Pieter-Jan Defoort

Curriculum

Pieter-Jan Defoort received his Licentiate degree in Law with distinction at Ghent University in 1992. In 2005 he received an additional Master degree in Spatial Planning with great distinction and was nominated for the Thesis Prize of the Flemish Association for Spatial Planning (VRP) with his thesis ‘Subsidiarity in spatial planning: fact or fiction?'.

After starting as a lawyer, as an academic staff member of the Public Law department at Ghent University and as a member of the Legal Disputes department of the Ministry of the Interior, he worked in the 2002-2007 period as a cabinet employee of the member of the executive council of the Province of West Flanders responsible for spatial planning, and in this position he acquired extensive experience in the field of urban planning and subdivision permits and spatial planning matters (zoning plans, spatial implementation plans, special planning schemes, urban planning regulations etc).

He has worked as a lawyer at LDR since 2007. In view of his impressive specialisation in the field of spatial planning (which also appears from his numerous publications), he specialises at the office in advice, negotiation procedures, appeal procedures and procedures before the Council of State and the Council for Permit Disputes with regard to urban planning permits, subdivision permits and spatial planning matters (zoning plans, spatial implementation plans, planning certificates, special planning schemes, urban planning regulations etc.).

He is a key member of the editorial staff of the Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS) magazine and a member of the editorial staff of the annotated Environmental Planning Code (die Keure).

From 2007 to 2011 he also served as an expert on the Strategic Advisory Body on Spatial Planning – Built Heritage (SARO) and from 2006 to 2013 he was deputy chairman of the Municipal Committee for Spatial Planning (GECORO) of Knokke-Heist.

He has been a partner at LDR since 2010.
 

Publications

 • Boeken (monografie)

  • DEFOORT, P.-J., Handboek Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, Brugge, die Keure, 2022, 270 p.
    
 • Bijdragen in boeken (verzamelwerken)

  • DEFOORT, P.-J., 'Flexibility in spatial planning law  (Belgium/Flanders) - La flexibilité en droit de l’ubanisme  (Belgique/Flandre)’ in PARISIO, V., MORZENTI, R. PELLIGRINI en TANQUEREL, T. (eds.), La flexibilité en droit de l’ubanisme - ’Flexibility in spatial planning law, Paris, Éditions La Mémoire du Droit, 2023, 159-192.
    

  • DEFOORT, P.-J., ‘Overzicht van de ontwikkelingsmogelijkheden van woonuitbreidingsgebied volgens het Decreet Woonreservegebieden’ in BAEL, J. (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaat - Deel 43, Herentals, KnopsPublishing, 2023, 71-125.
    

  • DEFOORT, P.-J., ‘Transparantie in de ruimtelijke ordening: vereisten en rechtsgevolgen van het openbaar onderzoek bij omgevingsvergunningen’ in CLEYNEN, C. en VANDENDRIESSCHE, F., (eds.), Transparantie in het overheidsoptreden - XLVIIIe Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2020-2021, Mechelen, Wolters Kluwer, 2022, 207-260.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Eigendomsbeperkingen die leiden tot bestemmingsimmobiliteit in het licht van het realisatiegerichte karakter van een RUP’ in G. VERHELST (ed.), Actualia Omgevingsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2021, 3-58.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Ruimtelijke ordening als regulator voor de ruimtelijke behoeften van de sectoren' in GOOSSENS, B., LOIX, Y. en SEBREGHTS, F. (eds.), Tussen algemeen belang en toegewijde zorg, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 43-56.
    

  • ROELANDTS, B., DEFOORT, P.J., THYSSEN, W., RODTS, S., DE ROO, K., DU GARDEIN, L. EN DE MAESSCHALCK, S., in DEBERSAQUES, G. en HUBEAU, B., Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2011, 611 p.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Doorwerking van de maatregelen betreffende betaalbaar wonen naar de ruimtelijke ordening (planning, verordening en vergunning)', in HUBEAU, B. en VANDROMME, T., Handboek Decreet Grond- en Pandenbeleid, Brugge, die Keure, 2011, 189-218.
    

  • DEFOORT, P.J. en VERBIST, S., 'Wonen in eigen streek', in HUBEAU, B. en VANDROMME, T., Handboek Decreet Grond- en Pandenbeleid, Brugge, die Keure, 2011, 219-238.
    

  • DEFOORT, P.J. en DEBERSAQUES, G., 'Ruimtelijke Uitvoeringsplannen' in HUBEAU, B., VANDEVYVERE, W. en DEBERSAQUES, G., Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Deel I, Brugge, die Keure, 2010, 259-384.
    

  • DEFOORT, P.J., 'De doorwerking van het grond- en pandendecreet in de ruimtelijke ordening: het sociaal en bescheiden woonaanbod, wonen in eigen streek, woonuitbreidingsgebieden en kapitaalschadecompensatie', in HUBEAU, B., VANDEVYVERE, W. en DEBERSAQUES, G., Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Deel I, Brugge, die Keure, 2010, 495-547.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Flexibiliteit vs. Rechtszekerheid, tussenstand 0-2. Dreigt de definitieve uitschakeling voor flexibiliteit in RUP's?', in BOUMA, G., FILIUS, F., LEINFELDER, H., en WATERHOUT, B. (ed), Tussen droom en werkelijkheid. Bijdragen aan de PlanDag 2009, Stichting Planologische Discussiedagen (PDD), Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), 2009, 297-305.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Strand en Dijk. Een juridisch-technische analyse', in BOGAERT, D., CLIQUET, A.  en MAES, F., Beleidsprocessen voor Belgische marine beschermde gebieden en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Strand en Dijk, Antwerpen, Maklu, 2008, 109-138.
    

