafval, in opdracht van OVAM, in uitvoering in 2021.

 • Studie voor de opmaak van een regulerende heffing voor oppervlaktewaterlozers, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, uitgevoerd in 2012.

 • Redactie van een position paper inzake het statuut van hoogovenslakken in het licht van de nieuwe Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen, in opdracht van GSV, uitgevoerd in 2011.

 • TWOL-project over de integratie van omgevingsveiligheidsrapportage en samenwerkingsakkoordveiligheidrapport, in samenwerking met Vinçotte, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement LNE, dienst VR, uitgevoerd in 2010.

 • Juridisch-technische studie inzake het milieuschadedecreet en schadegevallen in het oppervlaktewater, in samenwerking met EPAS, in opdracht van Vlaamse Milieumaatschappij, uitgevoerd in 2009-2010.

 • Opstellen van een code goede praktijk voor het voorkomen en beheersen van milieuhinder van luchtafvoersystemen van grootkeukens, frituren en restaurants, i.s.m. PRG Odournet, uitgevoerd in 2009-2010.

 • Juridische ondersteuning bij de redactie van het Vlaamse actieplan duurzame overheidsopdrachten, in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, in opdracht van de Vlaamse regering, uitgevoerd in 2009.

 • Operationalisering van een emissieheffing op NOx-emissies naar de lucht, met terugsluizing van de inkomsten, in opdracht van LNE-Afdeling LHRMG, i.s.m. ARCADIS, uitgevoerd in 2009.

 • Advies over de omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen in de Vlaamse wetgeving, Universiteit Gent, in opdracht van de OVAM, 2009.

 • Uitwerken van een regulerende heffing in het kader van de Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, i.s.m. EPAS en Universiteit Gent, uitgevoerd in 2008-2009.

 • Realisatie van het decreet mobiliteitsbeleid, in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, uitgevoerd in 2008-2009.

 • Opmaak juridische studie kaderend binnen de aanpak van de problematiek van de weekendverblijven op provinciaal niveau, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, uitgevoerd in 2008.

 • Juridisch advies betreffende de definitie van 'werk' in de Vlaamse milieuwetgeving en de gevolgen daarvan voor het opvullen van putten, groeven en graverijen, in opdracht van de n.v. Waterwegen en Zeekanaal (LDR), uitgevoerd in 2005.

 • Juridische ondersteuning van de bouw van de tweede Scheldebrug in Temse/Bornem, in samenwerking met Grontmij, in opdracht van de n.v. Waterwegen en Zeekanaal, Afdeling Zeeschelde, uitgevoerd in 2005.

 • Medewerking richtlijnenboek veiligheidsrapportages, in opdracht van de Dienst Veiligheidsrapportering van LNE (Sertius), uitgevoerd in 2004.

 • Haalbaarheidsstudie naar het gebruik van verontreinigd grondwater als grijswater, in samenwerking met Arcadis-Gedas, in opdracht van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, uitgevoerd in 2004.

 • Medewerking behandeling bezwaren tegen heffing op leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen, in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Deloitte), uitgevoerd in 2002-2003.

 • Medewerking onderzoek naar het inschakelen van fiscale stimuli met het oog op het stimuleren van preventie van afvalstoffen, in opdracht van OVAM (Deloitte), uitgevoerd in 2002.