  • DEFOORT, P.J., annotatie van de artikelen 2, 3, 4, 18, lid 1, 22, 29, 35, 54, 55, 56 Decreet RO 18 mei 1999 en van de artikelen 7, 8, 12, 13, 14 en 19 K.B. 28 december 1972 betreffende de Gewestplannen, Geannoteerde Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Brugge, die Keure, 2008.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Beroepsprocedures bij de bestendige deputatie inzake stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen', in MOEYKENS, F. (ed.), De Praktijkjurist V, Gent, Academia Press, 2003, p. 39-69.
    

 • Bijdragen in juridische tijdschriften

  • DEFOORT P.-J., ‘Overzicht van de ontwikkelingsmogelijkheden van woonuitbreidingsgebied volgens het Decreet Woonreservegebieden’, TROS, 2023, 5-38.
    

  • DEFOORT, P.-J., ‘Woning, tweede verblijf of vakantiewoning: wanneer is er sprake van een vergunningsplichtige functiewijziging?’, T.Not. 2023, 665-682.
    

  • DEFOORT, P.-J., 'De devolutieve werking van het bestuurlijk beroep en de bevoegdheid van de deputatie om afwijkingen toe te staan op gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. Noot onder RvVb 12 januari 2023, nr. RvVb/A/2223/0421', TROS, 2022, 353-367.
    

  • DEFOORT, P.-J., 'Enkele bedenkingen en suggesties bij het aangekondigde nieuwe instrument Omgevingsbesluit’, TOO, 2022, 161-171.
    

  • DEFOORT, P.-J., ‘Een RUP kan een woongebied niet voor onbepaalde tijd ‘bevriezen’’, noot onder Cass. 16 juni 2022, nr. C.21.0319.N, TROS, 2022/107, 277-285.
    

  • DEFOORT, P.-J., ‘Een met de bestemmingsvoorschriften ‘strijdig gebruik’ van een onvergund gebouw is niet langer strafbaar’, noot onder Cass. 3 mei 2022,  nr. P.21.0402.N, T.Gem. 2022, 146-155.
    

  • DEFOORT, P.-J., ‘De Cassatierechter wijst de administratieve lus voor een m.e.r.-screening in beroep af’, noot onder RvS 23 december 2021, nr. 252.538, het Vlaamse Gewest, TROS, 2022/105, 86-103.
    

  • DEFOORT, P.-J., ‘Het recht op inspraak bij ruimtelijke uitvoeringsplannen: vereisten en rechtsgevolgen van het openbaar onderzoek’, TROS, 2021/104, 281-305.
    

  • DEFOORT, P.-J., 'De decreetgever geeft een oplossingsgerichte procedure… en krijgt formalistische rechtspraak’, STORM, 2021/2, bijdrage 20.
    

  • DEFOORT, P.J., ‘BPA’s in woonuitbreidingsgebied en kansen voor de bouwshift op de helling’, noot onder  RvVb 15 oktober 2020, nr. RvVb-A-2021-0152, De Temmerman, STORM, 2020/4, bijdrage 23/1-11.
    

  • DEFOORT, P.J. ‘Zit het streven naar het behoud van open ruimte in een patstelling?’, TROS, 2020/100, 233-241.
    

  • DEFOORT, P-J., ‘De oplossingsgerichte vergunningsprocedure van het Omgevingsvergunningsdecreet. Over de mogelijkheden tot het wijzigen van een vergunningsaanvraag’, TROS, 2020/99, 189-199.
    

  • DEFOORT, P.J., ‘Kan het GBOL-beginsel dienen als aanvullende of vervangende rechtsgrond voor een te lage of onbestaande planschadevergoeding?’, noot onder Cass. 20 februari 2020, AR C.16.0374.N/2, TROS, 2020, 54-61.
    

  • DEFOORT, P.J., ‘Artikel 4.4.9/1 VCRO in de kiem gesmoord?’, noot onder RvVb 3 maart 2020, nr. RvVb-A-1920-0608, stad Brugge, STORM, 2020/2, bijdrage 5.
    

  • DEFOORT, P.J., ‘Nieuwe procedure en beroepsmogelijkheden voor de zaak van de wegen bij een vergunningsaanvraag bekeken in het licht van het Gemeentewegendecreet en artikel 6 EVRM’, TROS, 2019/94, 127-159.
    

  • DEFOORT, P.J., ‘Na de Vlaamse betonstop en bouwshift, de gemeentelijke bouwpauze?’, STORM, 2019/4, bijdrage 9.
    

  • DEFOORT, P.J., ‘Kan een stedenbouwkundige verordening een strengere parkeernorm opleggen als een RUP al een minimumnorm voorziet?’, noot onder RvVb 16 januari 2018, nr. A/1718/0461, stad Antwerpen, TROS, 2019/93, 65-72.
    

  • DEFOORT, P.J., ‘Verkaveling voor groepswoningbouw: contradictio in terminis?’, STORM, 2019/2, 17-21.
    

  • DEFOORT, P.J. en VANDERMEERSCH, H., ‘De stedenbouwkundige last in de omgevingsvergunning’, TROS, 2018/91, 207-231.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Ruimtelijk Rendement in de vergunningverlening', TROS, 2018/90, 97-133.
    

  • DEFOORT, P.J., ‘Sociale woningen in een RUP? “Ja, maar…”. Eigendomsbeperkingen in RUP’s bekeken vanuit beginselen van wetgevingstechniek’, TROS, 2017/87, 157-176.
    

  • DEFOORT, P.J., 'De Raad van State bevestigt: een gemeenteraadsbeslissing over de zaak der wegen is onlosmakelijk verbonden met de vergunningsaanvraag' , noot onder RvS 13 december 2016, nr. 236.746, bvba Benifisco en Forence Delacave, TROS, 2017/86, 125-133.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Heeft een zonevreemde woning recht op een uitweg?', TROS, 2017/85, 5-18.
    

  • DEFOORT, P.J.,  ‘De integratie van de plan-m.e.r. in een RUP na het decreet van 1 juli 2016’, TROS, 2016/84, 205-233.
    

  • DEFOORT, P.J., ‘Verval van de straf- en herstelvordering voor handelingen in strijd met de bestemmingsvoorschriften: de decreetgever stelt een einde aan betwistbare cassatierechtspraak van 25 februari 2016’, TROS, 2016/83, 129-148.
    

  • DEFOORT, P.J., 'De eerste rechtsgevolgen van het arrest-Imbos: lange procedureslagen met korte debatten', TOO, 2016/1, 95-100.
    

  • DEFOORT, P.J., 'De bevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak der wegen... Welke bevoegdheid?', TROS, 2015/80, 293-331.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Enkele bedenkingen bij het ‘bevriezen’ en het faseren van een ruimtelijke bestemming via een RUP', TROS, 2015/79, 239-256.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Woningbehoeftestudies voor vergunningsaanvragen in woonuitbreidingsgebied: een historische misvatting' , TROS, 2015/77, 61-79.
    

  • DEFOORT P.J., 'Is een regularisatievergunning nog mogelijk na een bevolen rechterlijk herstel?', TROS, 2014/76, 55-61.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Heeft strafbaar ruimtegebruik een aflopend of een voortdurend karakter? Op zoek naar de wil van de wetgever.', TROS, 2014/75, 5-36.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Kan het college van burgemeester en schepenen een vergunning intrekken hangende een beroep voor de deputatie?', noot onder RvVb, 17 september 2013, nr. A/2013/053,5 TROS, 2014/74, 78-85.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Rechtsgevolgen van de vernietiging van de sociale last door het Grondwettelijk Hof', TROS, 2013/72, 173-207.
    

  • DEFOORT, P.J., en DU GARDEIN, L., 'Een gefaseerde bestemming in een RUP mag niet afhankelijk zijn van een onzekere of hypothetische gebeurtenis', noot onder RvS 10 augustus 2012, arrest nr. 220.410, VANDAMME e.a., TROS, 2012/68, 245-251.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Overzicht van de ontwikkelingsmogelijkheden van woonuitbreidingsgebied', TROS, 2012/67, 161-176.
    

  • DEFOORT, P.J., en DU GARDEIN, L., 'Wanneer vormt een voorwaarde bij een stedenbouwkundige vergunning een essentiële wijziging van de aanvraag?', TROS, 2012/66, 53-68.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Een gemeentelijk RUP kan geen aanvullende stukken dwingend opleggen voor een vergunningsaanvraag', noot onder RvS 16 september 2011, arrest nr. 215.173, nv Duras Immobiliën, TROS, 2012/65, 22-25.
    

  • DEFOORT, P.J., Noot onder RvS 20 juni 2011, arrest nr. 214.004, Vandemarliere en arrest nr. 214.329, Anckaert, TROS, 2011/64, 254-255 (over artikel 4 DRO - Afweging sociale en economische behoeften).
    

  • DEFOORT, P.J., 'Sociale woningen in RUP’s: de grens tussen ruimtelijke ordening en “de sectoren” wordt steeds dunner.', noot onder RvS 7 december 2010, nr. 209.557, Mahieu en RvS 7 februari 2011, arrest nr. 211.058, stad Hoogstraten, TROS, 2011/63,179-189.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Over de hoorplicht bij de deputatie en het inzagerecht van het verslag van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar', noot onder Kg Antwerpen, 9 september 2010, TROS, 2011/62, 98-106.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Overzicht van de "reparaties" aan de aspecten van ruimtelijke ordening in het Grond- en Pandendecreet', TROS, 2011/61, 36-40.
    

  • ROELANDTS, B. en DEFOORT, P.J., 'Eerste reparaties aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening', TROS, 2011/61, 5-35.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Flexibiliteit in RUP's: verschuift de discussie van het rechtszekerheids- naar het zorgvuldigheidsbeginsel', (noot onder RvS, arrest nr. 189.415, 14 september 2009, VAN POLLAERT), TROS, 2010/57, 40-49.
    

  • DEFOORT, P.J., 'De doorwerking van het grond- en pandendecreet in de ruimtelijke ordening: het verplichte sociaal en bescheiden woonaanbod, wonen in eigen streek, woonuitbreidingsgebieden en kapitaalschadecompensatie', TROS, 2009/55, 213-217.
    

  • DEFOORT, P.J., 'De beslissing over de zaak van de wegen is geen voorbereidende rechtshandeling ten aanzien van een latere vergunningsbeslissing: de gevolgen hiervan voor de motiveringsplicht en de beroepsmogelijkheden', (noot onder RvS, arrest nr. 189.415, 12 januari 2009, Extensa), TROS, 2009/55, 254-258.
    

  • ROELANDTS, B. en DEFOORT, P.J., 'Ruimtelijke ordening anno 2009: nieuwe regels, nieuwe vragen', TROS, 2009/54, 71-196 (bijzonder nummer 'Eerste commentaar bij de Vlaamse Codex RO').
    

  • DEFOORT, P.J., 'De goede ruimtelijke ordening en vergunningen. Een overzicht', TROS, 2008/50, 93-117.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Het sectoraal BPA als voorafname op het gemeentelijk structuurplan', (noot onder Rvs, nr. 172.778, 27 juni 2007), TROS, 2008/49, 28-32.
    

  • DEFOORT, P.J. en GOEDERTIER, G., 'Delegatie van beslissingsbevoegdheden inzake ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen aan de leden van de Vlaamse Regering'', (noot onder Rvs, DE MUYNCK, nr. 167.032, 24 januari 2007), TROS, 2007/48, 332-341.
    

  • DEFOORT P.J., 'Over de beroepstermijn in het geval van stilzitten van de vergunningverlenende overheid', (noot onder Rvs, VERHOEVEN, nr. 166.081, 19 december 2006), TROS, 2007/48, 343-346.
    

  • DEFOORT P.J., 'Flexibiliteit in ruimtelijke uitvoeringsplannen: een moeilijke evenwichtsoefening', TROS, 2007/47, 217-233.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Het subsidiariteitsbeginsel en de taakstellingen uit het RSV als annulatiemiddel voor de Raad van State', (noot onder Rvs, APERS, nr. 166.439 van 9 januari 2007), TROS, 2007/47, 258-268.
    

  • DEFOORT P.J., 'Geldt het subsidiariteitsbeginsel voor (‘sectorale’) BPA’s? Over de verhouding tussen BPA’s en structuurplannen', TROS, 2007/46, 134-149.
    

  • DEFOORT, P.J., noot onder RvS, WOUTERS, arrest nr. 167.385 en BYNENS, nr. 167.384, 2 februari 2007, TROS 2007, 200-201 (over artikel 4 DRO als rechtsgrond voor vergunningsaanvragen).
    

  • DEFOORT, P.J., 'Over de ‘planologische interpretatie van gewestplanvoorschriften', (noot onder RvS, VERMEERSCH, arrest nr. 155.544, 24 februari 2006), TROS 2006/43, 235-244.
    

  • DEFOORT P.J., 'Over de juridische grenzen van het vergunningen- en planningsbeleid in woonuitbreidingsgebied', TROS, 2006/41, 4-29.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Afbakening van stedelijke gebieden en "voorafnames'. Over chronologie en bevoegdheden in de afbakeningsprocessen', (noot onder RvS, JAMAR, arrest nr. 144.477), TGem, 2006/2, p. 78-82.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Bevoegdheidsverdeling in de ruimtelijke planning. Subsidiariteit: feit of fictie', TROS, 2005/40, 281-335.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Procedures en beoordelingscriteria voor het vaststellen van de hoofdverblijfplaats', TGem., 2000/3, 191-236.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Het belang van gepensioneerde ambtenaren: welke beoordelingsmarge heeft de Raad van State nog?', (noot onder Arbitragehof arrest nr. 117/99, 10 november 1999), AJT, 1999-2000, 647-651.
    

  • DEFOORT, P.J., 'De taak van de wetgever inzake ongelijke behandeling op grond van seksuele geaardheid', RW, 1997-98, 625-635.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Over de interpretatie van artikel 77, 9° van de gecoördineerde Grondwet', TBP, 1996, 127-131.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Het aanvangspunt van de vijfjarige verjaring voor schuldvorderingen op grond van artikel 1382 B.W. ten laste van de Staat', (noot onder Arbitragehof, nr. 32/96, 15 mei 1996), AJT, 1996-97, 34-38.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Overzicht van de (verworpen) juridische argumenten tegen het Duinendecreet', (noot onder Arbitragehof, nr. 24/96, 27 maart 1996), TMR, 1996/4, 271-275.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Het toepassingsgebied van de vijfjarige verjaringstermijn voor schuldvorderingen op grond van artikel 1382 B.W.', P&B, 1995, 399.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Over de vijfjarige verjaringstermijn van schuldvorderingen ten laste van de Staat', (noot onder Cass., 2 november 1995),1995-96, 1026-1027.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Het bouwverbod in het Duinendecreet', (bibliografische) noot onder Cass., 5 oktober 1995), RW, 1995-96, 1222.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Kanttekening', (inzake het Duinendecreet), RW, 1995-96, 341-342.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Het Duinendecreet: een "vlugge en doeltreffende", en nu ook een geoorloofde natuurbescherming', (noot onder Arbitragehof, nr. 41/95, 6 juni 1995), TMR, 1995, 399.
    

  • DEFOORT, P.J., 'Het Duinendecreet: een duidelijke beleidskeuze', RW, 1994-95, 1281-1292.
    

  Presentations

 • Decreet Woonreservegebieden en Instrumentendecreet, LDR Opleidingen, De Punt Gent, 6 december 2023.

 • Overzicht van de ontwikkelingsmogelijkheden van woonuitbreidingsgebied volgens het Decreet Woonreservegebieden, Rechtskroniek voor het Notariaat, Universiteit Gent, 23 november 2023.

 • Juridische aspecten van ruimtelijke beleids- en uitvoeringsplannen en hun doorwerking naar omgevingsvergunningen, inclusief bespreking van de bouwshift, Vanden Broele - Onze Omgeving Holiday Inn Gent Expo, 23 november 2023.

 • Decreet Woonreservegebieden en Instrumentendecreet, die Keure, Holiday Inn Gent Expo, 17 oktober 2023.

 • Gemeentewegen en omgevingsvergunningen, In house opleiding Tractebel, 22 mei 2023.

 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen: alles wat je altijd wilde weten, maar nooit durfde te vragen, LDR Opleidingen, Bedrijvencentrum De Punt Gent, 9 februari en 9 maart 2023.

 • In house opleiding Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, West-Vlaamse Intercommunale (WVI), 3 februari 2023.

 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen: Hot topics door een praktische bril bekeken, die Keure, Zebrastraat Gent, 1 december 2022.

 • Flexibility in Urban Planning Law, Report for Belgium – Flemish region, voor het internationale congres over flexibiliteit in ruimtelijke planning georganiseerd door AIDRU, Bergamo-Brescia 16-17 september 2022.

 • Juridische aspecten van ruimtelijke beleids- en uitvoeringsplannen en hun doorwerking naar omgevingsvergunningen, inclusief bespreking van de bouwshift, Studiedag ‘Van ruimtelijk beleidsplan over ruimtelijk uitvoeringsplan tot projectontwikkeling’, VVOR, Holiday Inn Gent Expo, 23 juni 2022.

 • Huidige stand van zaken juridisch kader Bouwshift, Studiedag Bouwshift Impact en Kansen, SPRYG, Crown Plaza Antwerpen, 31 mei 2022.

 • Over het realisatiegerichte karakter van RUP’s: wat als een grondeigenaar de bestemming van een RUP niet zelf kan realiseren?, Studiedag 25 jaar TROS, die Keure, 29 maart  2022.

 • De bouwshift, het instrumentendecreet, woonreservegebieden, planbaten en planschade anno 2022: bent u nog mee?, Vives Hogeschool - Centrum Bijscholing voor Landmeters, Kortrijk, 10 februari 2022.

 • Kansen en knelpunten van het huidige juridisch kader Bouwshift, Studiedag ‘Inspelen op Bouwshift: Effecten en Kansen Instrumentendecreet’, SPRYG, Crown Plaza Antwerpen, 9 november 2021.

 • Transparantie in de ruimtelijke ordening, 47ste Postuniversitaire Cyclus Willy Delva ‘Transparantie in het overheidsoptreden’, UGent, 11 maart 2021.

 • Bouwshift in Vlaanderen: Krachtlijnen BRV, Decreten & Gemeentelijke Bouwpauzes, Studiedag ‘Bouwshift: Impact en Kansen’, SPRYG, Beveren, 15 oktober 2020.

 • Juridische aspecten van ruimtelijke beleidsplanning, VVOR-Opleiding ‘Ruimtelijke beleidsplannen en hun doorwerking naar ruimtelijke uitvoeringsplannen en omgevingsvergunningen’, Gent, 3 september 2020.

 • Het vergunningenspoor: procedure voor de zaak van de wegen en de rechtsbescherming, LDR-Opleiding Het nieuwe Gemeentewegendecreet: Weg met grote problemen door kleine wegen? Gent, 14 november 2019.

 • De betonstop / bouwshift : hoe wordt die betaald?, Studiedag Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen, Brussel By Experts, 26 september 2019.

 • Inhouse opleiding Infrabel, Opleiding omgevingsrecht: vergunningverlening bij infrastructuurprojecten, Gent, 17 juni 2019 en 19 juni 2019.

 • Juridische aspecten van ruimtelijke beleidsplanning, Onze Omgeving, Vanden Broele, Gent, 21 maart 2019.

 • Ruimtelijk Rendement, Omgevingsrecht 1+1=3, die Keure, Gent, 30 januari 2019.

 • Betonstop is géén bouwstop. Waar en hoe kan nog worden gebouwd in Vlaanderen?, LDR-Opleiding, Brussel, 13 december 2018.

 • Info sessie Gecoro Mandatarissen, VOKA Oost-Vlaanderen, Gent, 10 december 2018.

 • In house opleiding Codextrein, Vooruitzicht, Antwerpen, 5 december 2018.

 • Betonstop is géén bouwstop. Waar en hoe kan nog worden gebouwd in Vlaanderen?, LDR-Opleiding, Oostkamp, 25 oktober 2018.

 • Geïntegreerd planningsproces RUP en de Codextrein, In house opleiding Matexi Academy, Grimbergen 18 oktober 2018.

 • In house opleiding EL Architects, Kortrijk, 8 mei 2018.

 • Het geïntegreerd planproces: procedurele aspecten bij de opmaak van een RUP en een beleidsplan, Onze Omgeving - VVOR-Opleiding Omgevingsrecht 2016, Holiday Inn Gent Expo, 29 maart 2018.

 • Juridische aspecten van de ruimtelijke planning: inhoudelijke aspecten bij de opmaak van een RUP, doorwerking van een structuurplan/beleidsplan naar een RUP, Onze Omgeving - VVOR-Opleiding Omgevingsrecht 2016, Holiday Inn Gent Expo, 29 maart 2018.

 • (R)evoluties in het omgevingsrecht: de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning en de vernieuwingen in de Codextrein, In house opleiding WVI, Brugge, 22 februari 2018.

 • Praktijkopleiding De Omgevingsvergunning en de Codex-trein, Fact check voor de omgevingsambtenaar, Vanden Broele, Leuven, 25 januari 2018.

 • De Codextrein, In house opleiding gemeente Knokke-Heist, 22 januari 2018.

 • Praktijkopleiding De Omgevingsvergunning en de Codex-trein, Fact check voor de omgevingsambtenaar, Vanden Broele, Gent, 21 december 2017.

 • De Codextrein: een heuse TGV doorheen het ruimtelijke ordeningslandschap, LDR-Opleiding, Gentbrugge, 14 december 2017.

 • De invloed van de omgevingsvergunning op de vergunningverlening door steden en gemeenten, In house opleiding stad Oostende, Oostende, 12 december 2017.

 • Het nieuwe geïntegreerde planproces RUP en m.e.r., VVOR-studiedag Ruimtelijke en omgevingsplanning, Holiday Inn Gent, 23 mei 2017.

 • Juridische aandachtspunten bij de opmaak van stedenbouwkundige voorschriften voor RUP's, VVOR-studiedag Ruimtelijke en omgevingsplanning, Holiday Inn Gent, 23 mei 2017.

 • De invloed van de omgevingsvergunning op het verkavelen van gronden, voordracht Koninklijke Vereniging van landmeters-experten Oost-Vlaanderen, De Pinte, 16 mei 2017.

 • De invloed van de omgevingsvergunning op de vergunningverlening in Vlaanderen, In house opleiding ALDI, Erpe-Mere, 15 maart 2017.

 • De invloed van de omgevingsvergunning op projectontwikkeling in Vlaanderen, In house opleiding Matexi, Grimbergen, 20 februari 2017.

 • De invloed van de omgevingsvergunning op projectontwikkeling in Vlaanderen, In house opleiding Matexi, Waregem, 17 februari 2017.

 • Inhouse opleiding Global Estate Group - "De regelgeving inzake ontbossen en het archeologisch vooronderzoek - Duiding & praktijkvoorbeelden", Oostkamp, ​2 december 2016.

 • Optimaal omgaan met de archeologienota, Infosessie georganiseerd door Buro II & Archi + I, Roeslare, 15 september 2016.

 • Doorwerking van m.e.r. in RUP's na het integratiedecreet van 1 juli 2016, LDR-Opleiding Milieueffectrapportage en ruimtelijke planning: van de ondraaglijke lichtheid van project- en plan-mer-screening tot en met het geïntegreerd planningsproces, Communicatieloft Gent, 8 september 2016.

 • Juridische aandachtspunten bij de opmaak van stedenbouwkundige voorschriften voor RUP's, Onze Omgeving - VVOR-Opleiding Omgevingsrecht 2016, Holiday Inn Gent Expo, 24 maart 2016.

 • Specifieke topics: bespreking rechtspraak inzake onder meer de bevoegdheid voor complexe rechtshandelingen, de verhouding tot burgerlijke rechten, de regularisatie na een herstelvordering, de beroepsmogelijkheid en rechtsgevolgen van stilzwijgende beroepsbeslissingen en de rechtsgevolgen van het indienen van een nieuwe aanvraag na het verkrijgen van een vergunning, LDR-Opleiding Recente evoluties in de ruimtelijke ordeningsrechtspraak: zoek de zeven verschillen tussen de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State, Communicatieloft Gent, 10 maart 2016.

 • Integratie van effectenbeoordeling en ruimtelijke planning: stand van zaken, LDR-Opleiding Omgevingsrecht anno 2016: stand van zaken met blik op de toekomst, Communicatieloft Gent, 14 januari 2016.

 • Actualia Ruimtelijke Ordening, Studiekring Notarissen West-Vlaanderen, Hooglede, 3 december 2015.

 • De zaak der wegen bij verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen, LDR-Opleiding De juiste weg naar een vergunning: wegen en ruimtelijke ordening, Communicatieloft Gent, 12 november 2015.

 • Fact check voor de stedenbouwkundige ambtenaar, Vanden Broele-Opleiding, Park Inn Leuven, 23 en 30 april 2015.

 • Ruimtelijke en omgevingsplanning (deel structuurplanning en RUP’s), VVOR-basisopleiding, opleidingsdag - Ruimtelijke planning en onroerend erfgoed, Holiday Inn, Gent, 26 maart 2015.

 • Instrumentarium Slim Verdichten, Workshop, Kenniscentrum Vlaamse Steden, Brussel 16 maart 2015.

 • Omgevingsvergunning (partim stedenbouw/verkaveling), VVOR-basisopleiding, opleidingsdag - Ruimtelijke planning en onroerend erfgoed, Holiday Inn, Gent, 26 februari 2015.

 • Van baksteen in de maag tot baksteen op de maag. Recente ontwikkelingen in het stedenbouwkundige handhavingsrecht - Plechtige openingsrede van de balie van Brugge voor het gerechtelijke jaar, 19 september 2014.

 • Sectorale aspecten in de ruimtelijke planning, Workshop UGent , Gent, 12 september 2014.

 • Stedenbouwkundige vergunningen, IFE, Antwerpen, 22 mei 2014 en 18 september 2014.

 • Van plan van aanleg naar ruimtelijk uitvoeringsplan: deel I en deel II, VVOR-basisopleiding, opleidingsdag - Ruimtelijke planning en onroerend erfgoed, Holiday Inn, Gent, 29 april 2014.

 • De ruimtelijke structuurplanning: van Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen naar Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, VVOR-basisopleiding, opleidingsdag - Ruimtelijke planning en onroerend erfgoed, Holiday Inn, Gent, 29 april 2014.

 • Ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen, IFE Antwerpen, 27 maart 2014 en 25 september 2014.

 • De afwijkingsmogelijkheden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, VVOR-basisopleiding, opleidingsdag - Stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning, in de aanloop tot de omgevingsvergunning, Holiday Inn, Gent, 18 maart 2014.

 • Actualia Ruimtelijke Ordening, Voordracht Studiekring West-Vlaams Notariaat, Roeselare, 27 februari 2014.

 • Rechtsgevolgen van vernietiging Sociale Last door Grondwettelijk Hof, LDR-Opleiding, Gent, 6 februari 2014.

 • Rechtsgevolgen van vernietiging Sociale Last door Grondwettelijk Hof, LDR-Opleiding, Gent, 24 januari 2014.

 • De procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, LDR-Opleiding, opleidingsdag - Hoe stedenbouwkundige procedurefouten voorkomen of genezen?, Gent, 26 september 2013.

 • De procedure in eerste aanleg bij de gemeente en in beroep bij de deputatie, LDR-Opleiding, opleidingsdag - Hoe stedenbouwkundige procedurefouten voorkomen of genezen?, Gent, 26 september 2013.

 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen, VVOR-basisopleiding, opleidingsdag Ruimtelijke planning en onroerend erfgoed, Holiday Inn, Gent, 12 maart 2013.

 • Overzicht van de stedenbouwkundige vergunnings- en handhavingsprocedures, Permanente vorming Balie Brugge, Brugge, 19 maart 2013.

 • Overzicht van beklijvende omgevingsrechtpraak van het afgelopen jaar, LDR-Opleiding, Gent, 28 februari 2013.

 • De inhoudelijke toetsingscriteria van een vergunningsaanvraag, VVOR-basisopleiding, opleidingsdag Stedenbouwkundige vergunning, Holiday Inn, Gent, 19 februari 2013.

 • Ruimtelijke ordening: enkele praktische aspecten, interne opleiding gemeente Wevelgem, Wevelgem, 17 december 2012.

 • Verkavelingen, Interne opleiding Matexi, 4 december 2012.

 • Praktische aspecten van ruimtelijke ordening, CBI, KATHO Departement Hantal, Kortrijk, 29 november 2012.

 • Algemene inleiding - groepswoningbouw versus verkavelingsvergunningsplicht - verkavelen in woonuitbreidingsgebied - zaak der wegen, studienamiddag Verkavelen in Vlaanderen: wie raakt nog door het hindernissenparcours?, LDR-Opleiding, Communicatieloft Gent, 24 mei 2012.

 • Ruimtelijke Ordening: update en praktijk, VIVO-Opleiding, Hotel Leonardo, Brugge, Sint-Michiels, 10 mei 2012.

 • Ruimtelijke planning en onroerend erfgoed, Onze Omgeving, Communicatieloft Gent, 6 maart 2012.

 • Een weg in de stedenbouwwetgeving voor de architect, interne opleiding E-L Architects, Kortrijk, 17 februari 2012.

 • Enkele juridische aandachtspunten bij het grond- en pandendecreet, Relfectiedag Wonen Vlaanderen, Brussel, 17 november 2011.

 • Omgevingsvergunning, partim stedenbouwkundige vergunning, studiedag VVOR, Communicatieloft Gent, 7 februari 2012.

 • Enkele juridische aandachtspunten bij het luik "betaalbaar wonen" bij vergunningen, ruimtelijke planning en handhaving, studiedag 'Grond- en pandenbeleid, waar staan we anderhalf jaar later', Studipolis, Provinciaal Administratief Centrum het Zuid, Gent, 4 oktober 2011.

 • Actualia Ruimtelijke Ordening, Inovant, Provinciehuis Antwerpen, 13 september 2011.

 • RUP's van A tot Z, LDR-Opleiding, Communicatieloft Gent, 5 mei 2011.

 • Grond- en pandenbeleid in de praktijk, Discussievoormiddag, Inovant, Antwerpen, 3 december 2010.

 • Verplicht sociaal woonaanbod. Het grond- en pandendecreet toegepast, Studienamiddag, School voor Bestuursrecht, Roeselare, 9 november 2010.

 • De nieuwe planning in de praktijk: is het verschil voelbaar?, Nieuwe tendensen op het vlak van ruimtelijke planning, o.m. subsidiariteitsbeginsel, rechtszekerheid versus flexibiliteit, plan-m.e.r. en sociaal objectief, LDR-Opleiding, Gent, 20 mei 2010.

 • Wat betekenen de maatregelen betreffende betaalbaar wonen: het sociaal en bescheiden woonaanbod?, Begrippen, beginselen en verplichtingen: bindend sociaal objectief, normen, lasten en uitvoerinswijzen, LDR-Opleiding, Gent, 1 april 2010.

 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het grond- en pandendecreet, GECORO Knokke-Heist, 1 december 2009.

 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het grond- en pandendecreet, Ruimtelijke planners en projectontwikkelaars van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), 27 november 2009.

 • De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het grond- en pandendecreet, AGSO en de Dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Oostende, 21 en 28 september 2009.

 • De doorwerking van het Grond- en pandendecreet in de ruimtelijke ordening, Studiedag 'Wijziging van de Decreten Ruimtelijke Ordening en Grond- en Pandenbeleid', Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Brussel (Heisel), 2 juni 2009.

 • Flexibiliteit versus rechtszekerheid in ruimtelijke uitvoeringsplannen, Workshop over subjectieve rechtszekerheid in de ruimtelijke ordening, Plandag 2009, organisatie van Stichting Planologische Discussiedagen (PDD), Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), Brussel, 7 mei 2009.

 • De aanpassingen aan het decreet ruimtelijke ordening en het grond- en pandendecreet, Ruimtelijke planners en projectleiders van Grontmij, 20 en 28 april 2009.

 • Het sociaal en bescheiden woonaanbod in bouwprojecten, woonuitbreidingsgebieden, zorgwonen en weekendverblijven, LDR-Opleiding, Gent, 2 en 23 april 2009.

 • Workshop Instrumentaria voor een gemeentelijk beleid inzake onroerend erfgoed, studiedag 'Behoud door ontwikkeling', georganiseerd door de stad Oostende en het Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf Oostende (AGSO), Oostende, 24 oktober 2008.

 • Problematiek stedenbouwkundige verordening voor overwelven van baangrachten, Gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren van de Westhoekgemeenten (17 oktober 2006) en Roeselare-Tielt (12 december 2006).

 • Woonuitbreidingsgebieden, Stedenbouwkundige ambtenaren van de Westhoekgemeenten over woonuitbreidingsgebieden, georganiseerd door de WVI, DIksmuide, 18 mei 2006.

 • Beroepsprocedures bij de Bestendige Deputatie inzake stedenbouwkundige en verkavelingvergunningen, in het kader van de permanente vorming voor advocaten, Brugge, 22 februari 2002.

  Projects

 • Study into the agreement instrument as a review framework with a view to extending the possibility for changes to designated uses that are not permitted under zoning regulations in agricultural areas, research for policy preparation purposes on behalf of ‘Ruimte Vlaanderen’ (Flanders spatial department) in collaboration with Atelier Romain and the Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO), in progress.

 • Legal assistance for the Spatial Implementation Plan 'SME zone – container park - technical services – fire fighting services’, commissioned by the municipality of Kaprijke, realized in 2013.

 • Research for an armamentarium for strategic and achievement-oriented spatial planning policy in Flanders: preparatory research for the Spatial Policy Plan Flanders, by order of the Department for Environmental Planning, Housing Policy and Immovable Heritage, Spatial Planning division (ARP), in cooperation with TRITEL, implemented in 2011.

 • Preparation of a spatial vision on clusters of permanently occupied weekend houses, camping sites and residential trailer parks not permitted under zoning regulations in the province of Flemish Brabant and of spatial implementation plans - "phase 2", by order of the Province of Flemish Brabant, in cooperation with Grontmij, implemented in 2010-2011.

 • Preparation of an assessment framework with regard to recreational co-use, by order of Tourism Flanders, in cooperation with Grontmij, implemented in 2010.

 • Legal study situated within the approach to the problem of the weekend stays at the provincial level, commissioned by the Province Oost-Vlaanderen, realized in 2008.

 • Diversity in forms and presence of interwovenness in Flanders, in collaboration with Ghent University (Mobility and Spatial Planning division), Technum and Resource Analysis , commissioned by the Ministry of the Flemish Community, Environment and Infrastructure department, Administration for Zoning, Housing and Monuments & Landscapes, Spatial Planning division, realized in 2007.